۲۵ اردیبهشت ۰ ساعت ۱۱:۰۸
دستور دولت چین برای تثبیت قیمت ها