۰۳۱-۳۶۶۰۵۳۹۰-۹۳
گرید حالت طول محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق روغنی ضخامت 0.5 عرض 1000 کیفیت ST12 چین st12 رول null انبار اصفهان 1000 0.5 تماس بگیرید
تماس با تایید
ورق روغنی ضخامت 0.6 عرض 1250 کیفیت ST12 چین st12 رول null 1250 0.6 ۴۲۸,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی ضخامت 0.6 عرض 1000 کیفیت ST12 چین st12 رول null انبار اصفهان 1000 0.6 ۴۱۸,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
گرید حالت طول محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق روغنی ضخامت 0.5 عرض 1000 کیفیت ST12 st12 رول null انبار اصفهان 1000 0.5 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی ضخامت 2 عرض 1000 کیفیت ST14 رول null انبار اصفهان 1000 2 ۴۶۳,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی ضخامت 0.7 عرض 1545 کیفیت DC06 انبار اصفهان 1545 0.7 ۴۳۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی ضخامت 1 عرض 1000 کیفیت ST14 رول null انبار اصفهان 1000 1 ۴۶۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی ضخامت 1.1 عرض 113 کیفیت ST12 st12 رول انبار اصفهان 113 1.1 ۴۳۷,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی ضخامت 2 عرض 1000 کیفیت ST12 st12 رول null انبار اصفهان 1000 2 ۴۴۷,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی ضخامت 0.5 عرض 1250 کیفیت ST12 st12 رول انبار اصفهان 1250 0.5 ۴۶۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق روغنی ضخامت 0.6 عرض 1000 کیفیت ST14 رول انبار تهران 1000 0.6 ۴۷۲,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی ضخامت 0.58 عرض 1120 کیفیت DC01 st12 رول null انبار اصفهان 1120 0.58 ۴۳۸,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی ضخامت 0.9 عرض 1000 کیفیت ST14 رول انبار تهران 1000 0.9 ۴۶۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی ضخامت 1 عرض 1250 کیفیت ST14 رول انبار تهران 1250 1 ۴۶۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی ضخامت 0.8 عرض 1250 کیفیت ST12 st12 رول null انبار اصفهان 1250 0.8 ۴۴۷,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1000 0.5 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1250 0.5 ۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی فابریک 0.5 عرض 1000*2000 کیفیت st12 مبارکه st12 شیت برشی 2000 انبار اصفهان 1000 0.5 ۴۹۷,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1000 0.6 ۴۳۸,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1250 0.6 ۴۵۳,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1000 0.7 ۴۴۱,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1250 0.7 ۴۳۸,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.7 عرض 1545 کیفیت st14 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1545 0.7 ۴۳۸,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1000 0.8 ۴۴۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 کیفیت st14 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1250 0.8 ۴۴۱,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1000 0.9 ۴۵۳,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1250 0.9 ۴۵۳,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1 عرض 1000 کیفیت st12 مبارکه st12 شیت فابریک null انبار اصفهان 1000 1 ۴۴۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1 عرض 1250 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1000 1 ۴۴۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1000 1.25 ۴۴۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1250 1.25 ۴۴۴,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1000 1.50 ۴۴۲,۰۰۰ ۲ روز پیش
موجودی
ورق روغنی 1.5 عرض 1250 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1250 1.5 ۴۴۲,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 2 عرض 1000 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1000 2 ۴۵۹,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 2 عرض 1250 کیفیت st12 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1250 2 ۴۵۹,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 2.5 عرض 1000 کیفیت st14 مبارکه st12 رول null انبار اصفهان 1000 2.5 ۵۱۴,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
گرید حالت طول محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق روغنی 0.6 عرض 1000کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1000 0.6 ۴۲۲,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.6 عرض 1250کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1250 0.6 ۴۲۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.7 عرض 1000کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1000 0.7 ۴۲۳,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1250 0.7 ۴۲۳,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1000 0.8 ۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.8 عرض 1250کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1250 0.8 ۴۲۱,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.9 عرض 1000کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1000 0.9 ۴۴۱,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.9 عرض 1250کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1250 0.9 ۴۳۹,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1 عرض 1000کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1000 1 ۴۳۵,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1 عرض 1250 کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1250 1 ۴۴۰,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1000 1.25 ۴۳۸,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1250 1.25 ۴۳۸,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1000 1.5 ۴۳۸,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1.5 عرض 1250 کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1250 1.5 ۴۳۸,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 2 عرض 1000 کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1000 2 ۴۳۸,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 2 عرض 1250 کیفیت st12 غرب st12 رول null کارخانه 1250 2 ۴۳۸,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
گرید حالت طول محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1000 0.7 ۴۴۱,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1250 0.7 ۴۳۴,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1000 0.8 ۴۳۹,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1250 0.8 ۴۲۹,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1000 0.9 تماس بگیرید
تماس با تایید
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1250 0.9 تماس بگیرید
تماس با تایید
ورق روغنی 1 عرض 1000 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1000 1 ۴۳۹,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1 عرض 1250 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1250 1 تماس بگیرید
تماس با تایید
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1000 1.25 ۴۲۸,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1250 1.25 ۴۲۸,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1000 1.5 ۴۲۸,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 1.5 عرض 1250 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1250 1.5 ۴۲۸,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 2 عرض 1000 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1000 2 ۴۲۸,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
ورق روغنی 2 عرض 1250 کیفیت st12 هفت الماس st12 رول null کارخانه 1250 2 ۴۲۸,۰۰۰ ۲ روز پیش
تماس با تایید
شرح محصول و کاربرد ها

در صنعت گسترده آهن و فولاد، ورق ‌های فولادی در دو حالت نورد سرد و نورد گرم (ورق سیاه یا آهنی) تولید و عرضه می‌ شوند. ورق های روغنی با استفاده از فرآیند نورد سرد تولید شده و با توجه به این در تکمیل این مراحل بر خلاف نورد گرم تحت فشار بسیار زیادی قرار می گیرند، مقاومت آن ها در مقایسه با دیگر محصولات بالاتر می رود و کاربرد آن را در صنایع مختلف روز به روز مشهود می شود که در این صفحه به صورت روزانه و لحظه ای قیمت ورق روغنی تولیدشده کارخانه های فولادی آپدیت می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر شما خریداران عزیز آهن اینفو ویژگی ها، تولید، انبار داری و خرید و فروش ورق های روغنی را به طور کامل توضیح داده ایم؛همچنین جهت مشاوره رایگان تلفنی با شماره 031366053903 تماس حاصل کنید.

