۰۳۱-۳۶۶۰۵۳۹۰-۹۳

کارشناس فروش ورق سیاه، اسید شویی و اسلب

کارشناس فروش ورق روغنی

کارشناس فروش گالوانیزه و رنگی

آدرس شرکت: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان سپهسالار، ساختمان شهر ارا، طبقه اول، واحد 3
۰۳۱۳۶۶۰۵۳۹۰      ۰۳۱۳۶۶۰۵۳۹۱      ۰۳۱۳۶۶۰۵۳۹۲      ۰۳۱۳۶۶۰۵۳۹۳

ahaninfochannel      ahan_info

حالت محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق گالوانیزه 1.2 عرض 1000 دشتستان رول انبار اصفهان 1000 1.2 ۳۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.2 عرض 1250 دشتستان رول انبار اصفهان 1250 1.2 ۳۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.48 عرض 1250 دشتستان رول انبار اصفهان 1250 0.48 ۴۶۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 دشتستان رول کارخانه 1000 0.4 ۴۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 دشتستان رول کارخانه 1250 0.4 ۴۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 دشتستان رول انبار اصفهان 1000 0.5 ۴۴۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 دشتستان رول انبار اصفهان 1000 0.6 ۴۲۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 دشتستان رول انبار اصفهان 1000 0.7 ۳۹۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 دشتستان رول انبار اصفهان 1000 0.8 ۳۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 دشتستان رول انبار اصفهان 1000 0.9 ۳۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1 عرض 1000دشتستان رول انبار اصفهان 1000 1 ۳۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 دشتستان رول انبار اصفهان 1250 1 ۳۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 دشتستان رول انبار اصفهان 1250 0.5 ۴۴۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 دشتستان رول انبار اصفهان 1250 0.6 ۴۲۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 دشتستان رول انبار اصفهان 1250 0.7 ۳۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 دشتستان رول انبار اصفهان 1250 0.8 ۳۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250دشتستان رول انبار اصفهان 1250 0.9 ۳۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
حالت محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق گالوانیزه 2 عرض 1000فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1000 2 ۴۰۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1250 2 ۴۰۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1000 0.9 ۳۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1250 0.9 ۳۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1000 0.7 ۳۹۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1250 0.7 ۳۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 مبارکه رول انبار اصفهان 1000 0.5 ۴۴۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 مبارکه رول انبار اصفهان 1000 0.6 ۴۲۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1250 1 ۳۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 مبارکه رول انبار اصفهان 1250 0.6 ۴۲۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 مبارکه رول انبار اصفهان 1250 0.5 ۴۴۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1000 1 ۳۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1000 0.8 ۳۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1250 0.8 ۳۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
حالت محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 شهرکرد رول کارخانه 1000 0.5 ۴۴۸,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 شهرکرد رول کارخانه 1000 0.7 ۳۹۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 شهرکرد رول کارخانه 1250 0.7 ۳۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 شهرکرد رول کارخانه 1250 0.5 ۴۴۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 شهرکرد رول کارخانه 1000 0.4 ۴۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 شهرکرد رول کارخانه 1000 0.6 ۴۲۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 شهرکرد رول کارخانه 1000 0.8 ۳۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 شهرکرد رول کارخانه 1000 1 ۳۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 شهرکرد رول کارخانه 1000 1.25 ۳۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 شهرکرد رول انبار اصفهان 1000 1.5 ۴۰۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 شهرکرد رول کارخانه 1250 0.6 ۴۲۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 شهرکرد رول کارخانه 1250 0.8 ۳۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 شهرکرد رول کارخانه 1250 1 ۳۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 شهرکرد رول کارخانه 1250 1.25 ۳۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 شهرکرد رول کارخانه 1250 1.5 ۴۰۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 شهرکرد رول کارخانه 1250 0.4 ۴۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 شهرکرد رول کارخانه 1000 0.9 ۳۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 شهرکرد رول کارخانه 1250 0.9 ۳۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.50 عرض 1000 شهرکرد رول کارخانه 1000 1.50 ۴۰۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 شهرکرد رول کارخانه 1000 2 ۴۰۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 شهرکرد رول کارخانه 1250 2 ۴۰۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
