به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ۴ ماهه نخست سال مالی ١٣٩٧ از فروش محصولات خود ۶۵۶٣ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. هم چنین در تیر ماه مبلغ فروش این شرکت به ١،٨۵٣ میلیارد تومان رسید. در تیر ماه شاهد رشد نرخ فروش محصولات فولاد در مقایسه با میانگین ۴ ماهه بودیم. گفتنی است مبلغ فروش فولاد مبارکه در مدت ۴ ماهه سال ٩٧ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد رشد داشته است.