۰۳۱-۳۶۶۰۵۳۹۰-۹۳
گرید طول ابعاد محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق سیاه 2 میل عرض 1000 st22 0 0 انبار اصفهان 1000 2 تماس بگیرید
تماس با تایید
ورق سیاه 2 میل عرض 1000 St37 0 0 کارخانه 1000 2 ۳۸۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 2 میل عرض 1250 st22 0 0 کارخانه 1250 2 تماس بگیرید
تماس با تایید
ورق سیاه 2 میل عرض 1250 St37 0 0 کارخانه 1250 2 ۳۷۴,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 2.5 میل عرض 1000 St37 0 0 کارخانه 1000 2.5 ۳۹۶,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 2.5 میل عرض 1250 St37 0 0 کارخانه 1250 2.5 ۳۷۴,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 3 میل عرض 1000 St37 0 0 کارخانه 1000 3 ۳۸۱,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 3 میل عرض 1250 St37 0 0 کارخانه 1250 3 ۳۷۳,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 3 میل عرض 1500 St37 0 0 کارخانه 1500 3 ۳۷۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 4 میل عرض 1250 St37 0 0 کارخانه 1250 4 ۳۷۲,۰۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 4 میل عرض 1500 St37 0 0 کارخانه 1500 4 ۳۷۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 5 میل عرض 1500 St37 0 0 کارخانه 1500 5 ۳۷۸,۰۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 5 میل عرض 1500 St52 0 0 کارخانه 1500 5 تماس بگیرید
تماس با تایید
ورق سیاه 6 میل عرض 1500 St37 0 0 کارخانه 1500 6 ۳۷۸,۰۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 6 میل عرض 1500 St52 0 0 کارخانه 1500 6 ۴۶۵,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 8 میل عرض 1500 St37 0 0 کارخانه 1500 8 ۳۸۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 8 میل عرض 1500 St52 0 0 کارخانه 1500 8 ۴۶۱,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 10 میل عرض 1500 St37 0 0 کارخانه 1500 10 ۳۸۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 10 میل عرض 1500 St52 0 0 کارخانه 1500 10 ۴۶۲,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 12 میل عرض 1500 St37 0 0 کارخانه 1500 12 ۳۷۸,۰۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 12 میل عرض 1500 St52 0 0 کارخانه 1500 12 ۴۶۷,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 15 میل عرض 1500 St37 0 0 کارخانه 1500 15 ۳۷۸,۰۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 15 میل عرض 1500 St52 0 0 کارخانه 1500 15 ۴۶۳,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
گرید طول ابعاد محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق ضخیم 20 میل 1000*6000 فولاد اصفهان St37 6000 0 انبار اصفهان 1000 20 ۳۱۰,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق ضخیم 25 میل 1000*6000 فولاد اصفهان St37 6000 0 انبار اصفهان 1000 25 ۳۱۰,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق ضخیم 30 میل 1000*6000 فولاد اصفهان St37 6000 0 انبار اصفهان 1000 30 ۳۱۰,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق ضخیم 35 میل 1000*6000 فولاد اصفهان St37 6000 0 انبار اصفهان 1000 35 ۳۱۰,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
گرید طول ابعاد محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق سیاه 2 میل عرض 600 نورد و لوله اهواز St37 0 0 کارخانه 600 2 ۳۶۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 2.2 میل عرض 600 نورد و لوله اهواز St37 0 0 کارخانه 600 2.2 ۳۶۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 2.35 میل عرض 600 نورد و لوله اهواز St37 0 0 کارخانه 600 2.35 ۳۶۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 2.5 میل عرض 600 نورد و لوله اهواز St37 null null کارخانه 600 2.5 ۳۶۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 2.8 میل عرض 600 نورد و لوله اهواز St37 null null کارخانه 600 2.8 ۳۶۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 3 میل عرض 600 نورد و لوله اهواز St37 null null کارخانه 600 3 ۳۶۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 3.8 میل عرض 600 نورد و لوله اهواز St37 null null کارخانه 600 3.8 ۳۶۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
گرید طول ابعاد محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
رول سیاه 2 عرض 1000 گیلان St37 null null کارخانه 1000 2 ۳۶۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
رول سیاه 3 عرض 1000 گیلان St37 null null کارخانه 1000 3 ۳۶۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
رول سیاه 4 عرض 1000 گیلان St37 null null کارخانه 1000 4 ۳۶۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
رول سیاه 5 عرض 1000 گیلان St37 null null کارخانه 1000 5 تماس بگیرید
تماس با تایید
رول سیاه 6 عرض 1000 گیلان St37 null null کارخانه 1000 6 تماس بگیرید
تماس با تایید
رول سیاه 8 عرض 1000 گیلان St37 null null کارخانه 1000 8 تماس بگیرید
تماس با تایید
رول سیاه 10 عرض 1000 گیلان St37 null null کارخانه 1000 10 تماس بگیرید
تماس با تایید
گرید طول ابعاد محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق ضخیم 10 میل 1250*6000 کاویان St37 6000 0 انبار اهواز 10 10 ۴۰۴,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق ضخیم 10 میل 1500*6000 کاویان St37 6000 0 انبار اهواز 10 10 تماس بگیرید
تماس با تایید
ورق ضخیم 15 میل 1500*6000 کاویان St37 6000 0 انبار اهواز 15 15 ۳۹۶,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق ضخیم 20 میل 1250*6000 کاویان St37 6000 0 انبار اهواز 20 20 ۳۳۵,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق ضخیم 20 میل 1500*6000 کاویان St37 6000 0 انبار اهواز 1500 20 ۳۳۵,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق ضخیم 25 میل 1250*6000 کاویان St37 6000 0 انبار اهواز 1250 25 ۳۱۵,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق ضخیم 25 میل 1500*6000 کاویان St37 6000 0 انبار اهواز 1500 25 ۳۲۵,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق ضخیم 30 میل 1500*6000 کاویان St37 6000 0 انبار اهواز 1500 30 ۳۲۵,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق ضخیم 35 میل 1500*6000 کاویان St37 6000 0 انبار اهواز 1500 35 ۳۲۵,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق ضخیم 40 میل 1500*6000 کاویان St37 6000 0 انبار اهواز 1500 40 ۳۲۵,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
گرید طول ابعاد محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق سیاه 8 میل 6*2 اکسین اهواز St37 6000 2*6 کارخانه 2000 8 ۴۸۴,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 10 میل 6*2 اکسین اهواز St37 6000 0 انبار اهواز 2000 10 ۴۳۵,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 12 میل 6*2 اکسین اهواز St37 6000 0 انبار اهواز 2000 12 ۴۰۱,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 15 میل 6*2 اکسین اهواز St37 6000 0 انبار اهواز 2000 15 ۳۹۴,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 20 میل 6*2 اکسین اهواز St37 6000 0 انبار اهواز 2000 20 ۳۳۴,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 25 میل 6*2 اکسین اهواز St37 6000 null انبار اهواز 2000 25 ۳۳۱,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 30 میل 6*2 اکسین اهواز St37 6000 0 انبار اهواز 2000 30 ۳۳۹,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 35 میل 6*2 اکسین اهواز St37 6000 0 انبار اهواز 2000 35 ۳۳۶,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 40 میل 6*2 اکسین اهواز St37 6000 0 انبار اهواز 2000 40 ۳۳۴,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 45 میل 6*2 اکسین اهواز St37 6000 0 انبار اهواز 2000 45 ۳۳۴,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 50 میل 2*طول اکسین اهواز St37 null 0 انبار اهواز 2000 50 ۳۳۴,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 60 میل 2*طول اکسین اهواز St37 null 0 انبار اهواز 2000 60 ۳۴۹,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 70 میل 2*طول اکسین اهواز St37 null 0 انبار اهواز 2000 70 ۳۴۹,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
گرید طول ابعاد محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق سیاه 20 میل 1250*6000 خرم آباد St37 6000 0 کارخانه 1250 20 ۳۲۲,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 25 میل 1250*6000 خرم آباد St37 6000 0 کارخانه 1250 25 ۳۲۲,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 30 میل 1250*6000 خرم آباد St37 6000 0 کارخانه 1250 30 ۳۲۲,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 35میل 1250*6000 خرم آباد St37 6000 null کارخانه 1250 35 ۳۲۲,۵۰۰ ۲ ساعت پیش
تماس با تایید
شرح محصول و کاربرد ها

