۰۳۱-۳۶۶۰۵۳۹۰-۹۳
گرید حالت طول محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق روغنی ضخامت 0.5 عرض 1000 کیفیت ST12 st12 رول null انبار اصفهان 1000 0.5 ۵۰۵,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی ضخامت 0.58 عرض 1120 کیفیت DC01 st12 رول null انبار اصفهان 1120 0.58 ۴۴۸,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی ضخامت 1 عرض 1000 کیفیت ST14 رول null انبار اصفهان 1000 1 ۴۸۵,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی ضخامت 2 عرض 1000 کیفیت ST14 رول null انبار اصفهان 1000 2 ۴۸۸,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی ضخامت 0.7 عرض 1545 کیفیت DC06 انبار اصفهان 1545 0.7 ۴۵۰,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی ضخامت 1.1 عرض 113 کیفیت ST12 st12 رول انبار اصفهان 113 1.1 ۴۴۲,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی ضخامت 2 عرض 1000 کیفیت ST12 st12 رول null انبار اصفهان 1000 2 ۴۶۲,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی ضخامت 0.5 عرض 1250 کیفیت ST12 st12 رول انبار اصفهان 1250 0.5 ۵۰۵,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
موجودی
ورق روغنی ضخامت 0.6 عرض 1000 کیفیت ST14 رول انبار تهران 1000 0.6 ۵۰۷,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی ضخامت 0.9 عرض 1000 کیفیت ST14 رول انبار تهران 1000 0.9 ۴۸۸,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی ضخامت 1 عرض 1250 کیفیت ST14 رول انبار تهران 1250 1 ۴۸۵,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی ضخامت 0.8 عرض 1250 کیفیت ST12 st12 رول null انبار اصفهان 1250 0.8 ۴۵۲,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1000 0.5 ۵۰۵,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1250 0.5 ۵۰۵,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی فابریک 0.5 عرض 1000*2000 کیفیت st12 مبارکه st12 شیت برشی 2000 انبار اصفهان 1000 0.5 ۵۲۵,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1000 0.6 ۴۵۰,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1250 0.6 ۴,۶۵۰,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1000 0.7 ۴۵۵,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1250 0.7 ۴۵۰,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.7 عرض 1545 کیفیت st14 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1545 0.7 ۴۴۵,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1000 0.8 ۴۶۳,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 کیفیت st14 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1250 0.8 ۴۵۵,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1000 0.9 ۴۵۰,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1250 0.9 ۴۵۰,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1 عرض 1000 کیفیت st12 مبارکه st12 شیت فابریک null انبار اصفهان 1000 1 ۴۴۸,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1 عرض 1250 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1000 1 ۴۴۸,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1000 1.25 ۴۴۸,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1250 1.25 ۴۴۹,۰۰۱ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1000 1.50 ۴۴۷,۰۰۱ ۸ ساعت پیش
موجودی
ورق روغنی 1.5 عرض 1250 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1250 1.5 ۴۴۷,۰۰۱ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 2 عرض 1000 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1000 2 ۴۶۴,۰۰۱ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 2 عرض 1250 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1250 2 ۴۶۴,۰۰۱ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 2.5 عرض 1000 کیفیت st14 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1000 2.5 ۵۲۹,۰۰۱ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
گرید حالت طول محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق روغنی ضخامت 0.5 عرض 1000 کیفیت ST12 چین st12 رول null انبار اصفهان 1000 0.5 تماس بگیرید
تماس با تایید
ورق روغنی ضخامت 0.6 عرض 1000 کیفیت ST12 چین st12 رول null انبار اصفهان 1000 0.6 ۴۴۳,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی ضخامت 0.6 عرض 1250 کیفیت ST12 چین st12 رول null 1250 0.6 ۴۴۳,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
گرید حالت طول محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق روغنی 0.6 عرض 1000کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1000 0.6 ۴۳۷,۰۰۱ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.6 عرض 1250کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1250 0.6 ۴۴۰,۰۰۱ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.7 عرض 1000کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1000 0.7 ۴۳۸,۰۰۱ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1250 0.7 ۴۳۸,۰۰۱ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1000 0.8 ۴۴۶,۰۰۱ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.8 عرض 1250کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1250 0.8 ۴۳۶,۰۰۱ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.9 عرض 1000کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1000 0.9 ۴۴۹,۰۰۱ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.9 عرض 1250کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1250 0.9 ۴۳۸,۰۰۱ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1 عرض 1000کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1000 1 ۴۴۰,۰۰۱ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1 عرض 1250 کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1250 1 ۴۴۳,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1000 1.25 ۴۴۱,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1250 1.25 ۴۴۱,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1000 1.5 ۴۴۱,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1.5 عرض 1250 کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1250 1.5 ۴۴۱,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 2 عرض 1000 کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1000 2 ۴۴۱,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 2 عرض 1250 کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1250 2 ۴۴۱,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
گرید حالت طول محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1000 0.7 ۴۴۴,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1250 0.7 ۴۴۲,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1000 0.8 ۴۴۲,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1250 0.8 ۴۳۲,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1000 0.9 تماس بگیرید
تماس با تایید
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1250 0.9 تماس بگیرید
تماس با تایید
ورق روغنی 1 عرض 1000 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1000 1 ۴۴۲,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1 عرض 1250 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1250 1 تماس بگیرید
تماس با تایید
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1000 1.25 ۴۴۲,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1250 1.25 ۴۴۲,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1000 1.5 ۴۴۲,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1.5 عرض 1250 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1250 1.5 ۴۴۲,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 2 عرض 1000 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1000 2 ۴۴۲,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 2 عرض 1250 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1250 2 ۴۴۲,۰۰۰ ۸ ساعت پیش
تماس با تایید
شرح محصول و کاربرد ها

