۰۳۱-۳۶۶۰۵۳۹۰-۹۳
حالت محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق گالوانیزه 1.2 عرض 1000 دشتستان رول انبار اصفهان 1000 1.2 ۴۷۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.2 عرض 1250 دشتستان رول انبار اصفهان 1250 1.2 ۴۷۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.48 عرض 1250 دشتستان رول انبار اصفهان 1250 0.48 ۴۹۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 دشتستان رول کارخانه 1000 0.4 ۵۱۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 دشتستان رول کارخانه 1250 0.4 ۵۱۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 دشتستان رول انبار اصفهان 1000 0.5 ۴۷۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 دشتستان رول انبار اصفهان 1000 0.6 ۴۶۸,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 دشتستان رول انبار اصفهان 1000 0.7 ۴۶۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 دشتستان رول انبار اصفهان 1000 0.8 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 دشتستان رول انبار اصفهان 1000 0.9 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1 عرض 1000دشتستان رول انبار اصفهان 1000 1 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 دشتستان رول انبار اصفهان 1250 1 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 دشتستان رول انبار اصفهان 1250 0.5 ۴۷۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 دشتستان رول انبار اصفهان 1250 0.6 ۴۶۸,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 دشتستان رول انبار اصفهان 1250 0.7 ۴۶۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 دشتستان رول انبار اصفهان 1250 0.8 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250دشتستان رول انبار اصفهان 1250 0.9 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
حالت محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق گالوانیزه 2 عرض 1000فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1000 2 ۵۲۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1250 2 ۵۲۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1000 0.9 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1250 0.9 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1000 0.7 ۴۶۵,۰۰۰ ۳ هفته پیش
-۱۰,۰۰۰
موجودی
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1250 0.7 ۴۶۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 مبارکه رول انبار اصفهان 1000 0.5 ۴۹۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 مبارکه رول انبار اصفهان 1000 0.6 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1250 1 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 مبارکه رول انبار اصفهان 1250 0.6 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 مبارکه رول انبار اصفهان 1250 0.5 ۴۸۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1000 1 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1000 0.8 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1250 0.8 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
حالت محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 شهرکرد رول کارخانه 1000 0.5 ۴۸۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 شهرکرد رول کارخانه 1000 0.7 ۴۶۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 شهرکرد رول کارخانه 1250 0.7 ۴۶۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 شهرکرد رول کارخانه 1250 0.5 ۴۸۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 شهرکرد رول کارخانه 1000 0.4 ۵۱۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 شهرکرد رول کارخانه 1000 0.6 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 شهرکرد رول کارخانه 1000 0.8 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 شهرکرد رول کارخانه 1000 1 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 شهرکرد رول کارخانه 1000 1.25 ۴۷۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 شهرکرد رول انبار اصفهان 1000 1.5 ۴۹۰,۰۰۰ ۳ هفته پیش
-۵,۰۰۰
موجودی
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 شهرکرد رول کارخانه 1250 0.6 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 شهرکرد رول کارخانه 1250 0.8 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 شهرکرد رول کارخانه 1250 1 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 شهرکرد رول کارخانه 1250 1.25 ۴۷۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 شهرکرد رول کارخانه 1250 1.5 ۴۹۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 شهرکرد رول کارخانه 1250 0.4 تماس بگیرید
موجودی
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 شهرکرد رول کارخانه 1000 0.9 ۴۸۰,۰۰۰ ۱ ماه پیش
-۲۰,۰۰۰
موجودی
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 شهرکرد رول کارخانه 1250 0.9 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.50 عرض 1000 شهرکرد رول کارخانه 1000 1.50 ۴۹۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 شهرکرد رول کارخانه 1000 2 ۵۲۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 شهرکرد رول کارخانه 1250 2 ۵۲۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
حالت محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 تاراز رول کارخانه 1000 0.4 ۵۱۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 تاراز رول کارخانه 1000 0.6 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 تاراز رول کارخانه 1000 0.8 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 تاراز رول کارخانه 1000 1 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 تاراز رول کارخانه 1000 1.5 ۴۹۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 تاراز رول انبار اصفهان 1000 1.25 ۴۷۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 تاراز رول کارخانه 1250 0.6 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ هفته پیش
-۵,۰۰۰
موجودی
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 تاراز رول کارخانه 1250 0.8 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 تاراز رول کارخانه 1250 1 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.5عرض 1250 تاراز رول کارخانه 1250 1.5 ۴۹۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 تاراز انبار تهران 1250 0.4 ۵۱۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250تاراز رول انبار اصفهان 1000 1.25 ۴۷۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 تاراز رول کارخانه 1000 0.5 ۴۸۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 تاراز رول کارخانه 1000 0.9 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 تاراز رول کارخانه 1250 0.5 ۴۸۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 تاراز رول کارخانه 1250 0.9 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 تاراز رول کارخانه 1000 0.7 ۴۶۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 تاراز رول کارخانه 1250 0.7 ۴۶۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.20 عرض 1000 تاراز رول کارخانه 1000 1.20 ۴۸۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.2 عرض 1250 تاراز رول کارخانه 1250 1.2 ۴۷۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 تاراز رول کارخانه 1000 2 ۵۲۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 تاراز رول کارخانه 1250 2 ۵۲۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1000 تاراز رول کارخانه 1000 0.55 ۴۹۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1250 تاراز رول کارخانه 1250 0.55 ۴۹۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
حالت محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 کاشان رول کارخانه 1000 0.8 ۴۸۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 کاشان رول کارخانه 1000 1.25 ۴۸۰,۰۰۰ ۳ هفته پیش
-۱۰,۰۰۰
موجودی
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 کاشان رول کارخانه 1000 1.5 ۵۰۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 کاشان رول کارخانه 1250 0.8 ۴۸۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 کاشان رول کارخانه 1250 1.25 ۴۸۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 کاشان رول کارخانه 1000 0.5 ۵۰۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 کاشان رول کارخانه 1000 0.6 ۴۸۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیز 0.7 عرض 1000 کاشان رول کارخانه 1000 0.7 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 کاشان رول کارخانه 1000 0.9 ۴۸۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 کاشان رول کارخانه 1000 1 ۴۸۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 کاشان رول کارخانه 1250 0.5 ۵۰۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 کاشان رول کارخانه 1250 0.6 ۴۸۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 کاشان رول کارخانه 1250 0.7 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 کاشان رول کارخانه 1250 0.9 ۴۸۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 کاشان رول کارخانه 1250 1 ۴۸۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 کاشان رول کارخانه 1000 0.45 ۵۰۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1250 کاشان رول کارخانه 1250 0.45 ۵۰۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1000 کاشان رول کارخانه 1000 0.55 ۴۹۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1250 کاشان رول کارخانه 1250 0.55 ۴۹۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
حالت محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 هفت الماس رول کارخانه 1000 1.5 ۴۹۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 هفت الماس رول کارخانه 1000 1.25 ۴۷۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 هفت الماس رول کارخانه 1250 1.5 ۴۹۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 هفت الماس رول کارخانه 1000 0.4 ۵۱۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250هفت الماس رول کارخانه 1250 0.4 ۵۱۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 هفت الماس رول کارخانه 1250 1.25 ۴۷۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 هفت الماس رول کارخانه 1250 1 ۴۶۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 هفت الماس رول کارخانه 1000 0.5 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 هفت الماس رول کارخانه 1000 0.6 ۴۶۸,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 هفت الماس رول کارخانه 1000 0.7 ۴۶۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 هفت الماس رول کارخانه 1000 0.8 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 هفت الماس رول کارخانه 1000 0.9 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 هفت الماس رول کارخانه 1000 1 ۴۶۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 هفت الماس رول کارخانه 1250 0.5 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 هفت الماس رول کارخانه 1250 0.6 ۴۶۸,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 هفت الماس رول کارخانه 1250 0.7 ۴۶۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 هفت الماس رول کارخانه 1250 0.8 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 هفت الماس رول کارخانه 1250 0.9 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه ضخامت2.5 عرض 1250 هفت الماس رول انبار تهران 1250 2.5 تماس بگیرید
موجودی
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1000 هفت الماس رول کارخانه 1000 0.55 ۴۸۴,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1250هفت الماس رول کارخانه 1250 0.55 ۴۸۴,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 هفت الماس رول کارخانه 1000 2 ۵۱۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 هفت الماس رول کارخانه 1250 2 ۵۱۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1000 هفت الماس رول کارخانه 1000 2.5 تماس بگیرید
موجودی
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1250 هفت الماس رول کارخانه 1250 2.5 تماس بگیرید
موجودی
شرح محصول و کاربرد ها