محصولات سرد یا روغنی دارای مقاومت بالا (به علت مقاوم سازی لایه سطحی در نورد سرد)، کیفیت ظاهری بالا نسبت به شیت های سیاه و همچنین فرآیند تولید سریع ‌تر و راحت ‌تر، برای استفاده در صنایعی همچون اتومبیل سازی و لوازم خانگی می باشند و در گریدهای مختلف بسیار مورد توجه هستند و قیمت ورق روغنی بر قیمت محصولات تولید شده از آن تاثیر گذار است.

ضخامت ورق روغنی در فرایند نورد سرد با روش کشش و فشرده سازی، کاهش پیدا می یابد و جهت جلوگیری از زنگ زدگی سطحی این محصولات تولیدی و حفظ شدن ظاهر درخشان در انتهای خط تولید، سطح آن ها با روغن آغشته می شود. همچنین این خصیصه کمک می کند تا در مراحل بعدی مصرف مانند خطوط قالب دهی یا فرمینگ میزان آسیب به سطح محصول و قالب به حداقل ممکن برسد. از این رو به شیت سرد، روغنی نیز گفته می شود.

قیمت ورق روغنی

شیت های سرد یا روغنی علاو بر دارا بودن گرید ها وکیقیت های مختلف در صنعت به عنوان یک ورق اولیه برای تولید تمامی ورق ها پوششی استفاده می شوند ؛البته که قیمت روز ورق روغنی بسته به تاریخ انقضایی که دارد، متفاوت می باشد. منظور از تاریخ از انقضا به دلیل این است که پوشش روغنی بر سطح آن ها پس از مدتی از بین رفته و خواص اولیه را نخواهد داشت؛ در نتیجه هر چه محصول به تاریخ انقضای خود نزدیک تر باشد، نرخ کمتری را به خود اختصاص می دهد.

لازم به ذکر است مهم ترین گریدهای شیت های روغنی شامل ST12، ST13 و ST14  می باشند که به ترتیب خواص معمولی، نیمه کشش و فوق کشش را به خود اختصاص می دهند. گرید ST12 بیشترین کاربرد و مقاومت را داشته و در مصارف ساختمانی و قطعه سازی به کار برده می شود. به طور معمول محصولات سرد با داشتن کیفیت ظاهری زیبا و مقاومت عالی در برابر شرایط مختلف در مواردی به کار برده می شوند که ظاهر کار اهمیت زیادی داشته باشد. سایر گریدهای شیت های سرد شامل ST15، EK2 و  QSTE می باشند که هر کدام با دارا بودن خواصی متفاوت در موارد مختلفی به کار می روند.

از جمله عوامل مؤثر بر هزینه نهایی خرید شیت های سرد می توان به نرخ مواد اولیه، شمش فولادی و ورق سیاه، نوسانات ارزی، وضعیت بورس و ... اشاره کرد که هر کدام از آن ها بر اساس عوامل مختلف دیگری دچار نوسان می باشند. نرخ شیت های مختلف از جمله محصولات روغنی فولاد مبارکه و دیگر کارخانجات در لحظه و به صورت روزانه در سایت آهن اینفو بارگزاری می گردد. قبل از خرید محصول کافی است، به وب سایت آهن اینفو مراجعه نموده و یا با شماره های واحد روغنی تماس حاصل فرمایید.

شرکت آهن اینفو یکی از مراجع معتبر و متخصص در زمینه قیمت گذاری و تأمین ورق های فولادی با بهترین کیفیت در کشور می باشد. کارشناسان این مجموعه علاوه بر ارائه مشاوره فنی و تخصصی در مورد هر محصول، راهنمایی های لازم را درباره کاربرد نهایی و مشخصات هماهنگ شده با آن ارائه می نمایند. محصولات روغنی توسط شرکت آهن اینفو به صورت انواع رول، شیت و فابریک و همچنین ابعاد و ضخامت های متنوع عرضه می شوند.

همچنین خدماتی مانند مشاوره خرید، محاسبه حجم سفارش مورد نیاز، قیمت گذاری، بازرسی و نظارت کیفی، آزمون و گواهی فنی و خدماتی همچون نواربری یا رشته بری، برش، پانچ یا سوراخ کاری و فرمینگ به مشتریان ارائه می گردد. در جداول این صفحه لیست نرخ  ورق روغنی کارخانجات مختلف داخلی به صورت روزانه و لحظه ای بارگذاری می شود که با مراجعه به سایت آهن اینفو یا تماس با کارشناسان فروش از طریق شماره 03136605390 الی 93 به راحتی می توانید پیش از تصمیم به خرید از قیمت کلیه محصولات فولادی آگاه گردید.

قیمت روز ورق روغنی

قیمت روز ورق روغنی همواره به صورت روزانه و لحظه ای در وب سایت بارگذاری و به روز رسانی می شود. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد کاربرد مورد نظر و گرید مناسب، می توانید با کارشناسان فروش تماس گرفته تا از مشاوره فنی آن ها بهره مند گردید. مشهورترین تولید کنندگان شیت روغنی در بازار ایران شامل فولاد مبارکه اصفهان، فولاد غرب و شرکت صنایع هفت الماس می باشند و بیشترین میزان واردات در برندهای خارجی انجام می پذیرد.

همان طور که اشاره کردیم یکی از مهم ترین کاربردهای شیت های روغنی در تولید محصولات پوشش دار است. منظور از این محصولات فولاد گالوانیزه، قلع اندود، رنگی و شیروانی می باشد که آن ها نیز انواع مختلفی دارند. قیمت ورق گالوانیزه نیز بسته به نرخ روز محصولات روغنی تعیین می شود؛ زیرا از پوشش دهی این محصولات به وسیله حوضچه های مذاب حاوی فلز روی (zn) است که شیت گالوانیزه به وجود می آید. فلز روی سبب مقاومت ویژه این محصولات در برابر رطوبت و آب خواهد شد؛ در نتیجه در مواردی کاربرد دارند که در معرض رطوبت باشند.

بیشترین کاربرد فولاد گالوانیزه در تولید لوازم خانگی، صنعت ساخت و ساز و خودروسازی می باشد؛ با این وجود با رنگ آمیزی آن ها فلزات رنگی به وجود می آیند و با قرار گرفتن در دستگاه های مخصوص رول فرمینگ، طرح های مختلف شیت های شیروانی مانند طرح سفال، شادولاین و ... تولید می شوند.