در صنعت گسترده آهن و فولاد، ورق ‌های فولادی در دو حالت نورد سرد و نورد گرم (ورق سیاه یا آهنی) تولید و عرضه می‌ شوند. ورق های روغنی با استفاده از فرآیند نورد سرد تولید شده و با توجه به این در تکمیل این مراحل بر خلاف نورد گرم تحت فشار بسیار زیادی قرار می گیرند، مقاومت آن ها در مقایسه با دیگر محصولات بالاتر می رود و کاربرد آن را در صنایع مختلف روز به روز مشهود می شود که در این صفحه به صورت روزانه و لحظه ای قیمت ورق روغنی تولیدشده کارخانه های فولادی آپدیت می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر شما خریداران عزیز آهن اینفو ویژگی ها، تولید، انبار داری و خرید و فروش ورق های روغنی را به طور کامل توضیح داده ایم؛همچنین جهت مشاوره رایگان تلفنی با شماره 031366053903 تماس حاصل کنید.

محصولات سرد یا روغنی دارای مقاومت بالا (به علت مقاوم سازی لایه سطحی در نورد سرد)، کیفیت ظاهری بالا نسبت به شیت های سیاه و همچنین فرآیند تولید سریع ‌تر و راحت ‌تر، برای استفاده در صنایعی همچون اتومبیل سازی و لوازم خانگی می باشند و در گریدهای مختلف بسیار مورد توجه هستند و قیمت ورق روغنی بر قیمت محصولات تولید شده از آن تاثیر گذار است.

ضخامت ورق روغنی در فرایند نورد سرد با روش کشش و فشرده سازی، کاهش پیدا می یابد و جهت جلوگیری از زنگ زدگی سطحی این محصولات تولیدی و حفظ شدن ظاهر درخشان در انتهای خط تولید، سطح آن ها با روغن آغشته می شود. همچنین این خصیصه کمک می کند تا در مراحل بعدی مصرف مانند خطوط قالب دهی یا فرمینگ میزان آسیب به سطح محصول و قالب به حداقل ممکن برسد. از این رو به شیت سرد، روغنی نیز گفته می شود.

قیمت ورق روغنی

شیت های سرد یا روغنی علاو بر دارا بودن گرید ها وکیقیت های مختلف در صنعت به عنوان یک ورق اولیه برای تولید تمامی ورق ها پوششی استفاده می شوند ؛البته که قیمت روز ورق روغنی بسته به تاریخ انقضایی که دارد، متفاوت می باشد. منظور از تاریخ از انقضا به دلیل این است که پوشش روغنی بر سطح آن ها پس از مدتی از بین رفته و خواص اولیه را نخواهد داشت؛ در نتیجه هر چه محصول به تاریخ انقضای خود نزدیک تر باشد، نرخ کمتری را به خود اختصاص می دهد.

لازم به ذکر است مهم ترین گریدهای شیت های روغنی شامل ST12، ST13 و ST14  می باشند که به ترتیب خواص معمولی، نیمه کشش و فوق کشش را به خود اختصاص می دهند. گرید ST12 بیشترین کاربرد و مقاومت را داشته و در مصارف ساختمانی و قطعه سازی به کار برده می شود. به طور معمول محصولات سرد با داشتن کیفیت ظاهری زیبا و مقاومت عالی در برابر شرایط مختلف در مواردی به کار برده می شوند که ظاهر کار اهمیت زیادی داشته باشد. سایر گریدهای شیت های سرد شامل ST15، EK2 و  QSTE می باشند که هر کدام با دارا بودن خواصی متفاوت در موارد مختلفی به کار می روند.