قیمت ورق گالوانیزه

 ورق گالوانیزه یکی از پر استفاده ترین ورق های فولادی  است که در تولید آن از مؤثرترین و پرکاربردترین روش برای جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی ورق آهنی پوشش یا کوتینگ ورق سیاه اسید شویی (ورق گرم اسید شویی)  با فلز روی (Zink) استفاده می شود. که به دو نوع ورق های گالوانیزه و رنگی تقسیم می شوند و در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.

همان طور که اشاره کردیم برای جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی فولاد، آن را گالوانیزه می کنند تا علاوه بر افزایش مقاومت، زیبایی ظاهری آن در مقایسه با ورق های سیاه افزایش یابد. قیمت ورق گالوانیزه به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله آن ها می توان به نرخ مواد اولیه، برند سازنده، نوسانات ارزی و اقتصادی و... اشاره کرد.

همچنین در ایران کارخانجات تولید کننده این محصول آن را به روش غوطه وری گرم تولید می کنند که سبب داشتن توجیح اقتصادی می شود. از مهم ترین موارد تأثیر گذار بر نرخ ورق گالوانیزه وضعیت بورس و شمش فولادی می باشد؛ به صورتی که هر چه میزان عرضه ورق گالوانیزه در جداول بورس کالا بیشتر باشد، نرخ آن بالاتر می رود.

از سایر عوامل مؤثر بر قیمت شیت های گالوانیزه می توان به کیفیت محصول اشاره کرد که بسته به روش تولید و استانداردهای آن دارد. همچنین محصولات گالوانیزه با توجه به مزیت هایی که دارند، نرخ روزانه آن ها مقرون به صرفه می باشد. از جمله مزیت های این محصولات می توان به ضایعات کم و هزینه تولید پایین، پاکسازی آسان، مقاومت بالا، طول عمر بالا، کنترل و بازرسی راحت و ... اشاره کرد. به دلیل تحقیقات گسترده برای این منظور این فرایند یک روند کنترل شده دارد. با این وجود قیمت روز ورق گالوانیزه پایین تر از نوع رنگی در نظر گرفته می شوند؛ زیرا علاوه بر مراحل مربوط به نورد گرم، طی چندین مرحله رنگ آمیزی تولید خواهند شد.

با این وجود نرخ محصولات گالوانیزه به صورت روزانه و لحظه ای در وب سایت آهن اینفو بارگذاری می شود. این محصول در مقایسه با مزایایی که دارد قیمت مقرون به صرفه ای داشته و از این جهت در بسیاری از کاربردهای مهم از آن استفاده می شود. همچنین تنوع در طرح و رنگ شیت های گالوانیزه سبب محبوبیت آن ها در بین متقاضیان فولاد شده است.

قیمت روز ورق گالوانیزه

در تأثیرات عوامل ذکر شده در بالا بر روی نرخ محصولات گالوانیزه شکی نیست، اما توجه داشته باشید قیمت روز ورق گالوانیزه بسته به ابعاد سفارشی و میزان عرضه و تقاضای این محصول نیز دارد. به طور مثال شیت های گالوانیزه 6 متری بسیار کاربرد داشته و هنگامی که میزان تقاضا برای یک محصول افزایش یابد، نرخ آن نیز افزایش می یابد. ضخامت پوشش روی بر روی وزن شیت مؤثر است و در نهایت تعیین کننده هزینه آن است؛ در نتیجه نرخ روزانه فلز روی بر نرخ روزانه ورق گالوانیزه اثر دارد.