قیمت ورق روغنی اصفهان

یکی از مهم ترین موارد حائز اهمیت، نرخ مواد اولیه در استان های مختلف است که با یک دیگر متفاوت است. به طور مثال مجموعه فولاد مبارکه با داشتن بیش از 40 سال سابقه و دانش فنی، محصولات سرد را با بالاترین کیفیت تولید می کند و منظور از قیمت ورق روغنی اصفهان، شیت های سرد فولاد مبارکه می باشد که نرخ مناسبی در مقایسه با کیفیت دارند. با این وجود بهتر است بدانید نرخ مواد اولیه فولادی در اکثر مواقع در اصفهان ارزان تر از دیگر استان ها می باشد.

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

به طور کلی کارخانه فولاد مبارکه یکی از مهم ترین تولید کنندگان محصولات فولادی در سطح کشور می باشد که کیفیت بالای محصولات آن سبب تأثیرات بسیار زیادی بر نرخ سایر محصولات کارخانجات می شود. به طوری که حتی بر نرخ ور قروغنی چینی نیز تأثیر می گذارد. با این وجود به عوامل زیادی بستگی دارد که از جمله آن ها می توان به کیفیت مواد اولیه، مراحل تولید، استانداردهای جهانی، برند سازنده و ... اشاره کرد.

قیمت ورق روغنی در تهران

به طور کلی نرخ تمامی محصولات فولادی در تهران و شهرستان ها مانند قیمت ورق روغنی تهران، بر اساس نرخ شمش فولادی به صورت روزانه مشخص می شود. به صورتی که تاریخ خریداری بار و انبار آن اهمیت ندارد. هر محصول با هر قیمتی که خریداری می شود؛ بر اساس هزینه روزانه شمش فولادی به فروش می رسد. در مورد صادرات ورق اهن روغنی باید گفت کیفیت این محصول قابل قبول است؛ اما با وجود مشکلات اقتصادی و سیاسی اخیر میزان آن کاهش پیدا کرده است.

خرید ورق روغنی

برای خرید ورق روغنی کافی است پس از استعلام قیمت از طریق سایت و یا تماس با واحد فروش آهن اینفو سفارش خود را توسط یکی از کارشناسان فروش ثبت نمایید تا در اسرع وقت مشخصات محصول، قیمت، شرایط تسویه یا شرایط پرداخت، زمان بارگیری، تاریخ تحویل کالا و سایر جزئیات سفارش به صورت پيش فاكتور برای شما ارسال گردد.

پس از تایید پرداخت، دستور بارگیری صادر و پیامک ارسال بار توسط خریدار دریافت می گردد. جهت ارسال بار پس از هماهنگی های صورت گرفته با باربری و صدور تأييدیه قيمت كرايه از سوي مشتري، براساس برنامه زمانی تعیین شده، فرایند ارسال بار آغاز می گردد.

البته لازم به ذکر است پیش از خرید باید عوامل مؤثر بر نرخ این محصول مانند نرخ ورق سیاه، اسیدشویی، شمش، نوسانات ارزی و ... توجه کنید؛ زیرا همان طور که می دانید شیت های سرد از جمله محصولات ثانوی می باشند و در واقع از محصولات گرم یا سیاه به دست می آیند.

فرآیند نورد گرم در دمای بالا انجام شده و سبب تولید ورق های سیاه می شود که ظاهری مات و کدر دارند؛ به همین دلیل آن ها را اسیدشویی کرده تا برای قرار گرفتن در دستگاه های نورد سرد آماده شوند؛ زیرا اگر این فلزات به تنهایی در این دستگاه ها قرار بگیرند، سبب خراب شدن غلتک های نورد سرد شده و محصول نهایی کیفیت قابل قبولی نخواهد داشت؛ با وجود این توضیحات می توان نتیجه گرفت قیمت ورق سیاه نیز در تعیین نرخ شیت های روغنی تأثیر دارد.

قیمت ورق ST12

همان طور که اشاره کردیم پر مصرف ترین کیفیت ورق روغنی مربوط به نوع ST12 می باشد که مقاومت ویژه ای دارد، اما قابلیت کشش چندانی نداشته و در مواردی به کار برده می شود که نیازی به فرم پذیری بالا نباشد. این کیفیت در استاندارد DIN 1623-1 مربوط به کشور آلمان با نام ST12 شناخته می شود، اما در استاندارد EN با نام DC01 معرفی می شود.

پرداخت نهایی در این نوع محصول با صافی بزرگ تر از 1.6 میکرون انجام می گردد. همچنین در استاندارد های جدید این نوع ورق تا 3 ماه پس تولید می بایست به مصرف نهایی برسد؛ زیرا محصولات روغنی دارای تاریخ انقضا می باشند. سایر ویژگی های شیت های ST12 مربوط به داشتن قابلیت جوش پذیری، کیفیت سطحی نرمال، نداشتن ترک های سطحی و یک دست بودن هر دو سطح آن است.

قیمت ورق روغنی 2 میل

در کارخانجات فولادی، برای تولید ورق روغنی با ضخامت 2 میل، از روش نورد سرد استفاده می شود. نرخ انواع شیت های روغنی 2 میل، با توجه به ابعاد و برند تولید کننده و سایر عوامل خارجی اثرگذار بر هزینه نهایی آن، به صورت روزانه تغییر می کند. شما می توانید قیمت روز ورق روغنی 2 میل برندهای مختلف بازار را در جداول لیست نرخ آهن اینفو مشاهده کنید.

این نوع از محصولات فولادی مقاومت فوق العاده ای در برابر شرایط تحت فشار و حتی پرفشار دارند. از همین رو شیت روغنی یکی از پر تقاضا ترین شیت های فولادی در صنعت به شمار می رود. لازم به ذکر است ورق های سرد نورد شده با سایر گریدهای  A611، A619، A620 و A366  برای مصارف عمومی و کششی نیز تولید می شوند که توسط شرکت های فولادی و معادل گرید های استاندارد های DIN و EN ارائه می گردند.

از دیگر خصوصیت مهم آن ها، استحکام بالا، هزینه تولید کم و راندمان بالای تولید است؛ زیرا فرایند نورد سرد بسیار ساده تر از مابقی روش های تولید دیگر ورق های فولادی است. از دیگر محصولات روغنی پر تقاضا می توان به ضخامت 5/1 میلی متر اشاره کرد. این محصول نیز کاربرد زیادی در ساخت قطعه های مختلف صنایع دارد. قیمت ورق روغنی 5/1 میل نیز بر اساس موارد ذکر شده در فوق تعیین می گردد.