از جمله عوامل مؤثر بر هزینه نهایی خرید شیت های سرد می توان به نرخ مواد اولیه، شمش فولادی و ورق سیاه، نوسانات ارزی، وضعیت بورس و ... اشاره کرد که هر کدام از آن ها بر اساس عوامل مختلف دیگری دچار نوسان می باشند. نرخ شیت های مختلف از جمله محصولات روغنی فولاد مبارکه و دیگر کارخانجات در لحظه و به صورت روزانه در سایت آهن اینفو بارگزاری می گردد. قبل از خرید محصول کافی است، به وب سایت آهن اینفو مراجعه نموده و یا با شماره های واحد روغنی تماس حاصل فرمایید.

شرکت آهن اینفو یکی از مراجع معتبر و متخصص در زمینه قیمت گذاری و تأمین ورق های فولادی با بهترین کیفیت در کشور می باشد. کارشناسان این مجموعه علاوه بر ارائه مشاوره فنی و تخصصی در مورد هر محصول، راهنمایی های لازم را درباره کاربرد نهایی و مشخصات هماهنگ شده با آن ارائه می نمایند. محصولات روغنی توسط شرکت آهن اینفو به صورت انواع رول، شیت و فابریک و همچنین ابعاد و ضخامت های متنوع عرضه می شوند.

همچنین خدماتی مانند مشاوره خرید، محاسبه حجم سفارش مورد نیاز، قیمت گذاری، بازرسی و نظارت کیفی، آزمون و گواهی فنی و خدماتی همچون نواربری یا رشته بری، برش، پانچ یا سوراخ کاری و فرمینگ به مشتریان ارائه می گردد. در جداول این صفحه لیست نرخ  ورق روغنی کارخانجات مختلف داخلی به صورت روزانه و لحظه ای بارگذاری می شود که با مراجعه به سایت آهن اینفو یا تماس با کارشناسان فروش از طریق شماره 03136605390 الی 93 به راحتی می توانید پیش از تصمیم به خرید از قیمت کلیه محصولات فولادی آگاه گردید.

قیمت روز ورق روغنی

قیمت روز ورق روغنی همواره به صورت روزانه و لحظه ای در وب سایت بارگذاری و به روز رسانی می شود. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد کاربرد مورد نظر و گرید مناسب، می توانید با کارشناسان فروش تماس گرفته تا از مشاوره فنی آن ها بهره مند گردید. مشهورترین تولید کنندگان شیت روغنی در بازار ایران شامل فولاد مبارکه اصفهان، فولاد غرب و شرکت صنایع هفت الماس می باشند و بیشترین میزان واردات در برندهای خارجی انجام می پذیرد.

همان طور که اشاره کردیم یکی از مهم ترین کاربردهای شیت های روغنی در تولید محصولات پوشش دار است. منظور از این محصولات فولاد گالوانیزه، قلع اندود، رنگی و شیروانی می باشد که آن ها نیز انواع مختلفی دارند. قیمت ورق گالوانیزه نیز بسته به نرخ روز محصولات روغنی تعیین می شود؛ زیرا از پوشش دهی این محصولات به وسیله حوضچه های مذاب حاوی فلز روی (zn) است که شیت گالوانیزه به وجود می آید. فلز روی سبب مقاومت ویژه این محصولات در برابر رطوبت و آب خواهد شد؛ در نتیجه در مواردی کاربرد دارند که در معرض رطوبت باشند.

بیشترین کاربرد فولاد گالوانیزه در تولید لوازم خانگی، صنعت ساخت و ساز و خودروسازی می باشد؛ با این وجود با رنگ آمیزی آن ها فلزات رنگی به وجود می آیند و با قرار گرفتن در دستگاه های مخصوص رول فرمینگ، طرح های مختلف شیت های شیروانی مانند طرح سفال، شادولاین و ... تولید می شوند.

قیمت ورق روغنی اصفهان

یکی از مهم ترین موارد حائز اهمیت، نرخ مواد اولیه در استان های مختلف است که با یک دیگر متفاوت است. به طور مثال مجموعه فولاد مبارکه با داشتن بیش از 40 سال سابقه و دانش فنی، محصولات سرد را با بالاترین کیفیت تولید می کند و منظور از قیمت ورق روغنی اصفهان، شیت های سرد فولاد مبارکه می باشد که نرخ مناسبی در مقایسه با کیفیت دارند. با این وجود بهتر است بدانید نرخ مواد اولیه فولادی در اکثر مواقع در اصفهان ارزان تر از دیگر استان ها می باشد.

