نمودار روند حجم عرضه به تقاضای محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا چهار ماه ابتدایی سال  99

اطلاعات مچینگ در نمودار فوق لحاظ شده است.

میانگین قیمت کشف شده نماد گرم_B به تفکیک ماه چهار ماه ابتدایی سال 99

 اطلاعات مچینگ نیز لحاظ شده است.

نمودار روند حجم عرضه به تقاضای محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا چهار ماه ابتدایی سال  99


اطلاعات مچینگ در نمودار فوق لحاظ شده است.

میانگین قیمت کشف شده نماد گرم_C به تفکیک ماه چهار ماه ابتدایی سال 99


 اطلاعات مچینگ نیز لحاظ شده است.

#آگاهانه_خرید_کنید