قیمت ورق سیاه

قیمت روز ورق سیاه

ورق های فولادی از طریق فرآیند نورد گرم به ورق سیاه تبدیل می شوند. ورق سیاه یا آهنی اولین و پرکاربردترین ورق های فولادی می باشد که در اصطلاح بازار با نام ورق گرم نوردیده یا ورق نورد گرم  (HOT Rolled COIL) نیز شناخته می شود. ماده اولیه برای تولید این فلزات، اسلب یا تختال بوده که از طریق شمش فولادی تولید می شوند. قیمت ورق سیاه به صورت روزانه و لحظه ای در وب سایت آهن اینفو و در صفحه جداول به روز رسانی می گردد.

کاربرد این فلزات بیشتر در صنایع عظیم و گسترده است. در واقع نرخ شیت های آهن یا گرم بسته به نرخ شمش فولادی است. صنایع و تولید کنندگان مختلف همواره به دنبال یک استعلام دقیق از قیمت روز ورق سیاه می باشند. این نرخ وابسته به عوامل زیادی می باشد که از جمله آن ها می توان به نوسانات ارزی، وضعیت بورس، میزان عرضه و تقاضا و ... اشاره کرد. فرآیند تولید آن ها نیز به این صورت است که از طریق شمش، اسلب فولادی به وجود می آید و از نورد کردن اسلب شیت های گرم یا سیاه تولید می شوند. 

نحوه عرضه هر کدام از ورق های فولادی با دیگری تفاوت دارد. ورق های سیاه توسط تولید کنندگان مختلف به صورت رول یا شیت فابریک و برش خورده تولید و عرضه می شوند. تغییر در ترکیب شیمیایی عناصر تشکیل دهنده این فلز نیز سبب تولید گریدهای مختلفی از آن شده است که شامل ST22, ST24, ST33, ST37, ST44, ST52 می شوند.

هر کدام از این کیفیت ها با داشتن عناصر مختلف، خواص و ویژگی های متفاوتی را به خود اختصاص می دهند؛ در نتیجه کاربردهای آن ها نیز با یک دیگر تمایز دارد. به عنوان مثال شیت های ST52 معمولاً در صنایع سنگین مورد استفاده قرار می گیرد، اما نوع ST37 در صنایع ساختمان سازی کاربرد دارد.

خرید ورق سیاه

برای خرید ورق سیاه پس از استعلام قیمت از طریق سایت و یا تماس با واحد فروش آهن اینفو سفارش خود را توسط یکی از کارشناسان فروش آهن اینفو ثبت نمایید تا در اسرع وقت مشخصات محصول، قیمت، شرایط تسویه یا شرایط پرداخت، زمان بارگیری، تاریخ تحویل کالا و سایر جزئیات سفارش به صورت پيش فاكتور خدمت شما خریدار عزیز ارسال گردد. پس از تأیید پرداخت، دستور بارگیری صادر و پیامک ارسال بار توسط خریدار دریافت می گردد. جهت ارسال بار پس از هماهنگی های صورت گرفته با باربری و صدور تأييدیه قيمت كرايه از سوي مشتري، براساس برنامه زمانی تعیین شده، فرایند ارسال بار آغاز می گردد.

قیمت ورق گرم

همان طور که اشاره کردیم قیمت ورق گرم به عوامل بسیاری وابسته است که هر کدام به تنهایی دچار نوسان هستند. ابعاد و ضخامت این محصولات در تعیین نرخ آن ها نیز تأثیرگذار است. محصولات گرم به دو صورت رول و شیت در بازار آهن آلات عرضه می گردند که ضخامت حالت رول آن از 1 تا 15 میلی متر و از 15 میلی متر به بالا برای حالت شیت فابریک می باشد.

همان طور که پیش تر اشاره کردیم برای تولید شیت های آهن از اسلب فولادی استفاده می کنند. این محصولات خود از شمش های فولادی به وجود می آیند و سه دسته بیلت، بلوم و اسلب را به خود اختصاص می دهند. قیمت اسلب فولادی به عنوان ماده اولیه جهت تولید شیت گرم تأثیر گذار می باشد. در برخی از کارخانجات فرآیند تولید این محصول نیز انجام می شود، اما سایر کارخانجات باید اسلب را از تولید کنندگان این محصول خریداری نمایند. به طور مثال دو کارخانه مهم تولید شیت های گرم شامل اکسین و فولاد مبارکه می باشند که تمامی مراحل تولید این شیت ها در آن ها انجام می شود؛ در نتیجه نیازی به خرید اسلب از سایر شرکت ها ندارند.

قیمت روز ورق سیاه

یکی از دغدغه های متقاضیان محصولات سیاه و گرم پیش بینی نرخ روزانه و لحظه ای آن ها است. این محصولات بسته به گریدی که دارند در مصارف مختلف معمولی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. به طور مثال یکی از گریدهای شیت آهن برای ساخت مخازن تحت فشار مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت روز ورق فولادی سیاه در وب سایت آهن اینفو به صورت روزانه به روز رسانی می شود، اما می توانید برای اطلاع از گرید مناسب برای کاربرد خود و مشخصات فنی محصولات فولادی با کارشناسان فروش مجموعه تماس حاصل نمایید.