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

به طور کلی کارخانه فولاد مبارکه یکی از مهم ترین تولید کنندگان محصولات فولادی در سطح کشور می باشد که کیفیت بالای محصولات آن سبب تأثیرات بسیار زیادی بر نرخ سایر محصولات کارخانجات می شود. به طوری که حتی بر نرخ ور قروغنی چینی نیز تأثیر می گذارد. با این وجود به عوامل زیادی بستگی دارد که از جمله آن ها می توان به کیفیت مواد اولیه، مراحل تولید، استانداردهای جهانی، برند سازنده و ... اشاره کرد.

قیمت ورق روغنی در تهران

به طور کلی نرخ تمامی محصولات فولادی در تهران و شهرستان ها مانند قیمت ورق روغنی تهران، بر اساس نرخ شمش فولادی به صورت روزانه مشخص می شود. به صورتی که تاریخ خریداری بار و انبار آن اهمیت ندارد. هر محصول با هر قیمتی که خریداری می شود؛ بر اساس هزینه روزانه شمش فولادی به فروش می رسد. در مورد صادرات ورق اهن روغنی باید گفت کیفیت این محصول قابل قبول است؛ اما با وجود مشکلات اقتصادی و سیاسی اخیر میزان آن کاهش پیدا کرده است.

خرید ورق روغنی

برای خرید ورق روغنی کافی است پس از استعلام قیمت از طریق سایت و یا تماس با واحد فروش آهن اینفو سفارش خود را توسط یکی از کارشناسان فروش ثبت نمایید تا در اسرع وقت مشخصات محصول، قیمت، شرایط تسویه یا شرایط پرداخت، زمان بارگیری، تاریخ تحویل کالا و سایر جزئیات سفارش به صورت پيش فاكتور برای شما ارسال گردد.

پس از تایید پرداخت، دستور بارگیری صادر و پیامک ارسال بار توسط خریدار دریافت می گردد. جهت ارسال بار پس از هماهنگی های صورت گرفته با باربری و صدور تأييدیه قيمت كرايه از سوي مشتري، براساس برنامه زمانی تعیین شده، فرایند ارسال بار آغاز می گردد.

البته لازم به ذکر است پیش از خرید باید عوامل مؤثر بر نرخ این محصول مانند نرخ ورق سیاه، اسیدشویی، شمش، نوسانات ارزی و ... توجه کنید؛ زیرا همان طور که می دانید شیت های سرد از جمله محصولات ثانوی می باشند و در واقع از محصولات گرم یا سیاه به دست می آیند.

فرآیند نورد گرم در دمای بالا انجام شده و سبب تولید ورق های سیاه می شود که ظاهری مات و کدر دارند؛ به همین دلیل آن ها را اسیدشویی کرده تا برای قرار گرفتن در دستگاه های نورد سرد آماده شوند؛ زیرا اگر این فلزات به تنهایی در این دستگاه ها قرار بگیرند، سبب خراب شدن غلتک های نورد سرد شده و محصول نهایی کیفیت قابل قبولی نخواهد داشت؛ با وجود این توضیحات می توان نتیجه گرفت قیمت ورق سیاه نیز در تعیین نرخ شیت های روغنی تأثیر دارد.

قیمت ورق ST12

همان طور که اشاره کردیم پر مصرف ترین کیفیت ورق روغنی مربوط به نوع ST12 می باشد که مقاومت ویژه ای دارد، اما قابلیت کشش چندانی نداشته و در مواردی به کار برده می شود که نیازی به فرم پذیری بالا نباشد. این کیفیت در استاندارد DIN 1623-1 مربوط به کشور آلمان با نام ST12 شناخته می شود، اما در استاندارد EN با نام DC01 معرفی می شود.

پرداخت نهایی در این نوع محصول با صافی بزرگ تر از 1.6 میکرون انجام می گردد. همچنین در استاندارد های جدید این نوع ورق تا 3 ماه پس تولید می بایست به مصرف نهایی برسد؛ زیرا محصولات روغنی دارای تاریخ انقضا می باشند. سایر ویژگی های شیت های ST12 مربوط به داشتن قابلیت جوش پذیری، کیفیت سطحی نرمال، نداشتن ترک های سطحی و یک دست بودن هر دو سطح آن است.

