به گزارش آهن اینفو با روند رو رشد ضرردهی شدن  واردات سنگ آهن و کمبود نقدینگی در چین،قیمکت سنگ آهن های واردانثی در این کشور با کاهش 4 دلاری موجه شده و به مقدار 129.45 دلار رسیده است.در حال حاظر بازار در حالت سکون قرار گرفته و بسیاری از فعالان در حالت انتظار برای مشخص شدن وضعیت دقیق بازار هسنتد.