حالت محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 تاراز رول کارخانه 1000 0.4 ۴۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 تاراز رول کارخانه 1000 0.6 ۴۲۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 تاراز رول کارخانه 1000 0.8 ۳۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 تاراز رول کارخانه 1000 1 ۳۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 تاراز رول کارخانه 1000 1.5 ۴۰۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 تاراز رول انبار اصفهان 1000 1.25 ۳۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 تاراز رول کارخانه 1250 0.6 ۴۲۳,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 تاراز رول کارخانه 1250 0.8 ۳۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 تاراز رول کارخانه 1250 1 ۳۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.5عرض 1250 تاراز رول کارخانه 1250 1.5 ۴۰۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 تاراز انبار تهران 1250 0.4 ۴۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250تاراز رول انبار اصفهان 1000 1.25 ۳۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 تاراز رول کارخانه 1000 0.5 ۴۴۸,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 تاراز رول کارخانه 1000 0.9 ۳۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 تاراز رول کارخانه 1250 0.5 ۴۴۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 تاراز رول کارخانه 1250 0.9 ۳۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 تاراز رول کارخانه 1000 0.7 ۳۹۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 تاراز رول کارخانه 1250 0.7 ۳۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.20 عرض 1000 تاراز رول کارخانه 1000 1.20 ۳۹۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.2 عرض 1250 تاراز رول کارخانه 1250 1.2 ۳۹۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 تاراز رول کارخانه 1000 2 ۴۰۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 تاراز رول کارخانه 1250 2 ۴۰۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1000 تاراز رول کارخانه 1000 0.55 ۴۳۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1250 تاراز رول کارخانه 1250 0.55 ۴۳۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
حالت محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 کاشان رول کارخانه 1000 0.8 ۳۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 کاشان رول کارخانه 1000 1.25 ۴۰۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 کاشان رول کارخانه 1000 1.5 ۴۱۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 کاشان رول کارخانه 1250 0.8 ۳۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 کاشان رول کارخانه 1250 1.25 ۴۰۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 کاشان رول کارخانه 1000 0.5 ۴۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 کاشان رول کارخانه 1000 0.6 ۴۶۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیز 0.7 عرض 1000 کاشان رول کارخانه 1000 0.7 ۴۰۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 کاشان رول کارخانه 1000 0.9 ۳۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 کاشان رول کارخانه 1000 1 ۳۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 کاشان رول کارخانه 1250 0.5 ۴۸۶,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 کاشان رول کارخانه 1250 0.6 ۴۶۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 کاشان رول کارخانه 1250 0.7 ۴۰۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 کاشان رول کارخانه 1250 0.9 ۳۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 کاشان رول کارخانه 1250 1 ۳۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 کاشان رول کارخانه 1000 0.45 ۴۵۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1250 کاشان رول کارخانه 1250 0.45 ۴۵۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1000 کاشان رول کارخانه 1000 0.55 ۴۳۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1250 کاشان رول کارخانه 1250 0.55 ۴۳۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
حالت محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 هفت الماس رول کارخانه 1000 1.5 ۴۰۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 هفت الماس رول کارخانه 1000 1.25 ۳۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 هفت الماس رول کارخانه 1250 1.5 ۴۰۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 هفت الماس رول کارخانه 1000 0.4 ۴۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250هفت الماس رول کارخانه 1250 0.4 ۴۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 هفت الماس رول کارخانه 1250 1.25 ۳۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 هفت الماس رول کارخانه 1250 1 ۳۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 هفت الماس رول کارخانه 1000 0.5 ۴۴۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 هفت الماس رول کارخانه 1000 0.6 ۴۲۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 هفت الماس رول کارخانه 1000 0.7 ۳۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 هفت الماس رول کارخانه 1000 0.8 ۳۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 هفت الماس رول کارخانه 1000 0.9 ۳۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 هفت الماس رول کارخانه 1000 1 ۳۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 هفت الماس رول کارخانه 1250 0.5 ۴۴۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 هفت الماس رول کارخانه 1250 0.6 ۴۲۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 هفت الماس رول کارخانه 1250 0.7 ۳۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 هفت الماس رول کارخانه 1250 0.8 ۳۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 هفت الماس رول کارخانه 1250 0.9 ۳۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه ضخامت2.5 عرض 1250 هفت الماس رول انبار تهران 1250 2.5 ۴۶۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1000 هفت الماس رول کارخانه 1000 0.55 ۴۲۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1250هفت الماس رول کارخانه 1250 0.55 ۴۲۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 هفت الماس رول کارخانه 1000 2 ۴۰۲,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 هفت الماس رول کارخانه 1250 2 ۴۰۲,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1000 هفت الماس رول کارخانه 1000 2.5 ۴۶۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1250 هفت الماس رول کارخانه 1250 2.5 ۴۶۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
موجودی
شرح محصول و کاربرد ها

قیمت ورق گالوانیزه

 ورق گالوانیزه یکی از پر استفاده ترین ورق های فولادی  است که در تولید آن از مؤثرترین و پرکاربردترین روش برای جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی ورق آهنی پوشش یا کوتینگ ورق سیاه اسید شویی (ورق گرم اسید شویی)  با فلز روی (Zink) استفاده می شود. که به دو نوع ورق های گالوانیزه و رنگی تقسیم می شوند و در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.