قیمت ورق سیاه کیلویی

یکی از مهم ترین ویژگی هایی که در هنگام خرید ورق آهن باید به آن توجه کنید، ضخامت شیت ها می باشد. در هنگام خرید و فروش قیمت محصولات فولادی به صورت هر یک کیلوگرم محاسبه می شود؛ در نتیجه هزینه خرید رول یا شیت های نازک پایین تر است. جهت اطلاع از نرخ ورق سیاه کیلویی باید ابتدا از طریق جدول شیت آهن وزن ضخامت محصول را با نرخ آن بر اساس کیلوگرم محاسبه نمایید و در نهایت ببینید هر وزنی چه نرخی را در برمی گیرد.

همچنین در جداول قیمت ورق گرم در آخرین ستون سمت چپ یک آیکون تحت عنوان نمودار تغییرات قیمت وجود دارد که با کلیک بر روی آن وارد صفحه جدیدی شده و نمودار تغییرات نرخ آن قابل مشاهده می باشد. در این نمودار می توانید روند تغییر هزینه ها را در بازه های زمانی مختلف قبل و بعد به صورت روزانه و لحظه ای مشاهده نمایید.

فروش ورق سیاه

فروش ورق سیاه و عرضه آن معمولاً به دو صورت رول و شیت انجام می شود. در واقع شخص خریدار باید با توجه به کاربرد نهایی خود، مشخصات فنی ورق گرم را از کارشناسان شرکت فروشنده دریافت کرده و سپس با توجه به نیاز خود، آن را به صورت رول و شیت و در گرید مورد نظر خریداری نماید. شرکت آهن اینفو با داشتن کارشناسان خبره و بازرسان کارآزموده خدمات بازرسی و نمونه برداری و انجام آزمایش های لازم را به تقاضای مشتریان انجام خواهد داد. 

مجموعه آهن اینفو یکی از مراجع تأمین کننده انواع ورق فولادی از جمله فولاد گرم با بهترین کیفیت می باشد. انواع ورق گرم توسط آهن اینفو با گریدهای مختلف، از نوع اسیدشویی و آجدار نیز تأمین می شوند. از سوی دیگر در صورت نیاز تیم شرکت آگاه تدبیران قادر به انجام عملیات هایی مانند بازرسی و نظارت کیفی، آزمون و گواهی فنی و خدماتی مثل نواربری یا رشته بری بر روی این فلزات می باشد.

ورق سیاه اصفهان

به طور کلی کیفیت محصولات فولادی تأثیر به سزایی در صنایع مختلف دارد؛ زیرا از آن ها برای ساخت قطعات مختلف مانند بدنه خودرو و مخازن استفاده می کنند. ورق سیاه اصفهان یکی از موارد فولادی با کیفیت می باشد و برای خرید آن کافی است با کارشناسان فروش مجموعه آهن اینفو تماس حاصل نمایید.

کیفیت بالای این محصولات به دلیل وجود کارخانه فولاد مبارکه در نزدیکی این استان است که بهترین و معتبر ترین تولید کننده در کشور و خاورمیانه به شمار می آید. از جمله مهم ترین محصولات این کارخانه می توان به شیت های گرم و سرد یاسیاه و روغنی اشاره کرد. قیمت ورق روغنی به طور معمول از ورق سیاه بیشتر است؛ زیرا مراحل تولید بیشتری را طی می کند و از نظر ظاهری نیز کیفیت بالایی دارد.

قیمت ورق آهن

امروزه به دلیل استفاده از ورق های آهنی و گریدهای آن، نرخ ورق آهن بسیار مورد توجه قرار دارد؛ زیرا مهم ترین محصول فولادی که انواع کاربردهای عظیم و صنعتی را به خود اختصاص می دهد، ورق آهنی است. این فلز از طریق فرآیند نورد گرم تولید می شود و به دلیل وجود دمای بسیار بالا در این روش، ظاهری کدر و مات داشته و سطح آن نیز زبر می باشد.

از سوی دیگر قیمت روز ورق آهن به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله آن ها می توان به نوسانات ارزی، میزان عرضه و تقاضا، نرخ شمش فولادی و ... اشاره کرد. کارشناسان توصیه می کنند پیش از خرید ورق آهن عوامل ذکر شده را چک کرده و پس از مشخص کردن کاربرد مورد نظر، در مورد مشخصات هر گرید اطلاعاتی را به دست آورید تا یک سفارش مطمئن را ثبت نمایید.

از مهم ترین گریدهای فلزات گرم یا آهنی به ورق ساختمانی ST37 و ورق صنعتی ST52 می توان اشاره کرد که هر کدام با داشتن تمایز در ترکیب عناصر آلیاژی، خواص و در نهایت مصارف متفاوتی را به خود اختصاص می دهند. با این وجود می توان گفت علاوه بر کاربرد های معمولی و صنعتی از فولاد سیاه یا گرم به عنوان ماده اولیه جهت تولید سایر ورق های فولادی اسیدشویی، سرد و پوشش دار استفاده می کنند.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

عوامل بسیاری بر نرخ محصولات سیاه تأثیر می گذارند. از جمله آن ها می توان به نرخ مواد اولیه، نوسانات ارزی، وضعیت بورس، تورم های اقتصادی و دیگر موارد اشاره کرد. با این وجود کیفیت ورق های سیاه تولید شده در کارخانه فولاد مبارکه اصفهان بسیار بالا بوده و بر طبق استانداردهای بین المللی محصولات نورد گرم می باشد.

همچنین این مجموعه یکی از اولین کارخانه ها در تولید محصولات فولادی می باشد که با داشتن بیش از 30 سال سابقه، بیشترین تجربه را در تولید و عرضه ورق های فولادی دارد. با وجود قیمت بالاتر این فلزات، کیفیت آن ها کاملاً تأیید شده می باشد. لازم به ذکر است فولاد مبارکه اصفهان یکی از شرکت های کارآمد برای صادرات انواع فولاد به کشورهای همسایه و همچنین کشور های اروپایی می باشد که موجب ارزآوری مستقیم به کشور شده است. این مجتمع توانسته برای 13000 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کند. ورق سیاه تولیدی در کارخانه فولاد از طریق نورد گرم تولید می شود و میزان کربن آن بسیار پایین است.

شرکت فولاد مبارکه توانایی و ظرفیت تولید سالیانه 11 میلیون تن شامل انواع محصولات تخت فولادی، ورق سیاه، فلزات سرد نوردیده، قلع اندود، گالوانیزه و رنگی را در اندازه ها و ضخامت های مختلف دارد. از جمله این ضخامت ها می توان به مقادیر پایینی مانند 18/0 و مقادیر بالاتر مانند 16 میلی متر اشاره کرد. البته لازم به ذکر است مقادیر یاد شده با توجه به نوع محصول تولیدی متفاوت است. این ضخامت ها تنها بازه تولیدی کارخانه فولاد می باشند.