قیمت ورق ST14

همان گونه که اشاره شد ورق روغنی ST14 از جمله ورق هایی است که با هدف انعطاف پذیری بالا تولید شده است و در صنایع و مکان هایی استفاده می شود که نیاز به محصولات روغنی و فولادی با استحکام و مقاومت بالایی دارند. این کیفیت از شیت های روغنی بیشترین میزان تغییر طول را در اثر اعمال بار کششی داشته و 38 درصد قابلیت کشش دارد. لازم به ذکر است این محصول از استحکام کششی و مقدار عناصر آلیاژی کمتری در مقایسه با انواع ST12  و ST13 برخوردار است.

لازم به ذکر است این دسته از محصولات سرد برای مدت زمان معینی خواص خود را حفظ می کنند. تاریخ انقضای آن ها به طور معمول 6 ماه است. قیمت ورق ST14 هنگامی که از تاریخ آن گذشته باشد، مانند شیت های ST13 محاسبه می شود و خواص آن نیز به ویژگی های این گرید تقلیل می یابد. این محصولات به صورت رول و شیت و با عرض های 100، 125 و 150 سانتی متری به فروش می رسند. البته باید به این نکته توجه نمود که مدت زمان تضمین تولید کنندگان برای خواص مکانیکی برای ورق های کشش پذیر حداکثر شش ماه پس از زمان تولید می باشد.

قیمت ورق روغنی 2 میل

در کارخانجات فولادی، برای تولید ورق روغنی با ضخامت 2 میل، از روش نورد سرد استفاده می شود. نرخ انواع شیت های روغنی 2 میل، با توجه به ابعاد و برند تولید کننده و سایر عوامل خارجی اثرگذار بر هزینه نهایی آن، به صورت روزانه تغییر می کند. شما می توانید قیمت روز ورق روغنی 2 میل برندهای مختلف بازار را در جداول لیست نرخ آهن اینفو مشاهده کنید.

این نوع از محصولات فولادی مقاومت فوق العاده ای در برابر شرایط تحت فشار و حتی پرفشار دارند. از همین رو شیت روغنی یکی از پر تقاضا ترین شیت های فولادی در صنعت به شمار می رود. لازم به ذکر است ورق های سرد نورد شده با سایر گریدهای  A611، A619، A620 و A366  برای مصارف عمومی و کششی نیز تولید می شوند که توسط شرکت های فولادی و معادل گرید های استاندارد های DIN و EN ارائه می گردند.

از دیگر خصوصیت مهم آن ها، استحکام بالا، هزینه تولید کم و راندمان بالای تولید است؛ زیرا فرایند نورد سرد بسیار ساده تر از مابقی روش های تولید دیگر ورق های فولادی است. از دیگر محصولات روغنی پر تقاضا می توان به ضخامت 5/1 میلی متر اشاره کرد. این محصول نیز کاربرد زیادی در ساخت قطعه های مختلف صنایع دارد. قیمت ورق روغنی 5/1 میل نیز بر اساس موارد ذکر شده در فوق تعیین می گردد.

مشخصات ورق روغنی

انواع محصولات روغنی در بازار وجود دارند که در صنایع خودروسازی، ساخت لوازم خانگی، تولید شیت های رنگی و مواردی از این قبیل مورد استفاده قرار می گیرند. ضخامت این محصولات تنوع زیادی دارد که هر کدام برای مصارف خاص به کار می روند. شیت روغنی 3 میل یکی از رایج ترین و پرکاربردترین انواع ورق ها است. این محصولات به دلیل قابلیت انعطاف بالا و کیفیت عالی که دارند، در صنایع بسیاری به کار گرفته می شوند.
به طور کلی کلاف های فولادی با دو روش نورد گرم و نورد سرد تولید می گردند. شیت های روغنی با تولید به روش نورد سرد به دست آمده و ضخامت های بسیار کمی دارند. از آن جا که امروزه تولید شیت روغنی 3 میل رنگی نیز امکان پذیر گردیده است؛ بنابراین انتظار می رود که مصرف این ورق ها بسیار بیشتر از قبل رایج شود.

همان طور که می دانید مهم ترین کاربرد شیت های روغنی در تولید محصولات گالوانیزه رنگی و شیروانی است؛ در نتیجه نرخ این محصولات در تعیین قیمت ورق رنگی و گالوانیزه تأثیرگذار است. در واقع شیت های رنگی همان ورق های گالوانیزه می باشند که با رنگ آمیزی ظاهری زیبا و درخشان دارند و در موارد مختلفی به کار گرفته می شوند. این محصولات با داشتن تنوع در طرح و رنگ در مصارف ساختمانی، تولید لوازم خانگی و خودروسازی برای بدنه و شاسی اتومبیل کاربرد دارند و دارای خواص فولاد گالوانیزه می باشند؛ در نتیجه در برابر رطوبت و آب باران مقاوم هستند.