همان طور که اشاره کردیم برای جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی فولاد، آن را گالوانیزه می کنند تا علاوه بر افزایش مقاومت، زیبایی ظاهری آن در مقایسه با ورق های سیاه افزایش یابد. قیمت ورق گالوانیزه به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله آن ها می توان به نرخ مواد اولیه، برند سازنده، نوسانات ارزی و اقتصادی و... اشاره کرد.

همچنین در ایران کارخانجات تولید کننده این محصول آن را به روش غوطه وری گرم تولید می کنند که سبب داشتن توجیح اقتصادی می شود. از مهم ترین موارد تأثیر گذار بر نرخ ورق گالوانیزه وضعیت بورس و شمش فولادی می باشد؛ به صورتی که هر چه میزان عرضه ورق گالوانیزه در جداول بورس کالا بیشتر باشد، نرخ آن بالاتر می رود.

از سایر عوامل مؤثر بر قیمت شیت های گالوانیزه می توان به کیفیت محصول اشاره کرد که بسته به روش تولید و استانداردهای آن دارد. همچنین محصولات گالوانیزه با توجه به مزیت هایی که دارند، نرخ روزانه آن ها مقرون به صرفه می باشد. از جمله مزیت های این محصولات می توان به ضایعات کم و هزینه تولید پایین، پاکسازی آسان، مقاومت بالا، طول عمر بالا، کنترل و بازرسی راحت و ... اشاره کرد. به دلیل تحقیقات گسترده برای این منظور این فرایند یک روند کنترل شده دارد. با این وجود قیمت روز ورق گالوانیزه پایین تر از نوع رنگی در نظر گرفته می شوند؛ زیرا علاوه بر مراحل مربوط به نورد گرم، طی چندین مرحله رنگ آمیزی تولید خواهند شد.

با این وجود نرخ محصولات گالوانیزه به صورت روزانه و لحظه ای در وب سایت آهن اینفو بارگذاری می شود. این محصول در مقایسه با مزایایی که دارد قیمت مقرون به صرفه ای داشته و از این جهت در بسیاری از کاربردهای مهم از آن استفاده می شود. همچنین تنوع در طرح و رنگ شیت های گالوانیزه سبب محبوبیت آن ها در بین متقاضیان فولاد شده است.

قیمت روز ورق گالوانیزه

در تأثیرات عوامل ذکر شده در بالا بر روی نرخ محصولات گالوانیزه شکی نیست، اما توجه داشته باشید قیمت روز ورق گالوانیزه بسته به ابعاد سفارشی و میزان عرضه و تقاضای این محصول نیز دارد. به طور مثال شیت های گالوانیزه 6 متری بسیار کاربرد داشته و هنگامی که میزان تقاضا برای یک محصول افزایش یابد، نرخ آن نیز افزایش می یابد. ضخامت پوشش روی بر روی وزن شیت مؤثر است و در نهایت تعیین کننده هزینه آن است؛ در نتیجه نرخ روزانه فلز روی بر نرخ روزانه ورق گالوانیزه اثر دارد.

خرید ورق گالوانیزه

شرکت آهن اینفو مرجع قیمت گذاری ورق های فولادی با  داشتن مجموعه ای از تولیدکنندگان تراز اول و با کیفیت ورق گالوانیزه در کشور آماده ارائه خدمات مختلف در حوزه خرید و فروش ورق گالوانیزه با ارائه امکاناتی همچون مشاوره تخصصی رایگان و پذیرفتن انواع خدمات بر روی ورق گالوانیزه مختلف از جمله رول، شیت، فابریک و برش خورده ، عملیات های فرمینگ ،محاسبه حجم ورق گالوانیزه مشتری ، اطلاع دقیقا از قیمت ورق گالوانیزه به صورت تضمین شده، بازرسی و نظارت کیفی آماده خدمت رسانی به همراهان عزیز آهن اینفو می باشد.

همان طور که می دانید اولین محصولی که از شمش های فولادی تولید می شود، ورق سیاه است که از طریق فرآیند نورد گرم به دست می آید و به علت داشتن گرید های مختلف از جمله ST37 و ST52 کاربردهای زیادی را در مصارف معمولی و صنعتی به خود اختصاص می دهد. ورق های گالوانیزه محصولاتی ثانوی می باشند که در واقع از شیت های سیاه یا گرم به وجود می آیند؛ در نتیجه قیمت ورق گرم از عواملی است که پیش از خرید ورق گالوانیزه باید به آن توجه کنید.