خرید ورق گالوانیزه

گالوانیزه برش خورده

شرکت آهن اینفو مرجع قیمت گذاری ورق های فولادی با  داشتن مجموعه ای از تولیدکنندگان تراز اول و با کیفیت ورق گالوانیزه در کشور آماده ارائه خدمات مختلف در حوزه خرید و فروش ورق گالوانیزه با ارائه امکاناتی همچون مشاوره تخصصی رایگان و پذیرفتن انواع خدمات بر روی ورق گالوانیزه مختلف از جمله رول، شیت، فابریک و برش خورده ، عملیات های فرمینگ ،محاسبه حجم ورق گالوانیزه مشتری ، اطلاع دقیقا از قیمت ورق گالوانیزه به صورت تضمین شده، بازرسی و نظارت کیفی آماده خدمت رسانی به همراهان عزیز آهن اینفو می باشد.

همان طور که می دانید اولین محصولی که از شمش های فولادی تولید می شود، ورق سیاه است که از طریق فرآیند نورد گرم به دست می آید و به علت داشتن گرید های مختلف از جمله ST37 و ST52 کاربردهای زیادی را در مصارف معمولی و صنعتی به خود اختصاص می دهد. ورق های گالوانیزه محصولاتی ثانوی می باشند که در واقع از شیت های سیاه یا گرم به وجود می آیند؛ در نتیجه قیمت ورق گرم از عواملی است که پیش از خرید ورق گالوانیزه باید به آن توجه کنید.

ورق گالوانیزه اصفهان

رول گالوانیزه

مزیت های شیت های گالوانیزه بسیار زیاد بوده و به همین علت تقاضا برای خرید آن زیاد است، اما بهترین شیت گالوانیزه در کارخانه فولاد مبارکه اصفهان تولید می شود که معتبرترین و برترین مجتمع فولاد در کشور و خاورمیانه به شمار می آید. بیشترین کاربرد ورق گالوانیزه اصفهان برای سقف سوله ها، دیواره انبارها، سقف های شیروانی و نمای ساختمان می باشد.

همان گونه که اشاره کردیم، یکی از بهترین محصولات گالوانیزه، در اصفهان تولید می شود؛ زیرا با بهره گیری از آخرین استانداردهای روز و با کیفیت بسیار بالا عرضه می شود. توجه داشته باشید نام ورق گالوانیزه اصفهان مربوط به محصولات تولید شده در کارخانه فولاد مبارکه اصفهان می باشد. قیمت شیت های گالوانیزه اصفهان و تمامی کارخانجات تولید کننده این محصولات به صورت روزانه در وب سایت آهن اینفو به روز شده و امکان دسترسی مشتریان را راحت تر کرده است.

قیمت ورق گالوانیزه 6 متری

یکی از پر فروش ترین انواع شیت های گالوانیزه ورق هایی با اندازه و اصطلاح 6 متری می باشد که مقاومت بالاتری به نسبت دیگر شیت ها با سایر ابعاد در بازار فروش دارد. بر اساس همین مشخصه نیز کاربرد گسترده و فراوانی در صنایع مختلف دارد. قیمت ورق گالوانیزه 6 متری با توجه به پر فروش بودن آن به صورت روزانه و لحظه ای در سایت آهن اینفو بارگذاری و ارائه می شود. نرخ این محصول جدا از عرض آن که ثابت است، بسته به پوشش روی و دیگر عوامل اثرگذار بر نرخ محصولات گالوانیزه داشته و بیشتر به صورت کیلویی محاسبه می شود. قیمت ورق گالوانیزه کیلویی را نیز با مراجعه به جدول وزن این محصول می توانید به دست آورید.

قیمت هر متر ورق گالوانیزه

رول گالوانیزه کامل

جهت محاسبه قیمت هر متر ورق گالوانیزه ابتدا باید از ضخامت پوشش روی و نرخ کیلویی این محصول مطلع باشیم. بر اساس وزن هر متر مربع می توان نرخ آن را به صورت کیلویی محاسبه کرد. وزن هر متر مربع شیت گالوانیزه برای شرکت های مختلف تولید کننده متفاوت است از طرف دیگر هر چه ضخامت این شیت ها بیشتر شود وزن یک متر مربع از آن نیز بیشتر می شود. به طور مثال شیت های گالوانیزه با ضخامت 4/0 میلی متر وزنی در حدود 1/3 کیلوگرم بر متر مربع دارند. برای محاسبه نرخ  هر متر کافی است وزن مورد نظر را در قیمت هر متر مربع بر اساس کیلوگرم ضرب کرده تا نرخ نهایی محصول به دست آید.

یکی از انواع محصولات گالوانیزه که با استفاده از دستگاه های رول فرمینگ تولید می شود، شیت شیروانی رنگی است که کاربردهای زیادی را به خصوص در صنعت ساخت و ساز به خود اختصاص می دهد و به تنهایی انواع مختلفی دارد. قیمت ورق شیروانی رنگی بسته به فرم آن و نرخ روزانه شیت های گالوانیزه دارد. انواع فرم های این محصول شامل ذوزنقه ای، سینوسی، شادولاین، طرح سفال و ... می باشد که هر کدام مشخصات و در نتیجه استفاده های متفاوتی دارند. همچنین جهت مشاهده نمودار قیمت ورق گالوانیزه می توانید در ردیف آخر جداول قیمت آن را رویت نمایید.

قیمت ورق گالوانیزه 1 میلی متر

یکی از خاص ترین ضخامت های شیت گالوانیزه نوع 1 میلی متر و بر اساس استاندارد DX51 می باشد که بیشترین کاربرد آن مربوط به صنایع قطعه سازی، ساختمان سازی، ساخت عرشه فولادی، برق و الکترونیک می باشد. قیمت ورق گالوانیزه 1 میل به صورت روزانه و لحظه ای در وب سایت آهن اینفو بارگذاری می شود.

