۲۵ مرداد ۲ ساعت ۱۱:۱۶
تولید فولاد در روسیه شتاب گرفت

۱۶ مرداد ۲ ساعت ۱۲:۱۸
رشد وارد بیلت در ترکیه

۱۶ مرداد ۲ ساعت ۱۱:۱۶
افت شدید صادرات فولاد ترکیه

۰۲ مرداد ۲ ساعت ۱۲:۰۸
کاهش صادرات محصولات فولادی ژاپن