انواع ضخامت ورق روغنی

انواع ورق روغنی با ضخامت ها و ابعاد مختلفی تولید می شوند که رایج ترین آن ها بین 3/0 تا 3 میلی متر ضخامت دارند. عرض این محصولات نیز به طور معمول 1 متر در نظر گرفته می شود. شیت های روغنی 3 میل معمولاً به صورت رول تولید شده و از تنوع رنگی بالایی نیز برخوردار هستند.

بیشترین ضخامت مورد استفاده از شیت روغنی در بازار تولید محصولات فولادی 6/0 (در لوازم خانگی) و 7/0 (در خودروسازی) است. با وجود این که در نورد سرد، هدف کاهش ضخامت ورق زیر فشار بسیار زیاد و در دمای اتاق و حداکثر تا ۲۰۰ درجه سانتی‌ گراد است، لذا از ویژگی‌ های بارز مشخصات شیت های روغنی سطحی صاف و عاری از زنگ زدگی می باشد.

شما می توانید جهت مطالعه بیشتر به قسمت مقالات مراجعه و نسبت به مشخصات شیت های روغنی، محاسبه وزن و سایر موارد مطلع شوید. شیت های روغنی 5/0 (50)، 6/0 (60) و 7/0 (70) پر مصرف ترین ضخامت های محصولات سرد در بازار می باشد. رایج ترین عرض ورق روغنی نیز 1000 میلی متر 1250 میلی متر می باشد. با این وجود عرض متداول این محصولات از 700 تا 1620 متغیر است و بسته به لبه اصلاح شده متفاوت می باشد.

محصولات سرد در دو سطح روغن اندود شده و اندود نشده عرضه می شوند. روغن اندود کردن کلاف های سرد یک روش استاندارد است که در آن سطح شیت توسط یک لایه نازک و مقاوم در برابر زنگ زدگی روغن اندود می شود. ورق سرد با وضعیت ظاهری MB الزاماً به صورت روغن اندود عرضه می شود که میزان روغن به مقدار 1 تا 3 گرم به ازای هر متر مربع سطح قابل تحویل است.

شیت های اندود نشده فاقد هر گونه روغن بر روی سطح می باشند و باید بنا به تقاظای مشتری تحویل داده شوند. همچنین محصولات تمام سخت و آنیل شده نیز به این صورت عرضه می گردد. از نظر کیفیت سطح ظاهری نیز محصولات سرد با چهار دسته براق، نیمه براق، مات و زبر تولید و عرضه می شوند. طول ورق یا شیت بنا به درخواست خریدار از 750 میلی متر تا 4000 میلی متر قابل عرضه می باشد.

کاربرد ورق روغنی

برای کاربردهایی که نیاز به دقت، کیفیت و زیبایی ظاهری بالایی هستند ورق روغنی گزینه بسیار مناسبی می باشد. این نوع ورق ها به دلیل ظاهر زیبا در مصارف ساختمانی، بدنه خودرو و ساخت انواع قفسه استفاده می گردد. از جمله کاربردهای ورق های روغنی می توان به موارد زیر اشاره کرد: محصولات لوازم خانگی، روکش محصولات مانند روکش یخچال، مخازن فلزی، نقاشی قطعات صنعتی، رادیاتورسازی، ساخت قفسه، صنعت اتومبیل سازی، لوازم بهداشتی خانگی، مخازن و کانتینرهای حمل مایعات، صنایع الکتریکی و ....

 • تولید لوله و مبلمان فلزی :تولیدکنندگان مبل ها در سبک های مختلف برای تولید مبل های اداری از ورق های روغنی استفاده می کنند.
 • تولید لوازم خانگی:ورق روغنی در تولید لوازم خانگی مختلف از جمله  یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و اجاق گاز استفاده می‌شود. پوشش روغنی این ورق، سطح آن را در برابر خوردگی، زنگ زدگی و خشک شدن محافظت می‌کند و باعث افزایش عمر مفید و کیفیت این لوازم می‌شود
 • تولید قطعات الکتریکی
 • بشکه سازی
 • رادیاتور سازی :ورق های روغنی  به دلیل خاصیت ضد سایش و مقاومت خود در ساخت رادیوتو های با کیفیت استفاده می شوند.
 • کاربردهای ساختمانی و مصارف عمومی
 • تولید قطعات ماشین :ورق روغنی به دلیل مقاومت و استحکام بالایش، گزینه‌ای مناسب برای ساخت قطعات ماشین است. این نوع فولاد برای ساخت قطعات دقیق ماشین‌آلات، از جمله تسمه‌ها، چرخ‌دنده‌ها و محورها استفاده می‌شود.
 • لعاب کاری