قیمت ورق گالوانیزه 2 میل

شیت های 2 میلی متری نیز در مواردی مانند صنایع قطعه سازی، ساخت و ساز و عرشه فولادی به کار می روند. قیمت ورق گالوانیزه 2 میل نیز مانند دیگر محصولات فولادی در وب سایت آهن اینفو به صورت روزانه بارگذاری می شود.

قیمت ورق گالوانیزه 3 میل

به طور کلی ضخامت های 1 تا 6 میلی متر برای صنایع برق و الکترونیک به کار می روند، اما هر کدام برای یک سری از سیم ها و قطعات استفاده می شوند. قیمت ورق گالوانیزه 3 میل بسته به کاربردی که دارد متفاوت است.

خرید ورق گالوانیزه

جهت خرید ورق گالوانیزه پس از استعلام قیمت از طریق سایت و یا تماس با واحد فروش آهن اینفو سفارش خود را توسط یکی از کارشناسان فروش ثبت نمایید تا در اسرع وقت مشخصات محصول، قیمت، شرایط تسویه یا شرایط پرداخت، زمان بارگیری، تاریخ تحویل کالا و سایر جزئیات سفارش به صورت پيش فاكتور برای شما ارسال شود.

پس از تأیید پرداخت، دستور بارگیری صادر و پیامک ارسال بار توسط خریدار دریافت می گردد. جهت ارسال بار پس از هماهنگی های صورت گرفته با باربری و صدور تاييدیه قيمت كرايه از سوي مشتري، بر اساس برنامه زمانی تعیین شده، فرآیند ارسال بار آغاز می گردد.

فروش ورق گالوانیزه

فروش ورق گالوانیزه از سوی کارخانجات یک سهمیه خاصی برای تولید کنندگان داشته و برای خرید مقدار بیشتر باید از مرجع های پخش و قیمت گذاری خصوصی مانند آهن اینفو کمک بگیرید. فروش این محصولات به دو صورت رول و شیت بوده و در صورت نیاز به خدماتی مانند برشکاری یا جوشکاری کافی است در هنگام ثبت سفارش درخواست خود را به کارشناس فروش شرکت اعلام نمایید تا در فاکتور نهایی ثبت و انجام گردد. همچنین خدماتی شامل مشاوره خرید، محاسبه حجم سفارش مورد نیاز، نرخ گذاری، بازرسی و نظارت کیفی، آزمون و گواهی فنی و خدماتی مانند نواربری یا رشته بری، پانچ یا سوراخ کاری و فرمینگ به مشتریان ارائه می گردد.

عوامل مؤثر بر قیمت ورق گالوانیزه

همان طور که در ابتدای مطلب بیان کردیم، قیمت ورق گالوانیزه بسته به عوامل مختلفی تعیین می شود که هر کدام دچار نوسانات جداگانه ای هستند. البته آن ها را به صورت موردی ذکر کردیم و در این بخش قصد شرح مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت ورق گالوانیزه را داریم:

نوسانات بازار جهانی دلار: ممکن است هر شخص با خواندن این جمله که قیمت دلار بر نرخ ورق گالوانیزه اثرگذار است، دچار شک شود، اما نکته مهم این است که در واقع نرخ شمش هایی که وارد کشور شده یا به بازارهای خارجی صادر می گردند، بر اساس قیمت دلار تعیین می شود. از این رو می توان گفت قیمت دلار به صورت غیر مستقیم بر نرخ محصولات فولادی از جمله ورق گالوانیزه اثرگذار می باشد.

تورم اقتصادی: میزان تورم اقتصادی بسته به تحریم های مختلف واردات و صادرات همواره در حال نوسان است. طبیعی است که با کاهش واردات صادرات، قیمت مواد اولیه از جمله شمش، اسلب، ورق گرم، فول هارد و سرد افزایش یافته و همین موضوع نیز سبب بیشتر شدن نرخ فولاد گالوانیزه می گردد.

وضعیت عرضه و تقاضا در بورس: همان طور که می دانید همواره با افزایش تقاضا برای یک کالا خصوصا از نوع فولادی، با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد. ورق گالوانیزه نیز با داشتن گریدهای مختلف و ویژگی های منحصر به فرد، همیشه با تقاضا بالایی در بازار رو به رو می باشد و همین موضوع سبب افزایش قیمت آن شده است. این موضوع تأثیر خود را بیشتر در بازار بورس هفتگی دارد.

ابعاد: در ابتدا مطلب نیز به محبوبیت ورق گالوانیزه با طول 6 متر اشاره کردیم؛ در نتیجه طبیعی است که برخی از ابعاد فولاد گالوانیزه با اتلاف کمتری در زمان نصب و در نتیجه قیمت بیشتر رو به رو باشند.

وزن: پارامتر وزن همواره یکی از سریع ترین راه ها برای محاسبه هزینه ورق های فولادی می باشد؛ زیرا به راحتی با مراجعه به وب سایت آهن اینفو یا استفاده از فرمول وزن ورق گالوانیزه قابل محاسبه است. کافی است وزن پوشش روی به همراه فولاد زیرین را در نظر گرفته و در نرخ روز ضرب نمایید تا هزینه خرید ورق گالوانیزه را به دست آورید.

رنگ و طرح: به صورت کلی اصلی ترین کاربرد ورق گالوانیزه، استفاده به عنوان شیت های رنگی و شیروانی در صنایع مختلف می باشد. برخی از رنگ ها مانند قرمز، آبی و سفید همواره با تقاضا بیشتری در بازار همراه بوده و عمدتاً در صورت کاهش عرضه کارخانجات، قیمت بالاتری برای آن ها در نظر گرفته می شود. از جمله پرطرفدار ترین طرح های ورق شیروانی نیز می توان به ذوزنقه ای و کرکره سینوسی اشاره کرد.