روند تولید ورق سیاه فولاد مبارکه

محصولات پوشش دار دامنه کلی ورق های گالوانیزه، روی اندود و قلع اندود را شامل می شوند. ضخامت این محصولات تقریباً مشابه همان ورق های روغنی یعنی در حدود 18/0 تا 3 میلی متر می باشد. با این حال محصولات گالوانیزه و پوشش دار ویژگی های منحصر به فردی دارند؛ از این جهت برای مصارف مختلف از آن ها استفاده می شود که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

صنایع بسته ‌بندی (قوطی سازی)، صنایع فلزی سبک، لوازم بهداشتی و خانگی، صنایع الکتریکی، ساخت کانتینر

فولاد مبارکه اصفهان در بحث اشتغال زایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم گروه‌ های صنعتی فولاد مبارکه با به کارگیری تعداد تقریبی 45000 نفر از جمله پرچم داران بنام این عرصه محسوب شده و در سطح گروه‌ های فعال صنعتی در کشور رکورد دار می ‌باشد. لازم به ذکر است نرخ محصولات گرم این کارخانه با دیگر تولید کنندگان مانند قیمت ورق اکسین مقایسه می شود و سبب ایجاد نوسان در آن ها می شود.

خرید ورق سیاه فولاد مبارکه

برای خرید محصولات گرم از شرکت فولاد مبارکه اصفهان باید به یک سری نکات مهم در این زمینه توجه داشته باشید. ابتدا باید بدانید این فلزات برای چه کاربردی مد نظر دارید؛ زیرا ورق سیاه فولاد مبارکه در انواع گریدهای معمولی، صنعتی و آلیاژی تولید شده و هر کدام از آن ها با ویژگی های خاصی همراه هستند. به طور مثال ورق های آتش خوار برای مصارف و صنایعی مناسب هستند که نیاز به مقاومت بسیار بالا در برابر حرارت و آتش باشد؛ در نتیجه گرید صنعتی ST52 برای کاربری هایی از این قبیل مناسب نیست. مشورت و صحبت با کارشناسان فروش ورق سیاه فولاد مبارکه در این زمینه می تواند کمک بزرگی را برای انتخاب آلیاژ مناسب ورق سیاه داشته باشد.

از سوی دیگر استعلام قیمت از شرکت های معتبر می تواند کمک شایانی برای خرید ورق سیاه فولاد مبارکه نماید؛ زیرا قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با داشتن بالاترین سطح کیفیت بر اساس نوسانات ارز و دلار، وضعیت عرضه و تقاضا در بورس، گرید و موجودی، وضعیت بازار، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و ... مشخص می شود. با این وجود اگر از شرکت های معتبر خرید کنید، حباب قیمتی وجود نخواهد داشت و بار در کم ترین زمان ممکن به شما تحویل داده می گردد. علاوه بر این موضوع مجموعه آهن اینفو قادر به انجام تمامی خدمات برشکاری، نواربری و ... بر روی ورق سیاه فولاد مبارکه با بالاترین کیفیت می باشد. تنها کافی است در زمان خرید ورق سیاه مبارکه و ثبت سفارش نکات لازم را به کارشناس فروش مربوطه اعلام نمایید.

کاربرد ورق سیاه فولاد مبارکه

محصولات گرم تولید شده در کارخانه فولاد مبارکه اصفهان با کیفیت سطحی فوق العاده، بازه ضخامتی 2/1 تا 15 میلی متر و عرض های 650 تا 2000 میلی متر به صورت رول کاربردهای بسیار زیادی را به خود اختصاص می دهند. این موضوع به علت تولید گریدهای مختلف آلیاژی و غیر آلیاژی ورق گرم است که توسط شرکت فولاد مبارکه اتفاق می افتد. به طور مثال از بین این کیفیت ها می توان به ورق سیاه API اشاره کرد که برای لوله سازی و انتقال گازهای سمی ترش و شیرین مورد استفاده قرار می گیرد. بسته به گریدهای مختلف ورق فولاد مبارکه در صنایع زیر به کار برده می شود:

 • صنعت خودروسازی در ساخت تجهیزات و قطعات سیستم تعلیق، اگزوز، مخازن CNC در شرکت و ...
 • صنعت ساختمان سازی برای تولید قوطی، انواع پروفیل، نبشی، ناودانی، میلگرد، صفحه ستون، سقف و دیوار سازه، پلیت، ورق آجدار و ...
 • سدسازی، پل سازی، سازه های سنگین فلزی
 • مصارف پتروشیمی برای تولید انواع مخازن حمل و تحت فشار، ایستگاه های پمپاژ، تجهیزات انتقال و تقطیر سیالات
 • رینگ سازی
 • تجهیزات دریایی و کشتی سازی
 • لوازم کشاورزی
 • لوله سازی و ساخت لوله های انتقال، تأسیساتی و ...
 • ساخت گاردریل و دیگر تجهیزات جاده سازی
 • محفظه بویلرها
 • ساخت کانتینرهای حمل و نقل دریایی
 • صنعت قطعه سازی و ساخت ماشین آلات صنعتی
 • تولید پلتفرم های صنعتی، راه پله ها و ..
 • ساخت کفراژ عرشه ها، کامیون، وانت و ...

انواع ورق سیاه فولاد مبارکه

محصولات گرم در شرکت فولاد مبارکه اصفهان، با انواع گریدهای معمولی، صنعتی، آلیاژی، دریایی و آتش خوار تولید و عرضه می شوند. محبوب ترین کیفیت هایی که توسط این مجموعه تولید شده و مورد استفاده قرار می گیرند، کیفیت های آلیاژی هستند. با این وجود انواع ورق سیاه از نظر کیفیت به شرح زیر می باشد:

ST37، ST33، ST44 و ... که با قابلیت انعطاف پذیری و جوش پذیری بالا برای ساخت تجهیزات مصارف عمومی و سایر ورق های فولادی به کار برده می شوند و به ورق های گرم معمولی ساخته شده از فولاد کم کربن شهرت دارند. یکی دیگر از محبوب ترین دسته بندی های تولیدی در کارخانه فولاد مبارکه ورق سیاه صنعتی نام دارد که اصلی ترین کیفیت آن ST52 می باشد. این فولاد با قابلیت تحمل وزن های بالا و استحکام کششی بالا در مصارف و ساخت و سازهای سنگین، تجهیزات پتروشیمی و ... به کار می رود.

ورق سیاه آلیاژی با انواع گریدهای مخصوص لوله سازی API، خودروسازی، کیفیت های ضد سایش، گریدهای دریایی و مقاوم در برابر آب شور دریا، کیفیت های آتش خوار مانند A516، A283 و... که قابلیت تحمل حرارت های بالا را دارند، نیز از دیگر انواع محصولات تولیدی در شرکت فولاد مبارکه می باشند.

قیمت ورق سیاه 1.5 میل

در بین ضخامت های ورق سیاه که به تنوع آن اشاره شد، ضخامت 1.5 از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا تمامی کارخانجات قابلیت تولید آن را با بهترین کیفیت سطح و ساختار ندارند. ورق سیاه 1.5 کاربردهای بسیار زیادی داشته و برای خریداران این حوزه از اهمیت بسیاری نیز برخوردار می باشد. شرکت فولاد مبارکه اصفهان تنها کارخانه داخلی در تولید ورق سیاه 1.5 می باشد که این فلز را بدون هیچ گونه تلورانس ابعادی، موج و تخلخل از طریق فرآیند نورد گرم تولید می کند.