انواع ورق روغنی

محصولات روغنی بر اساس گرید یا کیفیت دسته بندی می شوند و هر کدام بنا بر خواصی که دارند، کاربردهای مختلفی را به خود اختصاص می دهند. مهم ترین گریدهای شیت های روغنی شامل ST12، ST13 و ST14  می باشند که به ترتیب خواص معمولی، نیمه کشش و فوق کشش را به خود اختصاص می دهند.

پر مصرف ترین نوع مربوط به ورق ST12 می شود و دو نوع دیگر به ترتیب خواص نیمه کشش و فوق کشش را دارا می باشند. سایر گریدهای این محصول شامل ST15، EK2 و  QSTE می باشند. همچنین یک نوع دیگری از محصولات سرد در بازار با نام ورق روغنی چینی شناخته می شود که با داشتن ضخامت های مختلف کاربردهای زیادی دارند.

استاندارد های تولید ورق روغنی

شیت های روغنی در انواع گرید های استاندارد  ST12، نیمه کشش  ST13، فوق کشش ST14 و EK2 (محصولات روغنی با قابلیت لعاب پذیری) تولید می شوند. تولید این شیت ها بر اساس یک سری استاندارد و مشخصات مختلفی انجام می شود و با استاندارد های تولید در هر کشور نام انحصاری خود را دارد. به طور مثال گرید ST12 در اروپا با نام (EN) معرفی شده در کشور آلمان که با نام اختصاری (EN) شناخته می شود، در عنوان DC01 تولید و عرضه می گردد.

کاربرد محصولات روغنی نیز بر اساس گرید آن ها تغییر می کند. به عنوان مثال هر چه بخواهیم ورق از کیفیت، ضخامت و فرم پذیری بیشتری برخوردار باشد، گرید بالاتری را باید انتخاب نماییم تا میزان کشش محصول را افزایش دهیم. زمانی که قصد داریم شیت مقاومت بالایی داشته باشد، حتی اگر فرم پذیری خاصی در نظر نداشته باشیم (بدنه خودرو) نیز باید ورق روغنی با گرید بالا انتخاب کنیم.

محاسبه وزن ورق روغنی

برای محاسبه وزن ورق روغنی می توانید در بخش محاسبه جداول وزنی با روش محاسبه وزن بیشتر آشنا گردید. در کل برای انجام این محاسبه از فرمول زیر استفاده می شود:

وزن ورق فولادی = طول (متر) * عرض (متر) * ضخامت (میلی متر) * 7.85

تولید کنندگان عمده ورق روغنی

معتبرترین و بزرگ ترین تولید کنندگان محصولات فولادی در بازار ایران شامل: شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت صنایع هفت الماس،کارخانه فولاد غرب  می باشند که بزرگ ترین کارخانه در کشور که تولیدات ورق روغنی را انجام می دهد  شرکت فولاد مبارکه در 75 کیلومتری استان اصفهان می باشد. با این وجود تنها برخی از آن ها در تولید محصولات سرد و روغنی فعالیت دارند که شامل موارد زیر می باشند:

 • کارخانه فولاد مبارکه اصفهان
 • شرکت فولاد غرب آسیا
 • مجموعه صنایع هفت الماس

بهتر است بدانید یکی از محصولات روغنی تولید شده به ورق روغنی چینی مشهور است و در بازار آهن آلات بسیار پر فروش می باشد. شیت های چینی با ضخامت های مختلف و تحت استانداردهای خاصی تولید می شوند. بیشترین کاربرد این محصول در صنایع تجاری و صنعتی می باشد و به دلیل دارا بودن خواص ضد زنگ برای استفاده در مواردی مانند فولاد سازی و سایر کارخانه ها مناسب است.

کارخانه ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

کارخانه فولاد مبارکه نقش پر اهمیتی در تولید ورق یا کلاف سرد داشته و جزو اولین تولیدکنندگان ورق روغنی میباشد و همانطور که میدانید قیمت شیت روغنی فولاد مبارکه از اهمیت خاصی برای فعالان بازار برخوردار است که کارشناسان ما هزینه ورق روغنی  فولاد مبارکه را روزانه برای شما آپدیت میکنند

خطوط تولید ورق روغنی فولاد مبارکه

اولین کوره قوس الکتریکی فولاد مبارکه اصفهان در سال 1370 به بهره برداری رسید و خطوط تولید آن به صورت رسمی در دی ماه 1371 افتتاح گردید. این شرکت در حال حاضر نزدیک به 50% نیاز فولاد کشور را تأمین می نماید. در حال حاضر ظرفیت تولید کارخانه فولاد مبارکه 2/6 میلیون تن در سال است. 

