براساس آمار سازمان بین المللی توسعه و نوسازی صنایع معادن و معادن ایران IMIDRO))، این کشور در 6 ماه اول سال 2018 حدود 12.52 میلیون تن فولاد خام تولید کرده است که نسبت به 8.9 میلیون تن دوره مشابه سال گذشته 25.8 درصد افزایش یافته است.
    تولید فولاد ایران در ژوئن-جولای افزایش یافته است. براساس آمار سازمان بین المللی توسعه و نوسازی صنایع معادن و معادن ایران IMIDRO))، این کشور در 6 ماه اول سال 2018 حدود 12.52 میلیون تن فولاد خام تولید کرده است که نسبت به 8.9 میلیون تن دوره مشابه سال گذشته 25.8 درصد افزایش یافته است. با توجه به اعلامیه انجمن جهانی فولاد (WSA)، این آمار همچنین نشان داد ایران در سال گذشته که پایان آن مصادف با 20 مارس 2018 بود، بیش از 21.8 میلیون تن فولاد خام تولید کرده است که این بدان معنی است که ایران در جایگاه سیزدهمین تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان قرار دارد و تنها در طول پنج ماهه نخست امسال توانست به جایگاه یازدهم برسد. این در حالی است که انتظار میرفت که ایران در سال 2025 با 7 میلیون تن تولید فولاد خام در رتبه هفتم قرار گیرد. منبع: https://www.yieh.com 01 آگوست ترجمه از آهن اینفو