۳۱ خرداد ۲ ساعت ۱۳:۲۲
کاهش قابل توجه ورق گرم در چین

۲۴ خرداد ۲ ساعت ۱۳:۲۹
رشد جزئی مصرف فولاد در اروپا