۳۱ خرداد ۲ ساعت ۱۳:۲۲
کاهش قابل توجه ورق گرم در چین