عوامل مؤثر بر قیمت ورق روغنی

نرخ ورق های روغنی امروزه به خصوص برای تولیدکنندگان صنایعی مانند خودروسازی، لوازم خانگی، قفسه سازی، تسمه، لوله و پروفیل سازی، کابینت سازی، مبلمان سازی و ... بسیار حائز اهمیت است، اما باید پیش از خرید این محصولات یک سری عوامل که بر قیمت آن ها اثرگذار می باشند را در نظر گرفت. در ابتدای مطلب نیز به صورت اختصاری آن ها را نام بردیم، اما در ادامه به شرح توضیحاتی برای هر کدام از عوامل مؤثر بر قیمت ورق روغنی پرداخته ایم:

قیمت مواد اولیه: بهتر است بدانید در چرخه تولید ورق های فولادی، قیمت تمامی محصولات بر اساس نرخ مواد اولیه آن ها تعیین می شود. مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ورق های روغنی نیز در ابتدا ورق سیاه می باشد که پس از اسیدشویی و قرارگیری تحت فرآیند نورد سرد به ورق های فول هارد تبدیل می شود. از این رو می توان گفت قیمت ورق سیاه بر قیمت ورق روغنی تأثیر به سزایی دارد.

نوسانات ارز و دلار: این مورد یکی از مهم ترین موارد اثرگذار بر قیمت تمامی ورق های فولادی از جمله ورق روغنی می باشد؛ زیرا قیمت شمش فولادی اولیه وارداتی و صادراتی که برای تولید ورق سیاه و سپس ورق روغنی مورد استفاده قرار می گیرد، بر اساس قیمت دلار تعیین می شود. از این رو می توان گفت نوساناتی که در بازار دلار همواره در حال به وجود آمدن است، تأثیر به سزایی بر قیمت ورق روغنی بازار دارد.

وضعیت بورس: همان طور که می دانید بازار فیزیکی بورس کالا یکی از راه های خرید انواع محصولات فولادی و غیر فولادی به شمار می آید. حال منظور از وضعیت بورس، میزان عرضه و تقاضایی است که در هر هفته برای ورق های روغنی در وب سایت بورس کالا وجود دارد. در واقع مانند تمامی محصولات، هر چه میزان تقاضا برای ورق های روغنی افزایش یابد، با بیشتر شدن نرخ ها مواجه خواهیم شد. البته برعکس این موضوع نیز اتفاق می افتد و با کاهش تقاضا، عرضه کارخانجات و به دنبال آن قیمت ها کاهش می یابند.

گرید یا کیفیت ورق روغنی: از دیگر عواملی که بر نرخ محصولات سرد یا روغنی اثرگذار می باشند، می توان به کیفیت یا گرید آن ها اشاره شد. در ادامه به بررسی مشخصات هر گرید پرداخته ایم؛ زیرا هر گرید با داشتن ترکیبات خاصی برای یک صنعت به کار برده می شود. به طور مثال کیفیت ST12 با داشتن استحکام کششی بالاتر نسبت به دو گرید اصلی دیگر ورق روغنی، برای مصارفی بیشتر کاربرد دارد که نیاز به استحکام و تحمل وزن بالاتری باشد.

این موارد تنها اصلی ترین عوامل مؤثر بر قیمت ورق روغنی بودند، اما باید گفت عواملی مانند کیفیت سطحی، نوع عرضه، کارخانه سازنده، هزینه تولید و اتلاف انرژی، تورم اقتصادی کشور و وزن رول یا شیت روغنی بر نرخ نهایی آن اثرگذار هستند و پیش از خرید باید مورد بررسی قرار بگیرند.

مشخصات ورق روغنی

انواع محصولات روغنی در بازار وجود دارند که در صنایع خودروسازی، ساخت لوازم خانگی، تولید شیت های رنگی و مواردی از این قبیل مورد استفاده قرار می گیرند. ضخامت این محصولات تنوع زیادی دارد که هر کدام برای مصارف خاص به کار می روند. شیت روغنی 3 میل یکی از رایج ترین و پرکاربردترین انواع ورق ها است. این محصولات به دلیل قابلیت انعطاف بالا و کیفیت عالی که دارند، در صنایع بسیاری به کار گرفته می شوند.
به طور کلی کلاف های فولادی با دو روش نورد گرم و نورد سرد تولید می گردند. شیت های روغنی با تولید به روش نورد سرد به دست آمده و ضخامت های بسیار کمی دارند. از آن جا که امروزه تولید شیت روغنی 3 میل رنگی نیز امکان پذیر گردیده است؛ بنابراین انتظار می رود که مصرف این ورق ها بسیار بیشتر از قبل رایج شود.

همان طور که می دانید مهم ترین کاربرد شیت های روغنی در تولید محصولات گالوانیزه رنگی و شیروانی است؛ در نتیجه نرخ این محصولات در تعیین قیمت ورق رنگی و گالوانیزه تأثیرگذار است. در واقع شیت های رنگی همان ورق های گالوانیزه می باشند که با رنگ آمیزی ظاهری زیبا و درخشان دارند و در موارد مختلفی به کار گرفته می شوند. این محصولات با داشتن تنوع در طرح و رنگ در مصارف ساختمانی، تولید لوازم خانگی و خودروسازی برای بدنه و شاسی اتومبیل کاربرد دارند و دارای خواص فولاد گالوانیزه می باشند؛ در نتیجه در برابر رطوبت و آب باران مقاوم هستند.

بررسی کیفیت ورق روغنی کارخانجات مختلف

ورق های روغنی علاوه بر این که توسط کارخانجات مختلف داخلی تولید می شوند، واردات آن ها نیز از کشورهای دیگری مانند چین صورت می گیرد. از جمله این کارخانجات نیز می توان به شرکت های فولاد مبارکه اصفهان، فولاد غرب آسیا و مجموعه صنایع هفت الماس اشاره کرد. طبیعی است که کیفیت سطح ورق های روغنی تولید شده توسط هر کارخانه با دیگری تفاوت داشته باشد؛ زیرا معمولاً علاوه بر این که دستگاه ها و تجهیزات آن ها با یک دیگر متفاوت است، در برخی مواقع استانداردهای تولید آن ها نیز متمایز از یک دیگر است.