محاسبه وزن ورق گالوانیزه

برای محاسبه وزن ورق گالوانیزه می توانید در آهن نامه بخش محاسبه جداول وزنی با روش محاسبه وزن ورق فولادی بیشتر اشنا گردید. در کل برای انجام این محاسبه از فرمول زیر استفاده می شود:
وزن ورق فولادی = طول (متر) * عرض (متر) * ضخامت (میلی متر) * 7.85

کاربرد ورق گالوانیزه

این محصولات برای شرایط کاربری و محیط هایی استفاده می شوند که در معرض آب و هوای مرطوب و یا رطوبت شدید و عوامل اکسید کننده و خورنده سطح آهن و فولاد، قرار دارند؛ همچنین در سازه های گلخانه ای مثل ستون، سقف و ... ، پوشش بیرونی ساختمان ها و سوله ها مانند تولید ساندویچ پنل ها، جهت تولید تجهیزات و ماشین آلات مختلف و ..... . بر حسب نوع کاربری و میزان مقاومت انتظاری از ورق، مقدار وزن در متر مربع و ضخامت پوشش کوتینگ ورق متفاوت خواهد بود.

از جمله استفاده های این محصولات می توان به ساخت مخازن تانکرها،کابینت ها، لوازم خانگی مانند لباسشویی و یخچال، ساخت تابلوهای برق، تولید لوله و پروفیل و به سبب آن کاربرد در ساختمان سازی اشاره کرد. کاربردهای این شیت ها بسیار متنوع هستند و ما تنها چند مورد از آن ها را بیان می کنیم تا با گستردگی استفاده از این فلزات آشنا شوید. کاربرد این محصولات فولادی بسیار وسیع بوده و در صنایع مختلف استفاده می‌ شود. در زیر به تعدادی از موارد کاربرد ورق گالوانیزه اشاره می گردد:

 • صنایع لوازم‌ خانگی و تجهیزات آشپزخانه: مانند تجهیزات سرمایشی مانند یخچال، کولر، کانال‌ های تهویه و ... و لوازم شوینده (ماشین لباسشویی، ماشین ظرف‌ شویی، کابینت و)
 • صنایع برق و الکترونیک: از جمله برای سینی کابل، پوشش سیم و .... استفاده می‌ کنند.
 • صنایع خودروسازی و موتوری: در قطعات بدنه خودرو به طور مثال در خودرو، سقف و .... و همچنین در تولید قطعات دوچرخه و موتور سیکلت کاربرد دارد.
 • صنایع ساختمانی و سوله های صنعتی و غیر صنعتی : صنعت ساختمانی: ورق گالوانیزه به عنوان ماده‌ای محبوب برای ساخت لوله‌ها، پانل‌ها، درب و پنجره‌ها، سازه‌های فلزی، سقف‌ها و دیوارها استفاده می‌شود. این ورق به دلیل مقاومت خود در برابر خوردگی، طول عمر بالا و ظاهر زیبا، در پروژه‌های ساختمانی مدرن بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد مانند  ساندویچ پانل ها‌، پوشش سقف ها، پیچ و مهره، ابزار و سیم و ... ، ساختمان های اسکلت فولادی و سازه هایی مانند بالکن، تراس، راه پله، سکو، نرده و ...
 • تجهیزات ترافیکی :ورق گالوانیزه به دلیل مقاومت مکانیکی بالا، توانایی جذب ضربه و انعطاف‌پذیری، می‌تواند برخورد با خودروها و سایر عوامل خارجی را تحمل کند و در حفاظت از سلامت و امنیت رانندگان تأثیرگذار باشد؛به همین دلیل یکی از بهترین ورق هایی که مورد استفاده در گارد ریل‌ هاو تابلو های راهنمایی و... می باشد ورق های گالوانیزه می باشد.
 • سازه های سیلو:این ورق ها به دلایل گفته شده قبل بسیار در برابر رطوبت موثر هستند که انتخاب خوبی برای ساخت دیوار و سقف سوله می باشد.
 • ساخت انواع مخازن ساکن یا متحرک:ورق‌های گالوانیزه به عنوان ماده‌ای مناسب برای تولید مخازن تانکر انتخاب می‌شوند. این مخازن معمولاً در صنایع شیمیایی و حمل و نقل استفاده می‌شوند و وظیفه حفظ و حمل مایعات را بر عهده دارند مانند انواع مخازن تانکرسازی
 • ساخت انواع مقاطع طویل به طور مثال برای پروفیل، لوله
 • تولید لوله های انتقال آب صنعتی و خانگی

نحوه تولید ورق های گالوانیزه

روش های تولید محصولات گالوانیزه دو مورد کلی است که در ایران بیشتر روش غوطه وری گرم استفاده می شود. روش دوم یعنی الکترولیت یا گالوانیزه سرد نیاز به دستگاه های پیشرفته دارد. همان طور که می دانید از فرآیند نورد سرد ورق های روغنی به وجود می آیند که دارای از ظاهر و مقاومت زیادی برخوردار می باشند. از پوشش دهی شیت های سرد به وسیله حوضچه های حاوی فلز روی، فرآیند گالوانیزاسیون انجام شده و شیت های گالوانیزه به وجود می آیند؛ در نتیجه از مهم ترین عوامل مؤثر بر هزینه تولید محصولات گالوانیزه، قیمت ورق روغنی را می توان نام برد.