ورق گالوانیزه اصفهان

مزیت های شیت های گالوانیزه بسیار زیاد بوده و به همین علت تقاضا برای خرید آن زیاد است، اما بهترین شیت گالوانیزه در کارخانه فولاد مبارکه اصفهان تولید می شود که معتبرترین و برترین مجتمع فولاد در کشور و خاورمیانه به شمار می آید. بیشترین کاربرد ورق گالوانیزه اصفهان برای سقف سوله ها، دیواره انبارها، سقف های شیروانی و نمای ساختمان می باشد.

همان گونه که اشاره کردیم، یکی از بهترین محصولات گالوانیزه، در اصفهان تولید می شود؛ زیرا با بهره گیری از آخرین استانداردهای روز و با کیفیت بسیار بالا عرضه می شود. توجه داشته باشید نام ورق گالوانیزه اصفهان مربوط به محصولات تولید شده در کارخانه فولاد مبارکه اصفهان می باشد. قیمت شیت های گالوانیزه اصفهان و تمامی کارخانجات تولید کننده این محصولات به صورت روزانه در وب سایت آهن اینفو به روز شده و امکان دسترسی مشتریان را راحت تر کرده است.

قیمت ورق گالوانیزه 6 متری

یکی از پر فروش ترین انواع شیت های گالوانیزه ورق هایی با اندازه و اصطلاح 6 متری می باشد که مقاومت بالاتری به نسبت دیگر شیت ها با سایر ابعاد در بازار فروش دارد. بر اساس همین مشخصه نیز کاربرد گسترده و فراوانی در صنایع مختلف دارد. قیمت ورق گالوانیزه 6 متری با توجه به پر فروش بودن آن به صورت روزانه و لحظه ای در سایت آهن اینفو بارگذاری و ارائه می شود. نرخ این محصول جدا از عرض آن که ثابت است، بسته به پوشش روی و دیگر عوامل اثرگذار بر نرخ محصولات گالوانیزه داشته و بیشتر به صورت کیلویی محاسبه می شود. قیمت ورق گالوانیزه کیلویی را نیز با مراجعه به جدول وزن این محصول می توانید به دست آورید.

قیمت هر متر ورق گالوانیزه

جهت محاسبه قیمت هر متر ورق گالوانیزه ابتدا باید از ضخامت پوشش روی و نرخ کیلویی این محصول مطلع باشیم. بر اساس وزن هر متر مربع می توان نرخ آن را به صورت کیلویی محاسبه کرد. وزن هر متر مربع شیت گالوانیزه برای شرکت های مختلف تولید کننده متفاوت است از طرف دیگر هر چه ضخامت این شیت ها بیشتر شود وزن یک متر مربع از آن نیز بیشتر می شود. به طور مثال شیت های گالوانیزه با ضخامت 4/0 میلی متر وزنی در حدود 1/3 کیلوگرم بر متر مربع دارند. برای محاسبه نرخ  هر متر کافی است وزن مورد نظر را در قیمت هر متر مربع بر اساس کیلوگرم ضرب کرده تا نرخ نهایی محصول به دست آید.

یکی از انواع محصولات گالوانیزه که با استفاده از دستگاه های رول فرمینگ تولید می شود، شیت شیروانی رنگی است که کاربردهای زیادی را به خصوص در صنعت ساخت و ساز به خود اختصاص می دهد و به تنهایی انواع مختلفی دارد. قیمت ورق شیروانی رنگی بسته به فرم آن و نرخ روزانه شیت های گالوانیزه دارد. انواع فرم های این محصول شامل ذوزنقه ای، سینوسی، شادولاین، طرح سفال و ... می باشد که هر کدام مشخصات و در نتیجه استفاده های متفاوتی دارند. همچنین جهت مشاهده نمودار قیمت ورق گالوانیزه می توانید در ردیف آخر جداول قیمت آن را رویت نمایید.

خرید ورق گالوانیزه

جهت خرید ورق گالوانیزه پس از استعلام قیمت از طریق سایت و یا تماس با واحد فروش آهن اینفو سفارش خود را توسط یکی از کارشناسان فروش ثبت نمایید تا در اسرع وقت مشخصات محصول، قیمت، شرایط تسویه یا شرایط پرداخت، زمان بارگیری، تاریخ تحویل کالا و سایر جزئیات سفارش به صورت پيش فاكتور برای شما ارسال شود.

