منابع به fastmarket خبر دادند که با وجود متوسط بودن سطح تقاضا، در طول هفته‌ی منتهی به روز جمعه 28 اوت، قیمت کلاف گرم در بازار ترکیه کمی افزایش یافت.

فعالان بازار کاهش قیمت را پیش‌بینی نمی‌کردند، زیرا فصل تعطیلات رو به پایان بود و قیمت‌های جهانی در حال افزایش بودند.

در تاریخ 25 اوت، ارزیابی هفتگی fastmarket برای کلاف گرم صادراتی فوب دریای سیاه کشور‌های CIS، 480-490 دلار به ازای هر تن بود، که نسبت به قیمت 480-475 دلاری در تاریخ 17 اوت، افزایش قیمت مشاهده می‌شود.

قیمت در بازار داخلی

در 28 اوت، ارزیابی هفتگی fastmarket برای کلاف گرم بازار داخلی، تحویل درب کارخانه‌ای از ترکیه 530-520 دلار به ازای هر تن بود، که نسبت به قیمت 520-510 دلاری در تاریخ 21 اوت، افزایش قیمت مشاهده می‌شود.

تولیدکنندگان کلاف گرم، برای محصولات تولیدی اواخر ماه اکتبر خود قیمت 530-520 دلار به ازای هر تن تحویل درب کارخانه را پیشنهاد دادند. خبر رسیده که معاملاتی با قیمت 520 دلار به ازای هر تن تحویل درب کارخانه صورت گرفته است.

در تاریخ 28 اوت، ارزیابی قیمت مکتوب هفتگی برای کلاف سرد، در بازار داخلی تحویل درب کارخانه ترکیه 590-580 دلار به ازای هر تن بود، که نسبت به هفته‌ی قبل بدون تغییر ماند.

در طول هفته، تولیدکنندگان کلاف گرم را با قیمت 590-580 دلار به ازای هر تن عرضه کردند و معاملاتی دراین رنج قیمتی انجام شد.

صادرات کلاف گرم:

در تاریخ 28 اوت، ارزیابی قیمت هفتگی fastmarket برای کلاف گرم صادراتی، فوب بندر اصلی ترکیه، 520-510 دلار به ازای هر تن بود که رنج بازه قیمت نسبت به رنج قیمت در تاریخ 21 اوت، کاهش یافته است(520-500 دلار).

تولیدکنندگان ترکیه، محصولات خود را به قمیت 530-520 دلار به ازای هر تن فوب عرضه کردند، که منجر به انعقاد معامله‌ای با ایتالیا، به قیمت 520 دلار به ازای هر تن فوب در طول همین هفته شد.سفارش ایتالیا بالغ بر 20000تن بود.

همچنین هفته‌ی قبل، ایتالیا کلاف گرم ترکیه را به قیمت 510 دلار به ازای هر تن فوب، سفارش داده است.

قیمت‌های وارداتی

قیمت پیشنهادی روسیه به ترکیه، برای کلاف گرم،500-495 دلار به ازای هر تن تحویل cfr ترکیه است و خبری از قیمت دیگری شنیده نشده است.

در تاریخ 28 اوت، ارزیابی قیمت هفتگی fastmarket برای کلاف گرم وارداتی، تحویل cfr بندر اصلی ترکیه، 505-500 دلار به ازای هر تن بود که نسبت به قیمت 500-495 دلاری تاریخ 21 اوت، افزایش قیمت مشاهده می‌شود.

ضمناً، بازار وارداتی کلاف سرد راکد بود و قیمت عرضه‌ی جدیدی اعلام نشده بود. درنتیجه در تاریخ 28 اوت ارزیابی قیمت هفتگی fastmarket برای کلاف سرد وارداتی، تحویل cfr بندر اصلی ترکیه 565-555 دلار به ازای هر تن بود که هم‌راستا با قیمت کلاف گرم، نسبت به قیمت 560-550 دلاری در تاریخ 21 اوت، افزایش یافته است.

تیم تحلیلی آهن اینفو
#آگاهانه_خرید_کنید