نرخ ورق گرم 1.5 میل نیز مقرون به صرفه بوده و بیشتر برای تولید کنندگان لوله و پروفیل کشور حائز اهمیت است. از این محصول برای ساخت لوله های مورد نیاز ساختمانی، پروفیل های باز و بسته، قطعات فلزی مختلف و ... استفاده می کنند. این محصول به صورت رول عرضه می شود، اما خریداران می توانند با ارائه آن به واحدهای برشکاری خصوصی، آن ها را به صورت شیت هایی در ابعاد مشخص برای کاربری مورد نیاز خود استفاده کنند. کیفیت و استاندارد تولید این محصول بر اساس استاندارد کشور آلمان DIN و بیشتر در گرید ST37 می باشد که دارای خواص جوش پذیری، فرم پذیری و چکش خواری بالا است.

قیمت ورق 2 میل

در بین ورق های سیاه با ضخامت ها و عرض های مختلف، ورق های 2 میلی متری با کیفیت ST37 با بیشترین تقاضا در بازار رو به رو هستند؛ زیرا در واقع بیشتر مصرف کنندگان و خریداران ورق 2 میل، افرادی هستند که در صنایع لوله سازی و پروفیل سازی فعالیت دارند. قیمت ورق 2 میل برای تولیدکنندگان این صنایع به خصوص حائز اهمیت می باشد؛ زیرا ساخت لوله و پروفیل نیاز به یک ورق فولادی با انعطاف پذیری بالا، اما استحکام متناسب دارد.

این لوله ها و پروفیل ها نیز بیشتر برای انتقال تأسیساتی مانند آب و گاز و ساخت درب و پنجره های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. قیمت ورق 2 میل امروزه بسته به کارخانه تولید کننده از 32 هزار تومان تا 38 هزار تومان برای هر متر از شیت های گرم در نظر گرفته شده است. البته این قیمت ها همواره در حال نوسان بوده و بسته به شرایط بازار آهن آلات تغییر می کنند. از این رو کارشناسان شرکت آهن اینفو در زمینه ورق گرم، نرخ این فلزات را به صورت روزانه و در برخی مواقع ساعتی به روز رسانی می نمایند.

عوامل مؤثر بر قیمت ورق سیاه

در راهنمای خرید ورق سیاه همواره به خریداران توصیه می شود برای خرید این محصول در زمان صحیح، عوامل مؤثر بر قیمت آن را چک کنند؛ زیرا قیمت ورق آهن به عنوان ابتدایی ترین ورق تخت فولادی بر نرخ سایر ورق های فولادی نیز اثرگذار است. از جمله عواملی که نرخ این فلز را تحت تأثیر قرار می دهند نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نوسانات بازار ارز و دلار: ممکن است بگویید قیمت دلار به عنوان یک ارز جهانی چرا باید بر قیمت محصولات فولادی داخل کشور ما تأثیر داشته باشد. این موضوع به مبحث صادرات و واردات باز می گردد. به این منظور واردات ورق گرم یا هر کدام از محصولات فولادی بر اساس قیمت دلار، قیمت گذاری می شود و طبیعتاً صادر کردن آن ها نیز به بازارهای جهانی بر همین اساس صورت می گیرد؛ در نتیجه قیمت دلار یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده نرخ پایه ورق گرم است.

وضعیت عرضه و تقاضا: مبحث عرضه و تقاضا هم در بازار فیزیکی آهن آلات و هم در بازار فیزیکی بورس مد نظر قرار می گیرد و یک مسئله بسیار ساده است. به این صورت که با افزایش میزان تقاضا برای ورق سیاه در هر کدام از این بازارها، با افزایش قیمت مواجه می شویم. البته برعکس آن نیز امکان پذیر بوده و با کاهش تقاضا، تولیدکنندگان ناچار به کاهش قیمت این محصولات خواهند شد.

کارخانه سازنده: در برخی مواقع تولیدکنندگان که از ورق سیاه برای ساختن تجهیزات صنایع خود استفاده می کنند، نیاز به استفاده از یک ورق سیاه با ویژگی های خاص و گریدهای متنوع دارند. در این مورد باید گفت کارخانجات تولیدکننده ورق سیاه که این محصولات را در انواع گریدها تولید می کنند، تا حدودی بر نرخ این فلز تسلط دارند.

وضعیت اقتصادی: بسیاری از مواقع شرایط کشور و میزان تورم تعیین کننده نرخ اسلب اولیه و در نهایت ورق سیاه است؛ زیرا با افزایش تورم شاهد افزایش قیمت انواع محصولات هستیم.

ابعاد و وزن: ورق گرم به علت داشتن تنوع در بازه ابعادی و ضخامتی و عرضه به صورت رول و شیت، با وزن های مختلفی در بازار وجود دارد. خریداران به راحتی می توانند از فرمول یا جداول مخصوص ورق سیاه برای محاسبه وزن آن استفاده کنند و سپس وزن نهایی را در قیمت روز این محصول ضرب نمایند تا هزینه کلی خرید آن به دست آید. با این وجود می توان گفت وزن و ابعاد ورق سیاه نیز تأثیر به سزایی بر قیمت آن دارد.

گرید یا کیفیت: برخی از گریدهای ورق سیاه دارای مشخصات خاصی بوده و به نوعی سفارشی به شمار می آیند. به طور معمول این فلزات به طور اختصاصی برای مشتریان تولید شده و از این رو ممکن است قیمت بالاتری داشته باشند. بنابراین گرید ورق گرم نیز از دیگر عوامل اثرگذار بر قیمت آن می باشد.

مشخصات ورق سیاه

همان طور که پیش تر اشاره کردیم طی فرایند و مراحل مشخصی تغییرات و واکنش هایی در ورق های فلزی به وجود می آید که منجر به تولید ورق های سیاه با گرید های (کیفیت) مختلف از جمله ST52 و ST37 و ST44 که رایج ترین آن ها هستند، خواهد شد. میزان مقاومت و تنش این ورق ها نیز با عددهایی که در گرید آن ها قرار داده شده است تعیین می گردد. هر چه عدد کیفیت ورق بالاتر باشد، به همان نسبت مقاومت آن بیشتر خواهد شد.

محدوده وزنی کلاف (رول) سیاه با ضخامت حداکثر تا 7 میلی متر قابل تبدیل به کلاف سبک تر در محدوده وزنی کلاف دو قسمت شده و سه قسمت شده می باشد. به طور معمول وزن هر رول ورق گرم نورد دیده بین 2 تا 10 تن می باشد، اما در صورت درخواست خریدار، کارخانجات امکان تولید این محصول را در محدوده وزنی 2 تا 5 تن نیز دارند.