در این بین ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان از کیفیت سطح فوق العاده ای برخوردار می باشد؛ زیرا تولید این محصول با دقت بسیار زیادی انجام می گیرد و همین موضوع سبب محبوبیت و به کارگیری آن در صنایع و شرکت های خودروسازی و لوازم خانگی گردیده است. ورق روغنی فولاد مبارکه از نظر سطحی در چند کیفیت مات، براق، نیمه براق، زبر و معمولی عرضه شده و از این رو برای انواع کاربردها مناسب هستند.

شرکت فولاد غرب آسیا نیز که یکی دیگر از تولیدکنندگان این محصولات به شمار می آید، در ابتدا هدف از تأسیس را تولید ورق های روغنی با ظرفیت و کیفیت بالا تعیین کرد. از این رو ورق روغنی فولاد غرب از نظر ظاهری دارای سطحی صاف، صیقلی بدون هیچ گونه ناصافی بوده و در انواع سطوح ظاهری تولید و عرضه می شود. شرکت فولاد غرب آسیا و فولاد مبارکه هر دو تمامی گریدهای ورق روغنی از جمله محصولات ضد سایش را نیز تولید می کنند.

شرکت صنایع هفت الماس نیز مانند دو کارخانه دیگر ورق روغنی را با انواع کیفیت سطحی برای صنایعی مانند خودروسازی، لوازم خانگی، قفسه سازی و ... تولید می کند. این مجموعه معمولاٌ ورق های روغنی را در سه گرید اصلی st12، st13 و st14 به تولیدکنندگان عرضه می نماید.

در این بین باید گفت برخی از ورق های روغنی موجود در بازار، با نام ورق روغنی چینی شهرت یافته اند. این فلزات محبوبیت زیادی را در بین ورق های روغنی موجود در بازار به خود اختصاص می دهند؛ زیرا واردات آن ها از بزرگ ترین تولیدکننده جهان یعنی کشور چین صورت می گیرد. ضخامت ثابت ورق روغنی چینی بین 3 تا 10 میلی متر بسته به طول و عرض آن می باشد و لایه های حفاظتی سطح آن نیز از کیفیت بسیار زیادی در برابر خوردگی و اکسیداسیون بهره مند هستند.

انواع ضخامت ورق روغنی

انواع ورق روغنی با ضخامت ها و ابعاد مختلفی تولید می شوند که رایج ترین آن ها بین 3/0 تا 3 میلی متر ضخامت دارند. عرض این محصولات نیز به طور معمول 1 متر در نظر گرفته می شود. شیت های روغنی 3 میل معمولاً به صورت رول تولید شده و از تنوع رنگی بالایی نیز برخوردار هستند.

بیشترین ضخامت مورد استفاده از شیت روغنی در بازار تولید محصولات فولادی 6/0 (در لوازم خانگی) و 7/0 (در خودروسازی) است. با وجود این که در نورد سرد، هدف کاهش ضخامت ورق زیر فشار بسیار زیاد و در دمای اتاق و حداکثر تا ۲۰۰ درجه سانتی‌ گراد است، لذا از ویژگی‌ های بارز مشخصات شیت های روغنی سطحی صاف و عاری از زنگ زدگی می باشد.

شما می توانید جهت مطالعه بیشتر به قسمت مقالات مراجعه و نسبت به مشخصات شیت های روغنی، محاسبه وزن و سایر موارد مطلع شوید. شیت های روغنی 5/0 (50)، 6/0 (60) و 7/0 (70) پر مصرف ترین ضخامت های محصولات سرد در بازار می باشد. رایج ترین عرض ورق روغنی نیز 1000 میلی متر 1250 میلی متر می باشد. با این وجود عرض متداول این محصولات از 700 تا 1620 متغیر است و بسته به لبه اصلاح شده متفاوت می باشد.

محصولات سرد در دو سطح روغن اندود شده و اندود نشده عرضه می شوند. روغن اندود کردن کلاف های سرد یک روش استاندارد است که در آن سطح شیت توسط یک لایه نازک و مقاوم در برابر زنگ زدگی روغن اندود می شود. ورق سرد با وضعیت ظاهری MB الزاماً به صورت روغن اندود عرضه می شود که میزان روغن به مقدار 1 تا 3 گرم به ازای هر متر مربع سطح قابل تحویل است.

شیت های اندود نشده فاقد هر گونه روغن بر روی سطح می باشند و باید بنا به تقاظای مشتری تحویل داده شوند. همچنین محصولات تمام سخت و آنیل شده نیز به این صورت عرضه می گردد. از نظر کیفیت سطح ظاهری نیز محصولات سرد با چهار دسته براق، نیمه براق، مات و زبر تولید و عرضه می شوند. طول ورق یا شیت بنا به درخواست خریدار از 750 میلی متر تا 4000 میلی متر قابل عرضه می باشد.

کاربرد ورق روغنی

برای کاربردهایی که نیاز به دقت، کیفیت و زیبایی ظاهری بالایی هستند ورق روغنی گزینه بسیار مناسبی می باشد. این نوع ورق ها به دلیل ظاهر زیبا در مصارف ساختمانی، بدنه خودرو و ساخت انواع قفسه استفاده می گردد. از جمله کاربردهای ورق های روغنی می توان به موارد زیر اشاره کرد: محصولات لوازم خانگی، روکش محصولات مانند روکش یخچال، مخازن فلزی، نقاشی قطعات صنعتی، رادیاتورسازی، ساخت قفسه، صنعت اتومبیل سازی، لوازم بهداشتی خانگی، مخازن و کانتینرهای حمل مایعات، صنایع الکتریکی و ....

 • تولید لوله و مبلمان فلزی :تولیدکنندگان مبل ها در سبک های مختلف برای تولید مبل های اداری از ورق های روغنی استفاده می کنند.
 • تولید لوازم خانگی:ورق روغنی در تولید لوازم خانگی مختلف از جمله  یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و اجاق گاز استفاده می‌شود. پوشش روغنی این ورق، سطح آن را در برابر خوردگی، زنگ زدگی و خشک شدن محافظت می‌کند و باعث افزایش عمر مفید و کیفیت این لوازم می‌شود
 • تولید قطعات الکتریکی
 • بشکه سازی
 • رادیاتور سازی :ورق های روغنی  به دلیل خاصیت ضد سایش و مقاومت خود در ساخت رادیوتو های با کیفیت استفاده می شوند.
 • کاربردهای ساختمانی و مصارف عمومی
 • تولید قطعات ماشین :ورق روغنی به دلیل مقاومت و استحکام بالایش، گزینه‌ای مناسب برای ساخت قطعات ماشین است. این نوع فولاد برای ساخت قطعات دقیق ماشین‌آلات، از جمله تسمه‌ها، چرخ‌دنده‌ها و محورها استفاده می‌شود.
 • لعاب کاری