پس از تأیید پرداخت، دستور بارگیری صادر و پیامک ارسال بار توسط خریدار دریافت می گردد. جهت ارسال بار پس از هماهنگی های صورت گرفته با باربری و صدور تاييدیه قيمت كرايه از سوي مشتري، بر اساس برنامه زمانی تعیین شده، فرآیند ارسال بار آغاز می گردد.

فروش ورق گالوانیزه

فروش ورق گالوانیزه از سوی کارخانجات یک سهمیه خاصی برای تولید کنندگان داشته و برای خرید مقدار بیشتر باید از مرجع های پخش و قیمت گذاری خصوصی مانند آهن اینفو کمک بگیرید. فروش این محصولات به دو صورت رول و شیت بوده و در صورت نیاز به خدماتی مانند برشکاری یا جوشکاری کافی است در هنگام ثبت سفارش درخواست خود را به کارشناس فروش شرکت اعلام نمایید تا در فاکتور نهایی ثبت و انجام گردد. همچنین خدماتی شامل مشاوره خرید، محاسبه حجم سفارش مورد نیاز، نرخ گذاری، بازرسی و نظارت کیفی، آزمون و گواهی فنی و خدماتی مانند نواربری یا رشته بری، پانچ یا سوراخ کاری و فرمینگ به مشتریان ارائه می گردد.

محاسبه وزن ورق گالوانیزه

برای محاسبه وزن ورق گالوانیزه می توانید در آهن نامه بخش محاسبه جداول وزنی با روش محاسبه وزن ورق فولادی بیشتر اشنا گردید. در کل برای انجام این محاسبه از فرمول زیر استفاده می شود:
وزن ورق فولادی = طول (متر) * عرض (متر) * ضخامت (میلی متر) * 7.85

کاربرد ورق گالوانیزه

این محصولات برای شرایط کاربری و محیط هایی استفاده می شوند که در معرض آب و هوای مرطوب و یا رطوبت شدید و عوامل اکسید کننده و خورنده سطح آهن و فولاد، قرار دارند؛ همچنین در سازه های گلخانه ای مثل ستون، سقف و ... ، پوشش بیرونی ساختمان ها و سوله ها مانند تولید ساندویچ پنل ها، جهت تولید تجهیزات و ماشین آلات مختلف و ..... . بر حسب نوع کاربری و میزان مقاومت انتظاری از ورق، مقدار وزن در متر مربع و ضخامت پوشش کوتینگ ورق متفاوت خواهد بود.

از جمله استفاده های این محصولات می توان به ساخت مخازن تانکرها،کابینت ها، لوازم خانگی مانند لباسشویی و یخچال، ساخت تابلوهای برق، تولید لوله و پروفیل و به سبب آن کاربرد در ساختمان سازی اشاره کرد. کاربردهای این شیت ها بسیار متنوع هستند و ما تنها چند مورد از آن ها را بیان می کنیم تا با گستردگی استفاده از این فلزات آشنا شوید. کاربرد این محصولات فولادی بسیار وسیع بوده و در صنایع مختلف استفاده می‌ شود. در زیر به تعدادی از موارد کاربرد ورق گالوانیزه اشاره می گردد:

 • صنایع لوازم‌ خانگی و تجهیزات آشپزخانه: مانند تجهیزات سرمایشی مانند یخچال، کولر، کانال‌ های تهویه و ... و لوازم شوینده (ماشین لباسشویی، ماشین ظرف‌ شویی، کابینت و)
 • صنایع برق و الکترونیک: از جمله برای سینی کابل، پوشش سیم و .... استفاده می‌ کنند.
 • صنایع خودروسازی و موتوری: در قطعات بدنه خودرو به طور مثال در خودرو، سقف و .... و همچنین در تولید قطعات دوچرخه و موتور سیکلت کاربرد دارد.
 • صنایع ساختمانی و سوله های صنعتی و غیر صنعتی : صنعت ساختمانی: ورق گالوانیزه به عنوان ماده‌ای محبوب برای ساخت لوله‌ها، پانل‌ها، درب و پنجره‌ها، سازه‌های فلزی، سقف‌ها و دیوارها استفاده می‌شود. این ورق به دلیل مقاومت خود در برابر خوردگی، طول عمر بالا و ظاهر زیبا، در پروژه‌های ساختمانی مدرن بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد مانند  ساندویچ پانل ها‌، پوشش سقف ها، پیچ و مهره، ابزار و سیم و ... ، ساختمان های اسکلت فولادی و سازه هایی مانند بالکن، تراس، راه پله، سکو، نرده و ...
 • تجهیزات ترافیکی :ورق گالوانیزه به دلیل مقاومت مکانیکی بالا، توانایی جذب ضربه و انعطاف‌پذیری، می‌تواند برخورد با خودروها و سایر عوامل خارجی را تحمل کند و در حفاظت از سلامت و امنیت رانندگان تأثیرگذار باشد؛به همین دلیل یکی از بهترین ورق هایی که مورد استفاده در گارد ریل‌ هاو تابلو های راهنمایی و... می باشد ورق های گالوانیزه می باشد.
 • سازه های سیلو:این ورق ها به دلایل گفته شده قبل بسیار در برابر رطوبت موثر هستند که انتخاب خوبی برای ساخت دیوار و سقف سوله می باشد.
 • ساخت انواع مخازن ساکن یا متحرک:ورق‌های گالوانیزه به عنوان ماده‌ای مناسب برای تولید مخازن تانکر انتخاب می‌شوند. این مخازن معمولاً در صنایع شیمیایی و حمل و نقل استفاده می‌شوند و وظیفه حفظ و حمل مایعات را بر عهده دارند مانند انواع مخازن تانکرسازی
 • ساخت انواع مقاطع طویل به طور مثال برای پروفیل، لوله
 • تولید لوله های انتقال آب صنعتی و خانگی