ابعاد ورق (ابعاد شیت) ورق سیاه بر حسب ضخامت های مختلف و بر اساس نوع لبه ورق، لبه فابریک (خام) و لبه برش خورده (اصلاح شده) محاسبه می شود. ورق سیاه رول شده، کویل یا کلاف که در آن عرض، بسته به ضخامت محصول که بین 5/1 تا 15 میلی‌ متر است، در اندازه‌ های ۱۰۰، ۱۲۵، ۱۵۰ و ۲۰۰ سانتی‌ متر و طول آن بدون ‌محدودیت تولید و عرضه می شود.

ورق سیاه فابریک یا شیت که ضخامت آن ۱۵ میلی‌متر به بالا می‌ باشد، در هر ابعادی قابل سفارش است، اما برخی ابعاد مانند ۱۰۰۰*۲۰۰۰ و ۱۲۵۰*۲۵۰۰ و ۱۰۰۰*۶۰۰۰ و ۱۵۰۰*۶۰۰۰ و ۲۰۰۰*۶۰۰۰ و ۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ پر مصرف تر می باشند.

موارد زیر سایزها و ابعاد رایج برای این محصولات موجود در بازار است:

 • ضخامت: از 1 تا 15 میلی متر برای رول و از 15 میلی متر به بالا برای شیت فابریک
 • عرض: از 100 سانتی ‌متر تا 200 سانتی ‌متر
 • طول: بدون محدودیت

کاربرد ورق سیاه به صورت کامل

ورق سیاه (کلاف گرم) در صنایع و حوزه های مختلف کاربرد دارد. در ادامه نمونه ای از کاربردهای ورق سیاه جمع آوری گردیده است:

 • صنایع ساختمانی و سوله های صعنتی و غیر صنعتی مانند انواع پروفیل ها، ستونی ها، چهارچوب فرانسوی، لوله آب، لوله گاز، قوطی و ....
 • صنایع خودرویی مثل قطعات خودرو ، ساخت رینگ و چرخ، کفی های تریلی، کانتینرها، زیر و بند ماشین و ....
 • صنایع تاسسیات همچون ساخت آبگرمکن، بخاری و .... تجهیزات کشاورزی صنایع تانکرسازی و مخازن لوله های نفتی
 • صنایع کشتی سازی:ورق سیاه به علت قابلیت جوشکاری بالایی که دارد ،به راحتی می‌توان آن را با قطعات دیگر کشتی جوشکاری کرد. این ویژگی، امکان ایجاد اتصالات قوی و محکم بین قطعات مختلف کشتی را فراهم می‌کند.
 • صنایع فلزی سنگین :ورق های فولادی به علت خصوصیات مکانیکی قوی و مقاومت بالا در برابر ضربه و فشار  مناسب ساخت انواع گاردیل و تجهیزات ترافیکی می باشند.
 • صنایع برق و الکترونیک:صنعت برق و الکترونیک: ورق سیاه فولادی به عنوان قطعه‌ای از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ورق، در تولید قطعاتی مانند صفحات برق، قطعات اتصالات الکترونیکی، کابل‌ها و سازه‌های الکتریکی استفاده می‌شود. همچنین، به دلیل خواص هدایت حرارتی بالا می‌تواند در ساخت قطعات حرارتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

کیفیت ورق های سیاه

مشخصات و کیفیت ظاهری و همچنین کیفیت مکانیکی و شیمیایی شیت های آهن تولیدی مشخص کننده کیفیت یا گرید اصلی محصولات است. از آنجایی که گرید ورق های سیاه تعیین کننده کاربرد و نوع مصرف آن ها می باشد یکی از دغدغه های اصلی مشتریان اطمینان خاطر از کیفیت واقعی محصولات خریداری شده است. از این رو سه روش برای حصول اطمینان از کیفیت ورق خیرداری شده وجود دارد:

 • بررسی پلاک کلاف یا رول مربوطه و مشاهده گرید یا کیفیت درج شده بر روی آن
 • خرید کلاف یا رول با گواهی کیفی تولید کننده که در این هنگام باید شماره ذوب مندج بر پلاک محصول با گواهی کیفی صادر توسط تولید کننده یکسان باشد
 • بازرسی میدانی از محصول برای ارزیابی ظاهری کالا و گرفتن نمونه و ارجاع ان به آزمایشگاه معتبر جهت تست شیمیایی و مکانیکی

انواع ورق سیاه 

شیت های آهنی بر اساس کیفیت و عناصر به کار رفته در آن ها آلیاژهای مختلفی دارند که هر کدام مشخصات و کاربردهای خاصی دارد. از نظر ضخامت نیز هر کدام از آن ها بسته به نحوه تولید در یک صنعت استفاده می شوند. در ادامه به بررسی آلیاژها و ضخامت های ورق سیاه پرداخته شده است.

شرکت آهن اینفو با داشتن کارشناسان خبره و بازرسان کارآزموده خدمات بازرسی و نمونه برداری و انجام آزمایش های لازم را به تقاضای مشتریان انجام خواهد داد. انواع ورق های سیاه شامل گرید های ST37، ST52، A283، A516، ST44، شیت های ضد سایش مانند CK 45 و MO40 و شیت های آجدار می باشند.

ورق های ST52 نیز با مشخصات مختلف از نظر ضخامت و ابعاد و با گواهی کیفی و یا بدون گواهی و به صورت کلاف، رول، کویل، شیت، برش خورده و فابریک قابل دسترس میباشد. لذا در صورت تقاضای مشتریان تهیه ورق سیاه به شرط گواهی کیفی تولید کننده و یا شرط آنالیز و انجام اقدامات بازرسی و نمونه گیری توسط کارشناسان آهن اینفو قابل انجام می باشد.ورق st52 نسبت به ورق های ST37 و ST44 قابلیت تحمل نیروی فشاری، پیچشی و خمشی بیشتری دارند از این رو در جاهایی که نیاز به مقاومت بیشتری باشد بهتر نتیجه می دهند. کاربرد عمده این ورق ها در صنایع پتروشیمی، ساختمان سازی، لوله سازی، ساخت سوله صنعتی و غیر صنعتی، خودروسازی و قطعات آن و همچنین سد سازی است که برای مشاهده قیمت ورق st52 می توانید به صفحه جدول قیمت این محصول مراجعه کنید.

تفاوت ورق سیاه برش خورده و فابریک

شیت های فابریک به ورق هایی گفته می شود که در کارخانه و با ابعاد خاصی تولید و عرضه می شوند، اما شیت های برشی به صورت رول عرضه می شوند و مصرف کننده قادر است طول مورد نظر خود را برش دهد. مهم ترین مزیت ورق های فابریک با برشی در ابعاد دقیق آن ها است.