انواع ورق های گالوانیزه

شیت های فولادی به دلیل قرار گرفتن در حوضچه های مذاب حاوی فلز روی در بالا و فلز سرب در پایین گالوانیزه می شوند. هنگامی که درصد سرب آن ها کمتر باشد، اما محصول نهایی کیفیت قابل قبولی داشته باشد، پس از تولید طرح هایی بر روی آن ها ایجاد می شود که اسپانگل نامیده می شوند. در نتیجه ورق های گالوانیزه در سه نوع بدون گل، گل ریز و گل درشت تقسیم می شوند. از نظر زیر مجموعه نیز سه دسته کلی دارند که شامل موارد زیر می باشد:

 • محصولات شیروانی
 • شیت های فولادی گالوانیزه
 • شیت گالوانیزه رنگی               

مشخصات ورق گالوانیزه

ضخامت پوشش ورق های گالوانیزه به طور متداول در محدوده مقدار ۱۰۰ تا ۳۵۰ گرم روی در هر متر مربع ورق می باشد. این محصولات با عرض های مختلف در بازار عرضه می گردند و به ورق هایی با عرض 1 متر (1000 میلی متر) به اصطلاح ورق کوتاه و به عرض 1250 میلی متر ورق بلند اطلاق می گردد. این فلزات پر فروش با ضخامت های مختلف تولید می شوند که بازه ضخامتی استاندارد در بازار کشور از 0.18 تا 6 میلی متر می باشد. البته تولید کنندگان داخلی تنها توان تولید تا ضخامت 2 میلی متر را دارند و ضخامت های بیشتر از آن (به عبارتی ورق با ضخامت 3، 4 و 5) وارداتی بوده و عمده آن ها از ورق گالوانیزه چین تأمین می گردند.

ورق گالوانیزه با فلز روی (ZINK) پوشش داده می شود این پوشش به مرور زمان از بین می‌رود و تخریب پذیر است. به همین دلیل لایه دیگری از جنس کروم روی آن کشیده می‌شود که سرطان زا می‌باشد. انواع ورق گالوانیزه با پوشش کروم به سه دسته 3 ظرفیتی، 6 ظرفیتی و کروم آزاد تقسیم می‌شوند. برای جلوگیری از خوردگی و تخریب پوشش روی بر روی آن کروم 6 ظرفیتی می‌ کشند که بسیار هم مقاوم است اما برای انسان‌ها و محیط زیست مخرب است از این رو ورق های گالوانیزه تولید شده با این روش از نظر بهداشتی و زیست محیطی چندان سازگار نیست.

 • نماد Z: نشانگر خلوص کامل پوشش گالوانیزه از روی (Zink) است.
 • نماد ZF: نشانگر ناخالصی پوشش گالوانیزه با درصدی آهن است.

تشخیص ورق گالوانیزه تقلبی از اصل

در واقع باید گفت ورق گالوانیزه نوع تقلبی ندارد، اما در برخی موارد خریداران ممکن است آن را با ورق های روغنی، استیل و ... اشتباه بگیرند. با این وجود راه های بسیاری برای تشخیص ورق گالوانیزه از سایر ورق های فولادی وجود دارد. ابتدا می توان به ویژگی های سطح ظاهری آن اشاره کرد. همان طور که می دانید اصلی ترین مرحله تولید فولاد گالوانیزه با غوطه ور کردن ورق های سرد و فول هارد در حوضچه های مذابی حاوی فلز روی صورت می گیرد.

حال زمانی که روی به عنوان پوشش بر سطح و زیر ورق ها در حال سرد شدن است، بر اساس غلظت و ترکیبات پوشش، نحوه سرد شدن و سرعت آن یک سری عیوب بر سطح ورق گالوانیزه به وجود می آیند که ظاهری زیبا و جالب به آن می بخشد. این عیوب با نام اسپانگل یا گل گالوانیزه شناخته شده و بر اساس موارد ذکر شده سبب تولید ورق گالوانیزه به صورت بدون گل، گل ریز، گل متوسط و گل درشت شده است.

دیگر راه های تشخیص ورق گالوانیزه مربوط به میزان مقاومت آن در برابر عوامل رطوبتی است که با قرار دادن آن در کنار رطوبت به مدت 24 ساعت می توان از گالوانیزه بودن آن اطمینان پیدا کرد؛ زیرا ورق گالوانیزه در برابر زنگ زدگی و خوردگی مقاومت دارد. چک کردن قابلیت انعطاف پذیری، رنگ نقره ای تیره، وزن سبک، قابلیت رنگ آمیزی، جوشکاری و بازه ضخامتی 18/0 تا 4 میلی متر نیز از دیگر راهکارهای تشخیص ورق گالوانیزه به شمار می آیند که می توانند توسط مشتری مورد بررسی قرار گیرند.

نکات فنی نگهداری بهینه از ورق های گالوانیزه

ورق های گالوانیزه با وجود داشتن ویژگی های فوق العاده، با حساسیت زیادی از نظر نگهداری همراه هستند. میزان مقاومت این فلزات بسته به غلظت و ضخامت پوشش روی نیز متفاوت است؛ از این رو پیشنهاد می شود برای جلوگیری از شوره زدن، زنگ زدگی و خوردگی نکات فنی نگهداری بهینه از آن ها را رعایت کنید:

 • ابتدا برای بسته بندی شیت ها یا رول های گالوانیزه از سرد شدن آن ها به خوبی مطمئن شوید و دقت داشته باشید در محیطی کاملاً خشک حمل و نقل و سپس انبار آن ها صورت بگیرد.
 • ورق های گالوانیزه باید از هر گونه اشیا تیز و برنده دور باشند که سطح و پوشش آن ها آسیبی نبیند.ن
 • این فلزات نباید به صورت مستقیم با زمین در ارتباط باشند؛ از این رو باید از یک سطح چوبی یا فلزی برای قرار دادن ورق گالوانیزه بر روی آن ها استفاده کرد.
 • در صورت امکان پذیر بودن، ورق های گالوانیزه را در محیط های سر بسته انبار کنید، اما در غیر این صورت می توانید از داربست های محافظ یا پوششی از جنس تارپولین استفاده نمایید.
 • محل انبار ورق های گالوانیزه باید عاری از هر گونه رطوبت، بارش باران یا برف، عوامل اکسیدی و مواد شیمیایی باشد.
 • اگر قصد نگهداری این محصولات را در زمانی طولانی دارید، لازم است که آن ها را به صورت دوره ای چک کرده و از وجود نداشتن هر گونه عوامل رطوبتی و اکسیدی در بین لایه های بسته بندی آن ها اطمینان حاصل نمایید.
 • در صورت خراش دیدن پوشش روی و هر گونه آسیب دیگر مانند زنگ زدگی و شوره زدن نیز بهتر است ورق گالوانیزه را تعمیر نمایید تا آسیب به قسمت های دیگر محصول انتقال پیدا نکند. در واقع شوره ها به صورت یک لایه سفید و ترد که سطح زیر آن ها خاکستری تیره است بر روی ورق گالوانیزه به وجود می آیند و روش های مختلفی برای از بین رفتن آن ها وجود دارد که باید در سریع ترین زمان ممکن انجام گیرد.