نکات فنی نگهداری از ورق های روغنی

به طور کلی ورق های روغنی به سبب قرارگیری تحت عملیات های آنیلینگ و مواردی که در فرآیند تولید آن ها شرح دادیم، دارای خواص مکانیکی منحصر به فردی از نظر استحکام کششی، میزان کشش، مقاومت در برابر خوردگی و مواردی از این قبیل هستند. اما لازم به ذکر است میزان ماندگاری این ویژگی ها برای سه گرید اصلی این فلزات یعنی ST12، ST13 و ST14 تا یک مدت زمان مشخصی است. در واقع پس از گذشتن تاریخ انقضا ورق های روغنی، خواص مکانیکی و فیزیکی آن خاصیت ابتدایی خود را از دست می دهند و دیگر کارایی اولیه را ندارند؛ از این رو پیشنهاد می شود نکات فنی نگهداری از ورق های روغنی که در ادامه آورده شده اند را رعایت نمایید:

 • نگهداری شیت های روغنی در محیط خشک و عاری از هر گونه مواد شیمیایی، رطوبت، آب و بارش های مختلف
 • استفاده از محصولات روغنی با گرید ST12 تا حداکثر 18 ماه، گریدهای ST13 و  ST14 نیز تا حداکثر 8 ماه
 • چک کردن دوره ای رول های روغنی در انبار
 • در صورت وجود آسیب پیشنهاد می شود سریعاً ورق روغنی را با پوشش های حفاظتی تعمیر نمایید
 • انبار کردن رول های روغنی در انبار سرپوشیده
 • اعمال پوشش های حفاظتی بر روی سطح ورق های روغنی در صورت نگهداری طولانی مدت

لازم به ذکر است در صورتی که نکات فوق را به خوبی رعایت کنید، تاریخ انقضا ورق های روغنی تغییری نمی کند، اما می توان گفت طول عمر این فلزات پس از به کارگیری آن ها در صنعت مورد نظر حدود 3 تا 10 سال می باشد. در واقع همین موضوع سبب شده تا کیفیت هایی مختلف این فلز کاربردهای بسیاری را به خصوص برای ساخت قطعات شرکت های خودروسازی داخلی و خارجی به خود اختصاص دهند.

انواع ورق روغنی

محصولات روغنی بر اساس گرید یا کیفیت دسته بندی می شوند و هر کدام بنا بر خواصی که دارند، کاربردهای مختلفی را به خود اختصاص می دهند. مهم ترین گریدهای شیت های روغنی شامل ST12، ST13 و ST14  می باشند که به ترتیب خواص معمولی، نیمه کشش و فوق کشش را به خود اختصاص می دهند.

پر مصرف ترین نوع مربوط به ورق ST12 می شود و دو نوع دیگر به ترتیب خواص نیمه کشش و فوق کشش را دارا می باشند. سایر گریدهای این محصول شامل ST15، EK2 و  QSTE می باشند. همچنین یک نوع دیگری از محصولات سرد در بازار با نام ورق روغنی چینی شناخته می شود که با داشتن ضخامت های مختلف کاربردهای زیادی دارند.

استاندارد های تولید ورق روغنی

شیت های روغنی در انواع گرید های استاندارد  ST12، نیمه کشش  ST13، فوق کشش ST14 و EK2 (محصولات روغنی با قابلیت لعاب پذیری) تولید می شوند. تولید این شیت ها بر اساس یک سری استاندارد و مشخصات مختلفی انجام می شود و با استاندارد های تولید در هر کشور نام انحصاری خود را دارد. به طور مثال گرید ST12 در اروپا با نام (EN) معرفی شده در کشور آلمان که با نام اختصاری (EN) شناخته می شود، در عنوان DC01 تولید و عرضه می گردد.

کاربرد محصولات روغنی نیز بر اساس گرید آن ها تغییر می کند. به عنوان مثال هر چه بخواهیم ورق از کیفیت، ضخامت و فرم پذیری بیشتری برخوردار باشد، گرید بالاتری را باید انتخاب نماییم تا میزان کشش محصول را افزایش دهیم. زمانی که قصد داریم شیت مقاومت بالایی داشته باشد، حتی اگر فرم پذیری خاصی در نظر نداشته باشیم (بدنه خودرو) نیز باید ورق روغنی با گرید بالا انتخاب کنیم.

محاسبه وزن ورق روغنی

برای محاسبه وزن ورق روغنی می توانید در بخش محاسبه جداول وزنی با روش محاسبه وزن بیشتر آشنا گردید. در کل برای انجام این محاسبه از فرمول زیر استفاده می شود:

وزن ورق فولادی = طول (متر) * عرض (متر) * ضخامت (میلی متر) * 7.85

تولید کنندگان عمده ورق روغنی

معتبرترین و بزرگ ترین تولید کنندگان محصولات فولادی در بازار ایران شامل: شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت صنایع هفت الماس،کارخانه فولاد غرب  می باشند که بزرگ ترین کارخانه در کشور که تولیدات ورق روغنی را انجام می دهد  شرکت فولاد مبارکه در 75 کیلومتری استان اصفهان می باشد. با این وجود تنها برخی از آن ها در تولید محصولات سرد و روغنی فعالیت دارند که شامل موارد زیر می باشند:

 • کارخانه فولاد مبارکه اصفهان
 • شرکت فولاد غرب آسیا
 • مجموعه صنایع هفت الماس

بهتر است بدانید یکی از محصولات روغنی تولید شده به ورق روغنی چینی مشهور است و در بازار آهن آلات بسیار پر فروش می باشد. شیت های چینی با ضخامت های مختلف و تحت استانداردهای خاصی تولید می شوند. بیشترین کاربرد این محصول در صنایع تجاری و صنعتی می باشد و به دلیل دارا بودن خواص ضد زنگ برای استفاده در مواردی مانند فولاد سازی و سایر کارخانه ها مناسب است.

به نقل از سایت www.buymetalonline.co.uk فرایند تولید ورق های روغنی به شکل زیر می باشد:

The process of making hot rolled steel leads to oxidisation, meaning a layer of scale, impurities and debris can be left behind. In order to prevent rust from forming on the surface of the metal when it is exposed to the air, this scale needs to go. Pickling takes care of this: by dipping the steel sheet into exactly the right acid, the oxide is dissolved and the metal is de-scaled. The ‘scale jacket’ that’s removed is a very thin layer, usually a tiny fraction of a centimetre thick, but it makes all the difference to the finished product’s appearance: metal with scale has a grey, dull appearance, whereas that which has been pickled comes out with a gleaming sheen. Once the scale is gone, pickled steel is rinsed, before being given an extra layer of protection from the elements in the form of an oil barrier.