نکات فنی نگهداری بهینه از ورق های سیاه

ورق های سیاه نیز مانند سایر محصولات فولادی نیاز به نگهداری بهینه دارند؛ زیرا در واقع آهن و فولاد با داشتن استحکام و بسیاری از خواص دیگر، یک ضعف بسیار بزرگ در برابر خوردگی، رطوبت و اکسیداسیون داشته و برای حفاظت از آن ها در برابر این عوامل و تا زمان استفاده نیاز به رعایت نکات فنی زیر می باشد:

 • تمیز کردن شیت ها: محصولات گرم به خصوص به صورت شیت باید همواره با مواد مناسب تمیز شوند. این اقدام در جهت جلوگیری از تجمع چربی، آلودگی و گرد و غبار بر روی این فلزات صورت می گیرد.
 • پوشش دهی ورق گرم: همان طور که اشاره شد، ورق سیاه در صورت قرارگرفتن در معرض اکسیداسیون و رطوبت، ممکن است دچار زنگ زدگی و خوردگی شود؛ از این رو پیش از قرارگیری آن در برابر این عوامل، می توان از پوشش های حفاظتی مانند رنگ استفاده کنید یا در صورت نیاز آن ها را تعمیر دوره ای نمایید. همچنین لبه های ورق سیاه برای جلوگیری از خوردگی باید با پوشش های مناسب لبه گیری شود.
 • نگهداری: از دیگر نکات فنی برای نگهداری بهینه ورق گرم می توان به انبار کردن آن در محیط خشک اشاره کرد؛ زیرا رطوبت سبب سرعت بخشیدن به زنگ زدگی می شود.
 • کنترل محیط: انبار یا فضایی که ورق سیاه در آن نگهداری می شود، باید دور از اشیا تیز و برنده، مواد شیمیایی مانند اسیدها و قلیاها و همچنین عوامل رطوبتی باشد.
 • بارگیری صحیح: بسته بندی صحیح ورق سیاه و بارگیری و حمل و نقل آن با دقت بالا تأثیر به سزایی در کیفیت این محصول خواهند داشت.

فرآیند تولید ورق سیاه

ورق های فلزی به دو روش کلی تولید می گردند: نورد گرم و نورد سرد

در فرایند تولید نورد گرم اسلب (تختال) در ابتدا وارد مرحله پیش گرم کن یا مقدمات نورد می شود در این مرحله تختال تا نزدیک دمای ذوب 1200 تا 1250 در کوره حرارت می بیند، بر اثر حرارت از یک سمت با ذوب مجدد عیوب ساختاری حاصل از ریخته گری کاهش یافته و از سمت دیگر یک لایه ناخالصی از سطح اکسید شده اسلب تشکیل می گردد. در مرحله مقدمات نورد، ناخالصی های سطحی توسط جت آب زدوده شده و مجدداً توسط دمای اسلب کاهش می یابد.

پس از مرحله مقدمات، اسلب وارد مرحله نورد خشن می شود. در نورد خشن طی دو تا سه قفسه، اسلب تحت فشار کششی غلتک های عمودی حدود 65 تا 80 درصد از ضخامت خود را از دست می دهد.

در ادامه قطعه کشش یافته داخل کویل باکس شده و برای افزایش راندمان تولید و توزیع مناسب دما در سطح کار به صورت کلاف در می آید؛ سپس قبل از ورود به مرحله نورد نهایی مجدد باز شده، حرارت دیده و ناخالصی های سطحی آن زدوده می شود. پس از رسیدن به دمای مناسب وارد مرحله نورد نهایی که معمولاً شامل 5 تا 7 قفسه است می شود، در این مرحله قطعه تا مقدار مورد نیاز جهت تولید ورق سیاه کشش یافته و کاهش ضخامت می یابد.

پس از رسیدن به ضخامت دلخواه دمای ورق می بایست در حدود 550 تا 600 درجه کاهش یابد؛ از این رو پس از خنک شدن در قسمت خنک کاری ورق وارد قسمت کلاف پیچ می شود و در انتها به صورت کویل یا کلاف در ضخامت و وزن مشخص لیبل گذاری و تحویل انبار می گردد.

در فرآیند نورد سرد بر خلاف تصور برخی، فشار خیلی بیشتری به شیت ها وارد می شود. البته شیت ها از قبل باید مراحل پوسته زدایی یا اسیدشویی را طی کرده و سپس در دستگاه های نورد سرد قرار بگیرند. پس از انجام تمامی مراحل ورق های روغنی به وجود می آیند. جالب است بدانید از پوشش دهی محصولات سرد و روغنی به وسیله فلز روی، شیت های گالوانیزه به وجود می آیند که مقاومت ویژه ای در برابر رطوبت و آب باران دارند. قیمت ورق گالوانیزه با توجه به نرخ این محصولات و فلز پایه یعنی شیت آهنی تعیین می شود. این فلزات مستحکم به تنهایی انواع مختلفی داشته که کاربرد ویژه ای را به خصوص در صنعت ساختمان سازی به خود اختصاص می دهند. از انواع این محصولات می توان به شیت های شیروانی و رنگی اشاره کرد.

محاسبه وزن ورق سیاه

برای محاسبه وزن ورق آهنی می توانید در آهن نامه بخش محاسبه جداول وزنی با روش محاسبه وزن ورق فولادی بیشتر آشنا شوید. در کل برای انجام این محاسبه از فرمول زیر استفاده می شود:

وزن ورق فولادی = طول (متر) * عرض (متر) * ضخامت (میلی متر) * 7.85

تولید کنندگان ورق سیاه

معتبرترین و بزرگ ترین تولید کنندگان ورق های فولادی گرم و سرد در بازار ایران شامل: شرکت فولاد مبارکه اصفهان، کارخانه اکسین اهواز،کارخانه فولاد کاویان،کارخانه فولاد خرم اباد، کارخانه فولاد اصفهان،کارخانه فولاد گیلان و مجموعه نورد و لوله اهواز می باشند که پایه ترین کارخانه در کشور که تولیدات این دسته از محصولات را آغاز کرد مربوط به شرکت فولاد مبارکه در 75 کیلومتری استان اصفهان است.

راهنمای خرید ورق سیاه از آهن اینفو

خرید ورق سیاه از مجموعه آهن اینفو با مزایای زیادی همراه است که در ادامه به آن ها اشاره شده است، اما پیش از بررسی این مزیت ها بهتر است در مورد چگونگی بهتر خرید کردن از این مجموعه مطلع شوید. از این رو راهنمای خرید ورق سیاه از آهن اینفو شامل چند نکته اصلی زیر می باشد:

1-پیش از تماس با کارشناس فروش ورق سیاه آهن اینفو، کاربرد نهایی و ابعاد مد نظر خود را مشخص کنید؛ زیرا هر کدام از گریدهای ورق گرم برای نوع خاصی از کاربردها مناسب هستند. همچنین برخی از ابعادها مانند ضخامت و طول محصول کاملاً سفارشی بوده و باید از قبل مشخص شده باشند.

2-همچنین در زمان خرید ورق سیاه عوامل مؤثر بر قیمت این محصول که کمی پیش تر به آن اشاره شد را به خوبی چک کنید.

3-در زمان ثبت سفارش، کارشناس فروش آهن اینفو در مورد کاربرد نهایی محصول از شما سؤال کرده و در صورت مناسب نبودن گرید ورق سیاه برای آن، شما را به خوبی در این باره راهنمایی خواهد کرد.