انواع ضخامت

ضخامت ورق های گالوانیزه بین 0.18 تا 5 میلیمتر و عرض آن ها بین 1000 تا 1250 میلیمتر می ‌باشد. البته ضخامت ‌های ۰.۳ تا ۲.۵ میلی‌متر تقاضای بیشتری در بازار داشته و سهم قابل توجه از میزان خرید و فروش ورق گالوانیزه در بازار فولاد را به خود اختصاص می دهند.
کوتینگ یا پوشش گالوانیزه : بین 100 تا 375 گرم در هر مترمربع می باشد که رنج های متداول شامل
۱۰۰ ، ۱۲۰ ، ۱۸۰ ، ۲۲۰ و ۲۷۵ می باشد.

راهنمای خرید ورق گالوانیزه از آهن اینفو

در زمان خرید ورق گالوانیزه یا هر محصول فولادی دیگر، خریداران همواره به دنبال انتخاب یک مرکز فروش معتبر و به صرفه هستند. در این قسمت قصد بررسی مراحل و راهنمای خرید ورق گالوانیزه از آهن اینفو را داریم. این مراحل شامل موارد زیر هستند:

 1. ابتدا باید کاربرد اصلی ورق گالوانیزه را به همراه ابعاد مد نظر خود مشخص نمایید تا زمانی که با کارشناس فروش ورق گالوانیزه در آهن اینفو تماس می گیرید، او بتواند راهنمایی های مناسبی را برای انتخاب گرید و مناسب بودن ابعاد برای کاربرد نهایی در اختیار شما قرار دهد.
 2. سپس کارشناس فروش استعلام موجودی انبار ورق گالوانیزه را از انبارگردانان آهن اینفو گرفته و پس از اعلام موجودی مراحل پیش فاکتور را انجام می دهد. پیش فاکتور در قالب یک عکس و پیامک برای مشتری ارسال شده و شامل مشخصات فنی کامل محصول، هزینه آن بر اساس وزن حدودی، پیش پرداخت و پس پرداخت می باشد.
 3. پس از تأیید پیش فاکتور توسط خریدار و پرداخت هزینه تعیین شده، کارشناس باید پرداخت مشتری را تأیید کرده و مراحل وزن کردن رول یا شیت ورق گالوانیزه انجام دهد. همچنین در صورت نیاز پیش از این مراحل انجام خدمات مختلف بر روی ورق گالوانیزه امکان پذیر است.
 4. در نهایت پس از وزن کردن محصول اطلاعات نهایی در قالب فاکتور اصلی برای مشتری ارسال شده و پس از تایید بارگیری و ارسال ورق گالوانیزه در سریع ترین زمان ممکن انجام می گیرد.
 5. در نظر داشته باشید با توجه به نوسانات و تغییرات ناگهانی قیمت ها در بازار، خواهشمند است قبل از ثبت سفارش حتما قیمت نهایی را با کارشناسان شرکت چک نمایید تا در زمان پرداخت و تحویل با مشکل مواجه نشوید.
 6. در نهایت نیز باید گفت در صورت عدم مشاهده مشخصات محصول مورد نظر حتماً با کارشناسان آهن اینفو تماس حاصل نمایید تا پیگیری های لازم در این باره صورت بگیرد.

خدمات آهن اینفو برای ورق های گالوانیزه

شرکت آهن اینفو برای مشتریان خود خدمات مختلفی را در نظر گرفته است. در واقع آهن اینفو تنها یک شرکت بازرگانی معمولی نمی باشد و قادر به انجام انواع خدمات بر روی ورق های فولادی می باشد. به طور معمول ورق های گالوانیزه به صورت ساده و رنگی قابلیت انعطاف پذیری بالا و در نتیجه تبدیل به فرمینگ های مختلف را دارند. از این رو خدمات فرمینگ و تبدیل آن ها به ورق های شیروانی در جهت پوشش دهی سقف ها از طرف آهن اینفو و در صورت خواست مشتری بر روی ورق های گالوانیزه انجام می گیرد.

خدمات فرمینگ بر روی ورق های گالوانیزه در دو طرح ورق کرکره سینوسی و ذوزنقه ای صورت گرفته که از جمله پرطرفدار ترین فرمینگ های ورق شیروانی به شمار می آید. همچنین در صورت استفاده از فولاد گالوانیزه به صورت ساده، آهن اینفو قادر به انجام عملیات برشکاری بر روی رول های این فلز بر اساس ابعاد مد نظر خریداران می باشد. عملیات برشکاری در سوله این مجموعه با دقت بسیار زیاد و همراه با لبه های بسیار دقیق انجام شده و کیفیت سطح ابتدایی محصول پس از برشکاری هیچگونه تغییری نمی کند.

مزایای خرید ورق گالوانیزه از آهن اینفو

انجام خدمات ذکر شده بر روی رول ها یا شیت های گالوانیزه که کمی پیش تر به آن ها اشاره کردیم، از مهم ترین مزایای خرید ورق گالوانیزه از آهن اینفو به شمار می آیند. تحویل فوری در کمترین زمان ممکن نیز از دیگر فواید خرید محصولات فولادی از آهن اینفو شناخته شده اند؛ زیرا بسیاری از خریداران ورق گالوانیزه، تولیدکنندگان صنایعی مانند خودروسازی، لوله سازی، پروفیل سازی، لوازم خانگی و ساختمان سازی هستند. به همین علت نیاز به استفاده از این فلزات در تناژ بالا و کیفیت مناسب دارند.