نحوه تولید ورق های گالوانیزه

روش های تولید محصولات گالوانیزه دو مورد کلی است که در ایران بیشتر روش غوطه وری گرم استفاده می شود. روش دوم یعنی الکترولیت یا گالوانیزه سرد نیاز به دستگاه های پیشرفته دارد. همان طور که می دانید از فرآیند نورد سرد ورق های روغنی به وجود می آیند که دارای از ظاهر و مقاومت زیادی برخوردار می باشند. از پوشش دهی شیت های سرد به وسیله حوضچه های حاوی فلز روی، فرآیند گالوانیزاسیون انجام شده و شیت های گالوانیزه به وجود می آیند؛ در نتیجه از مهم ترین عوامل مؤثر بر هزینه تولید محصولات گالوانیزه، قیمت ورق روغنی را می توان نام برد.

انواع ورق های گالوانیزه

شیت های فولادی به دلیل قرار گرفتن در حوضچه های مذاب حاوی فلز روی در بالا و فلز سرب در پایین گالوانیزه می شوند. هنگامی که درصد سرب آن ها کمتر باشد، اما محصول نهایی کیفیت قابل قبولی داشته باشد، پس از تولید طرح هایی بر روی آن ها ایجاد می شود که اسپانگل نامیده می شوند. در نتیجه ورق های گالوانیزه در سه نوع بدون گل، گل ریز و گل درشت تقسیم می شوند. از نظر زیر مجموعه نیز سه دسته کلی دارند که شامل موارد زیر می باشد:

 • محصولات شیروانی
 • شیت های فولادی گالوانیزه
 • شیت گالوانیزه رنگی               

مشخصات ورق گالوانیزه

ضخامت پوشش ورق های گالوانیزه به طور متداول در محدوده مقدار ۱۰۰ تا ۳۵۰ گرم روی در هر متر مربع ورق می باشد. این محصولات با عرض های مختلف در بازار عرضه می گردند و به ورق هایی با عرض 1 متر (1000 میلی متر) به اصطلاح ورق کوتاه و به عرض 1250 میلی متر ورق بلند اطلاق می گردد. این فلزات پر فروش با ضخامت های مختلف تولید می شوند که بازه ضخامتی استاندارد در بازار کشور از 0.18 تا 6 میلی متر می باشد. البته تولید کنندگان داخلی تنها توان تولید تا ضخامت 2 میلی متر را دارند و ضخامت های بیشتر از آن (به عبارتی ورق با ضخامت 3، 4 و 5) وارداتی بوده و عمده آن ها از ورق گالوانیزه چین تأمین می گردند.

ورق گالوانیزه با فلز روی (ZINK) پوشش داده می شود این پوشش به مرور زمان از بین می‌رود و تخریب پذیر است. به همین دلیل لایه دیگری از جنس کروم روی آن کشیده می‌شود که سرطان زا می‌باشد. انواع ورق گالوانیزه با پوشش کروم به سه دسته 3 ظرفیتی، 6 ظرفیتی و کروم آزاد تقسیم می‌شوند. برای جلوگیری از خوردگی و تخریب پوشش روی بر روی آن کروم 6 ظرفیتی می‌ کشند که بسیار هم مقاوم است اما برای انسان‌ها و محیط زیست مخرب است از این رو ورق های گالوانیزه تولید شده با این روش از نظر بهداشتی و زیست محیطی چندان سازگار نیست.

 • نماد Z: نشانگر خلوص کامل پوشش گالوانیزه از روی (Zink) است.
 • نماد ZF: نشانگر ناخالصی پوشش گالوانیزه با درصدی آهن است.