4-پس از استعلام موجودی انبار آهن اینفو و ثبت سفارش، اطلاعات و مشخصات فنی محصول در قالب یک پیش فاکتور و به صورت پی دی اف یا عکس برای مشتری ارسال می شود. پس از تأیید خریدار، یک پیامک در جهت پرداخت مبلغ ورق سیاه برای او نیز ارسال شده که پس از پرداخت به کارشناس اطلاع داده می شود.

5-در مرحله بعدی با تأیید کارشناس فروش، اطلاعات اصلی محصول از جمله ابعاد، وزن و قیمت نهایی آن را همراه با هزینه حمل و نقل در قالب فاکتور اصلی به خریدار ارسال کرده و سپس مراحل بارگیری، حمل و نقل و تحویل به مشتری صورت می گیرد.

6-پیشنهاد می شود در صورت مغایرت وزن و هزینه نهایی محصول با فاکتور اصلی، با کارشناس فروش آهن اینفو تماس گرفته و او را از این مبحث مطلع نمایید تا اقدامات لازم در این باره انجام شود.

7-همچنین در نهایت باید گفت با توجه به نوسانات و تغییرات ناگهانی قیمت ها در بازار، خواهشمند است قبل از ثبت سفارش حتما قیمت نهایی را با کارشناسان شرکت چک نمایید. 

مزایای خرید ورق سیاه از آهن اینفو

مجموعه آهن اینفو یکی از مراجع تخصصی و معتبر در زمینه تهیه و تأمین انواع ورق های فولادی به شمار می آید. این مجموعه از کارشناسان با تجربه در زمینه انواع ورق های گرم، سرد، پوششی و غیر پوششی استفاده می کند و به همین دلیل خرید از آن با مزایای زیادی همراه است. برای ورق های فولادی گرم که دارای تنوع ابعادی و ترکیبات شیمیایی هستند، نیاز به مشاوره های تخصصی می باشد. خرید از آهن اینفو با سهم بزرگی از خدمات و اطلاعات همراه است؛ به طوری که در زمان خرید و تماس با کارشناس ورق گرم مشخصات فنی محصول به همراه ویژگی ها و کاربرد آن برای مشتری (در صورت نیاز) توضیح داده می شود.

از دیگر مزایای خرید ورق های گرم از مجموعه آهن اینفو نیز می توان به تحویل در سریع ترین زمان اشاره داشت. به طور معمول خریداران این فلزات تولیدکنندگان صنایعی مانند ساختمان سازی، خودروسازی، پتروشیمی، ساخت مخازن، ماشین آلات صنعتی، پروفیل سازی و لوله سازی هستند؛ از این رو آن ها برای ساخت تجهیزات و دستگاه های خود نیاز به استفاده از ورق های گرم با تناژهای بالا در زمانی سریع دارند. عمدتاً کارشناس فروش ورق گرم پس از استعلام موجودی سریعاً مراحل پیش فاکتور، محاسبه وزن رول یا شیت، محاسبه هزینه نهایی، عملیات بارگیری و ارسال بار را برای مشتری انجام می دهد. 

خدمات آهن اینفو برای ورق گرم 

سایر مزیت های خرید ورق سیاه از آهن اینفو نیز مربوط به قیمت مناسب، خرید مستقیم از کارخانجات تولیدکننده ورق گرم، انجام انواع خدمات برشکاری، ماشینکاری و فرمینگ بر روی این فلز است. در واقع آهن اینفو صرفاً فروشنده نیست. از سوی دیگر بهتر است بدانید کارخانجاتی مانند فولاد مبارکه اصفهان، فولاد گیلان، فولاد اصفهان و ... ورق سیاه را به صورت رول به مشتریان تحویل می دهند؛ از این رو در زمان استفاده نیاز به انجام عملیات هایی نظیر برشکاری دارند.

مجموعه ما آماده انجام انواع خدمات مختلف روی ورق سیاه خریداری شده مشتری به خواست خود مشتری می باشد تا در زمانی کوتاه محصول خریداری شده با انجام خدمات روی آن تحویل مشتری داده شود.

حداقل خرید ورق های سیاه از آهن اینفو

همان طور که می دانید ورق سیاه در بازه ضخامتی 2/1 تا 100 میلی متر با طول و عرض های متغیر به مشتریان عرضه می شود. خرید این فلزات از آهن اینفو در هر بازه ابعادی امکان پذیر بوده و مطابق با خواست مشتری متغیر است. برخی از ابعاد این فلزات به همراه کیفیت هایی که دارند، کاملاً سفارشی بوده که در این صورت کارشناس ورق گرم محصول را به کارخانه مناسب گرید آن سفارش می دهد و پس از تولید عملیات ارسال آغاز می گردد. با این وجود حداقل خرید ورق های سیاه از آهن اینفو همراه با انجام خدمات برشکاری و ... از عرض و طول 600 میلی متر تا 12000 متر و در بازه ضخامتی متنوع امکان پذیر است.

سوالات متداول

قیمت روز ورق سیاه به چه عواملی بستگی دارد؟

عواملی مانند نرخ شمش فولادی، نوسانات ارزی، وضعیت بورس، مشکلات سیاسی و اقتصادی و عرضه و تقاضا تأثیر به سزایی در قیمت روز ورق سیاه دارند.

آیا قیمت اعلامی در سایت تمام شده می باشد؟ 

بله و با احتساب ارزش افزوده به صورت روزانه و لحظه ای بارگذاری می شود.

آیا امکان برش ورق سیاه و آجدار در طول های مختلف وجود دارد؟

محصولات گرم به دو صورت فابریک و برش خورده عرضه می شوند. در صورت خریداری کردن ورق های فابریک می توانید آن ها را در طول های دلخواه برش دهید.

آیا تمامی کارخانجات ورق سیاه در سبد فروش آهن اینفو وجود دارد؟

محصولات تمامی کارخانجات تولید کننده شیت های آهنی و انواع آن ها در وب سایت آهن اینفو قرار داشته و قابل سفارش است.

آیا ورق سیاه با ضخامت زیر 2 میلی متر در بازار موجود است؟

به علت نداشتن صرفه اقتصادی این محصول کمتر توسط کارخانه ها تولید می شود.

نرخ ورق ارائه شده در سایت آهن اینفو به روز است؟

نرخ تمامی محصولات گرم و سرد و فولادی به صورت روزانه و لحظه ای در وب سایت آهن اینفو بارگذاری می شود.

ورق سیاه در چه ضخامت ‌هایی عرضه می ‌شود؟

ضخامت شیت های گرم از 1 تا 15 میلی متر برای رول و از 15 میلی متر به بالا برای شیت های فابریک در نظر گرفته و عرضه می شود.

پر فروش ‌ترین ضخامت ورق سیاه کدام است؟

ورق سیاه با ضخامت 2 میلی متر بیشترین تقاضا را در بازار آهن آلات به خود اختصاص می دهد.

تاریخ به روز رسانی:۱۴۰۳/۰۲/۱۱