از دیگر مزایای خرید ورق گالوانیزه از آهن اینفو نیز می توان به نگهداری مناسب این فلزات بدون هیچگونه خراش سطحی و آسیب هایی از جمله خوردگی و شوره زدن اشاره کرد؛ از این رو با خرید ورق گالوانیزه از آهن اینفو می توانید محصولاتی سالم با طول عمر بالا تحویل بگیرید. ارائه مشاوره های تخصصی در مورد کاربرد نهایی ورق گالوانیزه و داشتن قیمت مقرون به صرفه برای انواع ضخامت ها و ابعاد نیز از دیگر فواید خرید از این مجموعه به شمار می آیند.

حداقل خرید ورق گالوانیزه از آهن اینفو

خریداران محصولات گالوانیزه می توانند این فلزات را با ابعاد متنوع خریداری نمایند. همان طور که می دانید ورق گالوانیزه در بازه ضخامتی 18/0 تا 4 میلی متر، طول های متغیر و عرض های 1000 و 1250 میلی متری توسط کارخانجات عرضه می شوند. ممکن است در برخی مواقع شخص خریدار ورق گالوانیزه را به صورت رنگی و در فرم ذوزنقه با طول و عرض 2 متر برای تعمیر سقف خود نیاز داشته باشد. از این رو به راحتی می تواند با محاسبه ابعاد سقف، آن را از آهن اینفو خریداری نماید. حداقل خرید ورق گالوانیزه از آهن اینفو بین 1 تا 2 متر برای عرض و بین 1 تا 12 متر برای طول در انواع ضخامت ها امکان پذیر می باشد.

کارخانه های تولید کننده ورق گالوانیزه

معتبرترین و بزرگ ترین تولید کنندگان ورق گالوانیزه فولادی در بازار ایران شامل: شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت صنایع هفت الماس، شرکت فولاد تاراز شهرکرد، گروه صنایع هفت الماس، مجموعه فولاد امیرکبیر کاشان، شرکت ورق خودرو شهرکرد (شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری) و کارخانه فولاد دشتستان می باشند.

دسته بندی ورق های گالوانیزه

گالوانیزه کردن یا گالوانیزاسیون فلزات فولاد و آهن طی فرآیند آبکاری سرد و گرم و اعمال شدن پوشش فلزی بر روی آن ها انجام می شود. آهن و فولاد دو ماده حذف نشدنی از صنایع مختلف هستند، اما برای جلوگیری از معایبی مانند خوردگی و زنگ زدگی آن ها را گالوانیزه می کنند. گالوانیزه کردن فلزات به دو روش انجام می شود:

 • ورق گالوانیزه گرم (ورق سیاه یا آهنی)
 • الکترو گالوانیزه یا گالوانیزه سرد (ورق گالوانیزه، روغنی، رنگی و...)

سوالات متداول

برای تعیین قیمت ورق گالوانیزه به چه فاکتورهایی توجه می ‌شود؟

قیمت ورق گالوانیزه بسته به نرخ مواد اولیه، عرضه و تقاضا، وضعیت بورس و نوسانات ارزی داشته و متغیر است.

قیمت ورق در آهن اینفو به روز است؟

نرخ تمامی محصولات فولادی و گالوانیزه همواره به صورت روزانه و لحظه ای در وب سایت آهن اینفو بارگذاری و به روز رسانی می شود.

زمان تحویل کالاها چقدر است؟

بسته به موجودی انبار و سفارش مورد نظر متقاضیان از 24 ساعت تا 3 روز کاری تحویل ورق ها متغیر است.

قيمت ورق گالوانيزه سايت آهن اینفو چقدر اعتبار دارد؟

شرکت آهن اینفو مرجع تخصصی قیمت گذاری و عرضه محصولات فولادی در اصفهان می باشد و نرخ ها را به صورت روزانه به روز رسانی می کند.

قيمت ‌های سايت براي شيت ‌های برش خورده هست يا رول؟

هر محصول بسته به برند سازنده در انواع مختلفی ارائه می شود، اما با تماس با کارشناسان فروش می توانید هم از قیمت رول و هم از نرخ شیت ها مطلع شوید.

آیا قیمت ورق گالوانیزه در آهن اینفو به قیمت درب کارخانه است؟

مجموعه آهن اینفو به عنوان مرجع قیمت گذاری و پخش محصولات فولادی همواره سعی در ارائه بهترین کیفیت و کمترین نرخ را دارد، اما مواردی مانند نوسانات ارزی و نوسانات اقتصادی در این موضوع اثر گذار است.

ورق گالوانیزه ارائه شده در سایت آهن اینفو به صورت رولی به فروش می رسد یا به صورت شیت؟

محصولات گالوانیزه بسته به کارخانه تولید کننده هم به صورت رول و هم شیت به فروش می رسند.

علت تفاوت قیمت ورق گالوانیزه کارخانجات با یک دیگر چیست؟

هر تولید کننده بسته به روش تولید، استانداردها و مدل دستگاه ها، کیفیت متفاوتی از ورق های گالوانیزه را ارائه می نماید. به طور مثال شیت های گالوانیزه فولاد تاراز از نوع گل ریز بوده و محبوب تر می باشند.

آیا خدمات برش در انبار آهن اینفو عرضه می شود؟

خدماتی شامل مشاوره خرید، محاسبه حجم سفارش مورد نیاز، قیمت گذاری، بازرسی و نظارت کیفی، آزمون و گواهی فنی و خدماتی مانند نواربری یا رشته بری، پانچ یا سوراخ کاری و فرمینگ به مشتریان ارائه می گردد.

عرض ورق گالوانیزه تولید داخل چقدر است؟

شیت های گالوانیزه به طور معمول با عرض های 100 و 125 سانتی متری ارائه می شوند.

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