انواع ضخامت

ضخامت ورق های گالوانیزه بین 0.18 تا 5 میلیمتر و عرض آن ها بین 1000 تا 1250 میلیمتر می ‌باشد. البته ضخامت ‌های ۰.۳ تا ۲.۵ میلی‌متر تقاضای بیشتری در بازار داشته و سهم قابل توجه از میزان خرید و فروش ورق گالوانیزه در بازار فولاد را به خود اختصاص می دهند.
کوتینگ یا پوشش گالوانیزه : بین 100 تا 375 گرم در هر مترمربع می باشد که رنج های متداول شامل
۱۰۰ ، ۱۲۰ ، ۱۸۰ ، ۲۲۰ و ۲۷۵ می باشد.

قیمت ورق گالوانیزه 1 میلی متر

یکی از خاص ترین ضخامت های شیت گالوانیزه نوع 1 میلی متر و بر اساس استاندارد DX51 می باشد که بیشترین کاربرد آن مربوط به صنایع قطعه سازی، ساختمان سازی، ساخت عرشه فولادی، برق و الکترونیک می باشد. قیمت ورق گالوانیزه 1 میل به صورت روزانه و لحظه ای در وب سایت آهن اینفو بارگذاری می شود.

قیمت ورق گالوانیزه 2 میل

شیت های 2 میلی متری نیز در مواردی مانند صنایع قطعه سازی، ساخت و ساز و عرشه فولادی به کار می روند. قیمت ورق گالوانیزه 2 میل نیز مانند دیگر محصولات فولادی در وب سایت آهن اینفو به صورت روزانه بارگذاری می شود.

قیمت ورق گالوانیزه 3 میل

به طور کلی ضخامت های 1 تا 6 میلی متر برای صنایع برق و الکترونیک به کار می روند، اما هر کدام برای یک سری از سیم ها و قطعات استفاده می شوند. قیمت ورق گالوانیزه 3 میل بسته به کاربردی که دارد متفاوت است.

قیمت ورق گالوانیزه 50

یکی از پر مصرف ترین محصولات گالوانیزه ضخامت 50 است که برای قطعات سنگین تر در صنایع خودروسازی، ساخت و ساز، برق و الکترونیک، لوازم خانگی و ... به کار می رود. قیمت ورق گالوانیزه 50 بر روی لوازم خانگی و این قطعات تأثیر دارد، اما برای مکان هایی که در معرض خوردگی و زنگ زدگی بیشتر هستند، مناسب تر است.

قیمت ورق گالوانیزه 55

این محصول نیز از جمله شیت های پر کاربرد است و در همان کاربرد های ورق 50 استفاده می شود. قیمت ورق گالوانیزه 55 در وب سایت آهن اینفو به صورت روزانه به روز رسانی می گردد.

قیمت ورق گالوانیزه 60

قیمت ورق گالوانیزه 60 به علت کاربرد در موارد لوازم خانگی مانند بدنه یخچال، لباسشویی و قطعات آن ها بر این صنعت اثرگذار است. بهترین نوع این محصول مربوط به کارخانه فولاد مبارکه و فولاد امیرکبیر کاشان است.

قیمت ورق گالوانیزه 70

استفاده از شیت های با ضخامت 7/0 میلی متر برای مصارف و قطعات خودرو مناسب بوده و بیشتر برای شاسی و بدنه اتومبیل از آن استفاده می شود. قیمت ورق گالوانیزه 70 همواره در وب سایت آهن اینفو به روز رسانی می شود و بهترین نوع آن در کارخانه های فولاد مبارکه و تاراز یافت می شود.

راهنمای خرید ورق گالوانیزه

 • با توجه به نوسانات و تغییرات ناگهانی قیمت ها در بازار، خواهشمند است قبل از ثبت سفارش حتما قیمت نهایی را با کارشناسان شرکت چک نمایید.
 • در صورت عدم مشاهده مشخصات محصول مورد نظر حتما با کارشناسان آهن اینفو تماس حاصل نمایید.

کارخانه های تولید کننده ورق گالوانیزه

معتبرترین و بزرگ ترین تولید کنندگان ورق گالوانیزه فولادی در بازار ایران شامل: شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت صنایع هفت الماس، شرکت فولاد تاراز شهرکرد، گروه صنایع هفت الماس، مجموعه فولاد امیرکبیر کاشان، شرکت ورق خودرو شهرکرد (شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری) و کارخانه فولاد دشتستان می باشند.