ترجمه:

فرآیند تولید فولاد نورد گرم منجر به اکسید شدن می شود، به این معنی که می توان لایه ای از رسوب، ناخالصی ها و زباله ها را پشت سر گذاشت. برای جلوگیری از ایجاد زنگ زدگی بر روی سطح فلز هنگام قرار گرفتن در معرض هوا، این مقیاس باید از بین برود. ترشی این کار را انجام می دهد: با فرو بردن ورق فولادی دقیقاً در اسید مناسب، اکسید حل شده و فلز رسوب زدایی می کند. ژاکت رسوبی که برداشته می‌شود، یک لایه بسیار نازک است، معمولاً کسری کوچک از یک سانتی‌متر ضخامت دارد، اما تمام تفاوت‌ها را در ظاهر محصول نهایی ایجاد می‌کند: فلز با رسوب ظاهری خاکستری و کدر دارد، در حالی که آن چیزی که ترشی شده است. با درخشندگی درخشان بیرون می آید. هنگامی که فلس از بین رفت، فولاد ترشی شسته می شود، قبل از اینکه یک لایه محافظتی اضافی در برابر عناصر به شکل یک مانع روغنی به آن داده شود.

کارخانه ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

کارخانه فولاد مبارکه نقش پر اهمیتی در تولید ورق یا کلاف سرد داشته و جزو اولین تولیدکنندگان ورق روغنی میباشد و همانطور که میدانید قیمت شیت روغنی فولاد مبارکه از اهمیت خاصی برای فعالان بازار برخوردار است که کارشناسان ما هزینه ورق روغنی  فولاد مبارکه را روزانه برای شما آپدیت میکنند

خطوط تولید ورق روغنی فولاد مبارکه

اولین کوره قوس الکتریکی فولاد مبارکه اصفهان در سال 1370 به بهره برداری رسید و خطوط تولید آن به صورت رسمی در دی ماه 1371 افتتاح گردید. این شرکت در حال حاضر نزدیک به 50% نیاز فولاد کشور را تأمین می نماید. در حال حاضر ظرفیت تولید کارخانه فولاد مبارکه 2/6 میلیون تن در سال است. 

همچنین بیش از 3000 کارخانه و شرکت تولیدی در صنایع مختلف از جمله نفت و گاز و پتروشیمی، صنعت خودرو سازی و قطعات، صنعت لوازم خانگی، صنایع ساختمانی، تجهیزات و قطعات موتوری، صنایع فلزی سبک و سنگین، کشتی سازی و سازه های دریایی و .... وابسته به محصولات این مجموعه می باشند. بهتر است بدانید فولاد مبارکه بزرگ ترین تولید کننده محصولات تخت فولادی از جمله ورق سرد نورد دیده کلاف سرد، ورق روغنی اصفهان با انواع استاندارد های مختلف و رایج جهانی است.

مشخصات ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

همان طور که می دانید محصولات روغنی گریدهای مختلفی را به خود اختصاص می دهند. از جمله مهم ترین گریدهای آن ها که در مصارف بیشتری به کار برده می شود، نوع ST12 یا استاندارد می باشد. این محصول دارای مقاومت مناسبی بوده و انعطاف پذیری نسبتاً خوبی دارد. لازم به ذکر است گرید ST13 به عنوان فولاد نیمه کشش و کیفیت ST14 تحت عنوان ورق فوق کشش شناخته می شود.
همچنین از دیگر کیفیت ها می توان EK2  را نام برد که ورق های روغنی با قابلیت لعاب پذیری فوق العاده می باشند. ضخامت محصولات روغنی فولاد مبارکه از 3/0 تا 3 میلی متر می باشد، اما بیشترین ضخامت ارائه شده در بازار آهن آلات برای تولید لوازم خانگی 6/0 میلی متر و برای کاربرد در خودروسازی 7/0 میلی متر می باشد. با این حال پر تقاضا ترین ضخامت برای فلزات سرد و روغنی 5/0، 6/0 و 7/0 هستند.
محصولات روغنی از نظر عرض در دو نوع 1000 میلی متر و 1250 میلی متر عرضه می شوند. تعدادی از گرید ها تنها در کارخانه فولاد مبارکه تولید می شوند و در مصارف کششی و عمومی کاربرد دارند. این کیفیت ها شامل A 611، A619، A620، A366 می باشند. دیگر گریدها بر اساس استاندارد جهانی ساخته شده و به صورت زیر می باشند:
 • استاندارد DIN مربوط به کشور آلمان می باشد که چهار گرید آن با نام های ST12، ST13، ST14 و ST15 شناخته می شوند.
 • استاندارد EN مربوط به اروپا است که معادل با استاندارد جهانی آلمان به ترتیب با نام های DC01، DC03، DC04 و DC05 معرفی می شوند. 

تفاوت ورق روغنی کارخانجات مختلف

همان طور که می دانید ورق های روغنی امروزه توسط سه کارخانه تولیدکننده اصلی در بازارهای مختلف فولادی عرضه می گردد که شامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان، مجموعه فولاد غرب آسیا و شرکت صنایع هفت الماس قزوین اشاره کرد. ابتدایی ترین تفاوت ورق روغنی این سه کارخانه در تخصص اصلی آن ها می باشد. در این بین شرکت فولاد مبارکه علاوه بر تولید انواع گریدهای ورق روغنی، سایر محصولات فولادی را نیز با بهترین کیفیت تولید می کند. مجموعه هفت  الماس نیز به تولید ورق های روغنی، گالوانیزه و رنگی می پردازد، اما در این بین تنها شرکت فولاد غرب آسیا است که با داشتن دو خط اصلی ورق های فول هارد و سرد، ورق های روغنی و اسیدشویی را تولید می نماید.

