روند قیمت ها به چه سمتی گرایش دارد؟

کلاف گرم cis : در حدود 500 دلار در هر تن فوب دریای سیاه گزارش شد.

کلاف سرد cis : در حدود 500 دلار در هر تن فوب دریای سیاه گزارش شد.

کلاف گرم ژاپن : در حدود 450 دلار در هر تن سی اف آر گزارش شد.

کلاف گرم کره : در حدود 550 دلار در هر تن سی اف آر گزارش شد.

کلاف گرم چین : با ضخامت 3-12 میلی متر در حدود 510-520 دلار در هر تن فوب چین گزارش شد. (در معامله با شانگهای)

کلاف گرم چین : در حدود 530 دلار در هر تن CNF ویتنام (در معامله با ویتنام) گزارش شد.

کلاف گرم آمریکا : قیمت قابل فروش 11 فوریه در حدود 670 دلار در هر تن  st گزارش شد، در حالی که تولید کنندگان پیشنهاد 700 دلار در هر تن st را ارائه دادند.

کلاف سرد آمریکا : قیمت قابل فروش 11 فوریه در حدود 820-800 دلار در هر تن  st گزارش شد.

کلاف گالوانیزه آمریکا : قیمت پایه 11 فوریه در حدود 770 دلار در هر تن  st گزارش شد. قیمت پایه پیشنهادی نیز معادل 460 دلار در هر تن st بود که کم ترین قیمت پیشنهادی طی هفته گذشته به شمار می رود. همچنین قیمت دیگری هم در حدود 860-820 دلار در هر تن st شنیده شد که تخفیف 20 دلار در هر تن st نیز برای آن در نظر گرفته شد.

ترجمه از آهن اینفو

استیل پرایس 11 فوریه 2019