دسته بندی ورق های گالوانیزه

گالوانیزه کردن یا گالوانیزاسیون فلزات فولاد و آهن طی فرآیند آبکاری سرد و گرم و اعمال شدن پوشش فلزی بر روی آن ها انجام می شود. آهن و فولاد دو ماده حذف نشدنی از صنایع مختلف هستند، اما برای جلوگیری از معایبی مانند خوردگی و زنگ زدگی آن ها را گالوانیزه می کنند. گالوانیزه کردن فلزات به دو روش انجام می شود:

 • ورق گالوانیزه گرم (ورق سیاه یا آهنی)
 • الکترو گالوانیزه یا گالوانیزه سرد (ورق گالوانیزه، روغنی، رنگی و...)

سوالات متداول

برای تعیین قیمت ورق گالوانیزه به چه فاکتورهایی توجه می ‌شود؟

قیمت ورق گالوانیزه بسته به نرخ مواد اولیه، عرضه و تقاضا، وضعیت بورس و نوسانات ارزی داشته و متغیر است.

قیمت ورق در آهن اینفو به روز است؟

نرخ تمامی محصولات فولادی و گالوانیزه همواره به صورت روزانه و لحظه ای در وب سایت آهن اینفو بارگذاری و به روز رسانی می شود.

زمان تحویل کالاها چقدر است؟

بسته به موجودی انبار و سفارش مورد نظر متقاضیان از 24 ساعت تا 3 روز کاری تحویل ورق ها متغیر است.

قيمت ورق گالوانيزه سايت آهن اینفو چقدر اعتبار دارد؟

شرکت آهن اینفو مرجع تخصصی قیمت گذاری و عرضه محصولات فولادی در اصفهان می باشد و نرخ ها را به صورت روزانه به روز رسانی می کند.

قيمت ‌های سايت براي شيت ‌های برش خورده هست يا رول؟

هر محصول بسته به برند سازنده در انواع مختلفی ارائه می شود، اما با تماس با کارشناسان فروش می توانید هم از قیمت رول و هم از نرخ شیت ها مطلع شوید.

مراحل سفارش ورق گالوانیزه در آهن اینفو به چه صورت است؟

جهت خرید ورق گالوانیزه پس از استعلام قیمت از طریق سایت و یا تماس با واحد فروش آهن اینفو سفارش خود را توسط یکی از کارشناسان فروش ثبت نمایید تا در اسرع وقت مشخصات محصول، هزینه و سایر جزئیات سفارش به صورت پيش فاكتور برای شما ارسال شود. پس از تأیید پرداخت، دستور بارگیری صادر و پیامک ارسال بار توسط خریدار دریافت می گردد. جهت ارسال بار پس از هماهنگی های صورت گرفته با باربری و صدور تاييدیه قيمت كرايه از سوي مشتري، بر اساس برنامه زمانی تعیین شده، فرآیند ارسال آن آغاز می گردد.

آیا قیمت ورق گالوانیزه در آهن اینفو به قیمت درب کارخانه است؟

مجموعه آهن اینفو به عنوان مرجع قیمت گذاری و پخش محصولات فولادی همواره سعی در ارائه بهترین کیفیت و کمترین نرخ را دارد، اما مواردی مانند نوسانات ارزی و نوسانات اقتصادی در این موضوع اثر گذار است.

ورق گالوانیزه ارائه شده در سایت آهن اینفو به صورت رولی به فروش می رسد یا به صورت شیت؟

محصولات گالوانیزه بسته به کارخانه تولید کننده هم به صورت رول و هم شیت به فروش می رسند. به طور مثال کارخانه فولاد گیلان تنها رول گالوانیزه عرضه می کند، اما مجموعه فولاد مبارکه رول و شیت محصولات گالوانیزه را تولید می نماید.

علت تفاوت قیمت ورق گالوانیزه کارخانجات با یک دیگر چیست؟

هر تولید کننده بسته به روش تولید، استانداردها و مدل دستگاه ها، کیفیت متفاوتی از ورق های گالوانیزه را ارائه می نماید. به طور مثال شیت های گالوانیزه فولاد تاراز از نوع گل ریز بوده و محبوب تر می باشند.

خدمات برش در انبار آهن اینفو عرضه می شود؟

خدماتی شامل مشاوره خرید، محاسبه حجم سفارش مورد نیاز، قیمت گذاری، بازرسی و نظارت کیفی، آزمون و گواهی فنی و خدماتی مانند نواربری یا رشته بری، پانچ یا سوراخ کاری و فرمینگ به مشتریان ارائه می گردد.

عرض ورق گالوانیزه تولید داخل چقدر است؟

شیت های گالوانیزه به طور معمول با عرض های 100 و 125 سانتی متری ارائه می شوند.