طبق گزارشات رسیده، شاخص قیمت سنگ آهن چین (CIOPI) در تاریخ 31 جولای معادل امتیاز 243.93 بوده است، که در مقایسه با شاخص قبلی در 30 جولای، 0.20 درصد و 0.49 امتیاز کاهش یافته است.
شاخص قیمت سنگ آهن چین در تاریخ 31 جولای کاهش پیدا کرد طبق گزارشات رسیده، شاخص قیمت سنگ آهن چین (CIOPI) در تاریخ 31 جولای معادل امتیاز 243.93 بوده است، که در مقایسه با شاخص قبلی در 30 جولای، 0.20 درصد و 0.49 امتیاز کاهش یافته است.در این میان، شاخص قیمت سنگ آهن داخلی 224.98 امتیاز بوده است که 0.19 درصد افزایش داشته یا به عبارتی 0.42 درصد نسبت به شاخص قیمت قبلی بیشتر شده است. شاخص قیمت سنگ آهن وارداتی 246.80 امتیاز بوده است که با کاهش 0.25 درصدی رو به رو شد و 0.63 امتیاز نسبت به قبل، افت پیدا کرد.   It was reported that China Iron Ore Price Index (CIOPI) was 243.93 points on July 31st, down by 0.20% or 0.49 points compared with the previous CIOPI on July 30th.Among them, the domestic iron ore price index was 224.98 points, rising by 0.19% or 0.42 points from the previous price index; the import iron ore price index was 246.80 points, falling by 0.25% or 0.63 points from the previous one.   منبع: https://www.yieh.com 01 آگوست ترجمه از آهن اینفو