همان طور که می دانید ورق های اسیدشویی، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات روغنی هستند. دیگر تفاوت این سه کارخانه در کیفیت سطح ورق های روغنی آن ها می باشد. هر سه کارخانه ورق روغنی را با انواع سطح های زبر، مات، براق و نیمه براق تولید می کنند، اما سطح آن ها بسته به ورق های اسیدشویی اولیه، استانداردها و ضخامت محصول متغیر می باشد. ورق های روغنی سه تولیدکننده فولاد مبارکه، هفت الماس و فولاد غرب آسیا نیز از نظر ضخامت و نحوه عرضه نیز با یک دیگر در تمایز هستند؛ به طوری که شرکت فولاد مبارکه ورق روغنی را در بازه ضخامتی 3/0 تا 3 میلی متر عرضه می کند، شرکت هفت الماس در بازه ضخامتی 18/0 تا 5/2 میلی متر و مجموعه فولاد غرب با ضخامت 18/0 تا 3 میلی متر تولید می کنند.

همچنین از نظر نحوه عرضه نیز، ورق های روغنی در شرکت های هفت الماس و فولاد غرب آسیا به دو صورت رول و شیت های فابریک تولید می شوند، اما مجموعه فولاد مبارکه این فلزات را تنها به صورت رول عرضه می کند.

راهنمای خرید ورق روغنی از آهن اینفو

برای خرید ورق روغنی از آهن اینفو تنها کافی است راهنمای بسیار ساده ای که در ادامه آورده ایم را مطالعه نمایید تا فرآیند خرید این فلزات درخشان را با اطمینان بیشتری انجام دهید:

 • پیش از خرید ابتدا پیشنهاد می شود عوامل مؤثر بر قیمت این فلزات را چک نمایید تا در زمان تماس با کارشناس فروش ورق روغنی مجموعه، از مغایرت داشتن قیمت سایت با نرخ استعلامی او دچار شک نشوید. به دلیل وجود نوسان در بازار مقاطع فولادی، قیمت ها همواره در حال تغییر هستند و به همین علت به صورت لحظه ای استعلام آن ها گرفته می شود، اما قیمت ها در سایت روزانه به روز رسانی می گردند.
 • از سوی دیگر توصیه می شود، استفاده از ورق های روغنی را پیش خرید مشخص نمایید تا بر اساس کاربرد نهایی، گرید یا کیفیت مناسبی را خریداری نمایید. به طور مثال برای کاربردهایی که نیاز به کشش زیاد و پرس های فوق عمیق باشد، از گرید فوق کششی ST14 استفاده می کنند.
 • حال می توانید با کارشناس فروش ورق روغنی آهن اینفو تماس حاصل نمایید تا مطابق با کاربرد مد نظرتان، گرید مناسبی از این محصول با ابعاد مناسب به شما پیشنهاد شود. پس از استعلام قیمت ورق روغنی و موجودی انبار توسط کارشناس فروش، اطلاعات و مشخصات فنی محصول به همراه قیمت حدودی پیش از وزن کردن بر روی باسکول، در قالب یک پیش فاکتور و یک پیامک برای شما ارسال می شود.
 • پس از پرداخت مشتری و تأیید کارشناس فروش، رول یا شیت ورق روغنی وزن شده و قیمت نهایی آن در قالب فاکتور نهایی برای خریدار ارسال می شود. در نهایت عملیات بارگیری و ارسال محصول به او پس از پرداخت نهایی (یا پیش پرداخت و پس پرداخت نهایی) صورت می گیرد.

خدمات آهن اینفو برای ورق های روغنی

همان طور که می دانید ورق های روغنی اکثراً توسط کارخانجات ذکر شده به صورت رول یا کلاف به مشتریان عرضه می گردند؛ از این رو مجموعه آهن اینفو قادر است در زمان ثبت سفارش برای خریداران و پیش از وزن کردن محصول، در صورت خواست او عملیات هایی نظیر برشکاری، ماشینکاری، فرمینگ، نواربری، تسمه بری و مواردی از این قبیل را بر روی محصول انجام دهد. در نهایت هزینه انجام عملیات ها نیز در قالب فاکتور نهایی برای مشتری به همراه محصول ارسال می گردد.

همچنین در صورتی که ورق روغنی توسط خود مشتری خریداری شده باشد، مجموعه آهن اینفو قادر است عملیات های ذکر شده را بر روی آن انجام دهد. لازم به ذکر است کیفیت لبه های جداسازی شده توسط دستگاه مجموعه بسیار بالا می باشد و هیچ آسیبی به نوع سطح ورق های روغنی نیز زده نخواهد شد.

تحویل سریع نیز از دیگر خدماتی است که به مشتریان ثابت آهن اینفو در صورت خرید ورق های روغنی داده می شود؛ زیرا این موضوع به خصوص برای تولیدکنندگان صنایعی مانند خودروسازی و لوازم خانگی که از این فلزات در ظرفیت های بالا استفاده می کنند، بسیار حائز اهمیت است.

حداقل خرید ورق روغنی از آهن اینفو

به طور معمول ورق های روغنی با کیفیت مختلف معمولاً در انبار مجموعه آهن اینفو موجود هستند و به علت ارائه دادن انواع خدمات برشکاری، نواربری و ... نیز از سوی این مجموعه، هر شخص یا شرکت به راحتی می تواند شیت های روغنی را با ابعاد معمولی و خاص از 1 متر تا 12 متر برای طول، 600 میلی متر تا 1500 میلی متر برای عرض و ضخامت های استاندارد این محصول خریداری نماید.

رول های روغنی نیز بسته به کارخانه تولیدکننده معمولاً در انبار موجود هستند و با بسته بندی مناسب بدون داشتن محدودیت در طول توسط مجموعه آهن اینفو به فروش می رسند.

سوالات متداول

گرید های مختلف ورق های روغنی بر چه اساسی هستند؟ هر ورقی بر اساس گرید کیفیت، ضخامت و میزان فرم پذیری آن افزایش می یابد و هر چه شماره گرید بالاتر برود، میزان کیفیت این موارد نیز افزایش پیدا می کند.

آهن اینفو چه برندهایی از ورق روغنی را به صورت متداول عرضه می نماید؟

آهن اینفو بطور متداول برندهایی از ورق های روغنی فولاد مبارکه اصفهان، فولاد غرب، و هفت الماس عرضه می نماید.

تاریخ انقضای محصولات روغنی چقدر است؟

بسته به گریدی که دارند از 6 تا 18 ماه اعتبار دارند که ورق های روغنی که شما از اهن اینفو خریداری می کنید از بهترین ورق های موجود در بازار می باشد.

آیا در آهن اینفو برش ورق های روغنی انجام می شود؟

بله در شرکت ما انواع خدمات برش،نواربری،فرمینگ برای مشتریان انجام می شود و در کمترین زمان به آن ها تحویل داده می شود.

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۷