حجم عرضه و تقاضای ورق سرد و گرم طی ماه مهر و آبان

مطابق آخرین اخبار در مقاله ی پیش رو قصد داریم به تحلیل میزان رعایت کف عرضه ی ماه مهر و آبان شرکت فولاد ساز مطابق ابلاغ وزارت صمت بپردازیم.

شرکت فولاد ساز در مهر ماه سال جاری 6 بار موفق به عرضه ورق گرم B و C شد که میزان عرضه ی آن به صورت مچینگ معادل 85449 تن و عرضه ی مستقیم آن معادل 267740 تن و همچنین تقاضای آن به ترتیب معادل 85449 تن و 329340 تن بوده است. طبق برنامه وزارت صمت نیز حجم عرضه ای که در این برنامه بود 270000 تن بوده است که فولادساز 83189 تن نسبت به برنامه جلو بود. این شرکت در طول آبان ماه سال جاری 5 بار موفق به عرضه ورق گرم B و C شد که میزان عرضه ی آن به صورت مچینگ معادل 57958 تن و عرضه ی مستقیم آن معادل 253330 تن و همچنین تقاضای آن به ترتیب معادل 57958 تن و 412390 تن بوده است. طبق برنامه وزارت صمت نیز حجم عرضه ای که در این برنامه بود 270000 تن بوده است که فولادساز 41288 تن نسبت به برنامه جلو بوده است.

عرضه ورق سرد این شرکت  با نماد (B) در مهر ماه در مجموع 3 بار بوده است که میزان عرضه ی آن به صورت مچینگ معادل 56210 تن و بصورت مستقیم معادل 50000 تن اعلام شد و میزان تقاضای آن نیز به ترتیب معادل 56210 تن و 57100 تن اعلام شد که جمعا 41210 تن افزایش عرضه نسبت به برنامه وزارت صمت برای آن مشاهده شد. عرضه ورق سرد این شرکت با نماد (B) در آبان ماه در مجموع 3 بار بوده است که میزان عرضه به صورت مچینگ معادل 54445 تن و بصورت مستقیم معادل 40000 تن اعلام شد و میزان تقاضای آن نیز به ترتیب معادل 54445 تن و 54200 تن اعلام شد که جمعا 29445 تن افزایش عرضه نسبت به برنامه وزارت صمت برای آن مشاهده شد.

 

تحلیل از آهن اینفو 4 آذر 97