همچنین بیش از 3000 کارخانه و شرکت تولیدی در صنایع مختلف از جمله نفت و گاز و پتروشیمی، صنعت خودرو سازی و قطعات، صنعت لوازم خانگی، صنایع ساختمانی، تجهیزات و قطعات موتوری، صنایع فلزی سبک و سنگین، کشتی سازی و سازه های دریایی و .... وابسته به محصولات این مجموعه می باشند. بهتر است بدانید فولاد مبارکه بزرگ ترین تولید کننده محصولات تخت فولادی از جمله ورق سرد نورد دیده کلاف سرد، ورق روغنی اصفهان با انواع استاندارد های مختلف و رایج جهانی است.

مشخصات ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

همان طور که می دانید محصولات روغنی گریدهای مختلفی را به خود اختصاص می دهند. از جمله مهم ترین گریدهای آن ها که در مصارف بیشتری به کار برده می شود، نوع ST12 یا استاندارد می باشد. این محصول دارای مقاومت مناسبی بوده و انعطاف پذیری نسبتاً خوبی دارد. لازم به ذکر است گرید ST13 به عنوان فولاد نیمه کشش و کیفیت ST14 تحت عنوان ورق فوق کشش شناخته می شود.
همچنین از دیگر کیفیت ها می توان EK2  را نام برد که ورق های روغنی با قابلیت لعاب پذیری فوق العاده می باشند. ضخامت محصولات روغنی فولاد مبارکه از 3/0 تا 3 میلی متر می باشد، اما بیشترین ضخامت ارائه شده در بازار آهن آلات برای تولید لوازم خانگی 6/0 میلی متر و برای کاربرد در خودروسازی 7/0 میلی متر می باشد. با این حال پر تقاضا ترین ضخامت برای فلزات سرد و روغنی 5/0، 6/0 و 7/0 هستند.
محصولات روغنی از نظر عرض در دو نوع 1000 میلی متر و 1250 میلی متر عرضه می شوند. تعدادی از گرید ها تنها در کارخانه فولاد مبارکه تولید می شوند و در مصارف کششی و عمومی کاربرد دارند. این کیفیت ها شامل A 611، A619، A620، A366 می باشند. دیگر گریدها بر اساس استاندارد جهانی ساخته شده و به صورت زیر می باشند:
 • استاندارد DIN مربوط به کشور آلمان می باشد که چهار گرید آن با نام های ST12، ST13، ST14 و ST15 شناخته می شوند.
 • استاندارد EN مربوط به اروپا است که معادل با استاندارد جهانی آلمان به ترتیب با نام های DC01، DC03، DC04 و DC05 معرفی می شوند. 

سوالات متداول

گرید های مختلف ورق های روغنی بر چه اساسی هستند؟ هر ورقی بر اساس گرید کیفیت، ضخامت و میزان فرم پذیری آن افزایش می یابد و هر چه شماره گرید بالاتر برود، میزان کیفیت این موارد نیز افزایش پیدا می کند.

آهن اینفو چه برندهایی از ورق روغنی را به صورت متداول عرضه می نماید؟

آهن اینفو بطور متداول برندهایی از ورق های روغنی فولاد مبارکه اصفهان، فولاد غرب، و هفت الماس عرضه می نماید.

خدمات آهن اینفو به مشتریان و خریداران ورق روغنی چیست؟

آهن اینفو خدمات مشاوره خرید، محاسبه حجم سفارش مورد نیاز، اطلاعات و قیمت ورق های روغنی، بازرسی و نظارت کیفی، آزمون و گواهی فنی، نواربری یا رشته بری، برش، پانچ یا سوراخ کاری و فرمینگ به مشتریان ارائه می نماید.

تاریخ انقضای محصولات روغنی چقدر است؟

بسته به گریدی که دارند از 6 تا 18 ماه اعتبار دارند که ورق های روغنی که شما از اهن اینفو خریداری می کنید از بهترین ورق های موجود در بازار می باشد.

آیا در آهن اینفو برش ورق های روغنی انجام می شود؟

بله در شرکت ما انواع خدمات برش،نواربری،فرمینگ برای مشتریان انجام می شود و در کمترین زمان به آن ها تحویل داده می شود.